Odborné komisie BFZ

Manažér komunikácie PR BFZ – Milan Valko

Revízna komisia
Dušan BADINSKÝ  – predseda RK
Radovan Pavlík – člen
Kamil Kyselica – člen

Športovo – technická komisia

Miroslav RICHTÁRIK – Predseda ŠTK ( mobil 0911/ 451 142),      email: stk@futbalbfz.sk
Igor Kočický – referent S3BA
Vladimír Ondrušek – referent S4BA
Marianna Orlíková – referent SZRL a MZRL

Zasadnutia ŠTK BFZ pre súť.ročník 2017/2018 budú každý štvrtok od 17,00 hod.

Disciplinárna komisia
Miroslav BÓC – predseda DK, referent S3BA (mobil: 0905/ 718 375)
Adrián Darlea – podpredseda DK (0903/ 272 572)
Anton Herhonek – referent SD3R, MD3R (mobil 0903/ 266 816)
Lukáš Tománek – referent S4BA (mobil 0915/ 234 843)
Ján Barczi – referent SZRL,MZRL

Zasadnutia DK BFZ pre súť.ročník 2017/2018 budú každý štvrtok od 16,00 hod.

Trénersko – metodická komisia
Michal SALENKA – predseda TMK
Michal Kováč – podpredseda + vedúci reprezentačného úseku (mobil: 0902/ 937 031)
Alexandra Števaňáková – sekretár TMK BFZ
Ivan Kolembus – člen
Dušan Jacko – Úsek analýzy súťaží
Martin Hasprún – Zástupca SFZ
Alexandra Biróová – Úsek pre ženský futbal
Justín Javorek – Čestný člen TMK

Legislatívno – právna komisia
Mário POTUČEK – predseda

Žaneta Surmajová – člen
Milan Roman – člen
Miroslav Hlivák – člen

Ekonomická komisia

Ondrej TRNOVSKÝ – predseda
Dušan Chvíľa – člen
Mikuláš Tarči – člen

Komisia rozhodcov a delegátov
Ivan KRUŽLIAK st. – predseda KRaD
Pavol Páchnik – podpredseda KRaD  školský a pravidlový úsek
Jozef Keller – podpredseda KRaD – technický úsek
Peter Likavský – sekretár KRaD

Vladimír Smolák – technický úsek ( delegáti)
Ivan Kružliak ml. – úsek Talent – Mentor
Michal Smolák – súťažný úsek (seniori)
Juraj Pinček – súťažný úsek (mládež)
Jozef Pavlík – obsadzovací úsek
Peter Bóllo – organizačný úsek

Komisia mládeže
Alexander TELEKY – predseda KM BFZ (mobil: 0944/ 089 500)
Pavel Príkopa – podpredseda

Ľubomír Čamek – člen
Dušan Noga – člen
Ivan Konečný – člen
Richard Savčinský – člen

Komisia ženského futbalu
Martin ORLICKÝ – predseda KŽF

Branislav Petrovič – člen
Lucia Šupková – člen
Ivana Balážiková – člen
Martina Horváthová – člen

Odvolacia komisia
Kamil SOMOLÁNI – predseda OK
Marek Špaček – člen
Marián Dobrovský – člen

Matričná komisia

Branislav STRAKA –  Predseda MK

Pavel Príkopa – tajomník

Boris Šimonič – člen

Alexander Berkovič – člen