Zápisnica č.25 zo zasadnutia VV BFZ dňa 18.01.2016

Zápisnica č. 25
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 18. januára 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní:Teleky, Orlický

Ospravedlnený: Orlický

PROGRAM

1, Otvorenie a schválenie programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o činnosti KŽF BFZ – p. Orlický

4. Informácia o počte mládežníckych družstiev v kluboch III. a IV. ligy – p.Teleky

5. Schválenie prerozdelenia financií od spoločnosti TIPOS – p. Jánošík

6. Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015 – pp. Jánošík, Farbula

7. Schválenie odmeny pre p. Valka za prácu pre BFZ – p. Jánošík

8. Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Pavlíka na rok 2016 – p. Jánošík

9. Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2016 – p. Trnovský

10. Rôzne

11. Záver
 K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu  
Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Kontrola plnenia uznesení

Uznesenia boli splnené, uznesenie, Uznesenie 16/2 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o činnosti KŽF BFZ

Predseda KŽF BFZ predložil písomnú hodnotiacu správu o činnosti komisie za rok 2015

VV berie na vedomie správu o činnosti KŽF BFZ za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 – Informácia o počte mládežníckych družstiev v súťažiach III. a IV. liga

Predseda KM BFZ p. Teleky predložil zoznam mládežníckych družstiev FK, ktoré sú zaradené v súťažnom ročníku 2015/2016 do III. a IV. ligy BFZ

VV berie na vedomie informáciu o počte mládežníckych družstiev FK, ktoré sú zaradené v súťažnom ročníku 2015/2016 do III. a IV. ligy BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5- Schválenie prerozdelenia financií od spoločnosti TIPOS

Predseda BFZ oznámil členom VV BFZ, že  na konci roka 2015 bola podpísaná zmluva medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS prispeje BFZ sumou 21500€, s toho 5500€ je určených na prenájom ihriska v Dunajskej Lužnej pre výbery BFZ a 16000€ je určených pre FK, ktoré sú zaradené do IV. ligy BFZ v kategórii seniorov. Predseda navrhol prerozdelenie pre družstvá IV. ligy BFZ vo výške 800€/ FK a zakúpenie bannerov s logom spoločnosti TIPOS s uvedeného príspevku

Uznesenie 1/25

VV schvaľuje návrh predsedu o prerozdelení finančného príspevku spoločnosti TIPOS pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/20165 vo výške 800€ na FK, ktoré sú zaradené do IV. ligy BFZ v kategórii seniorov, zakúpenie a výrobu bannerov spoločnosti TIPOS pre každý FK IV. ligy BFZ v kategórii seniorov pre jarnú časť súťažného  ročníka 2015/2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – . Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015

Sekretár BFZ predložil finančné plnenie partnerov za rok 2015.

VV berie na vedomie finančné plnenie partnerov za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – . Schválenie odmeny pre p.Valka za rok 2015

Predseda BFZ navrhol odmenu pre p. Valka za prípravu článkovz rôznych turnajov, ktoré sú zverejňované na web stránke BFZ

Uznesenie 2/25

VV schvaľuje odmenu  pre p. Milana Valka za prácu pre BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p.Pavlíka

Predseda BFZ predložil návrh na odmenu za prácu s ISSF systémom  za každé spracované kolo v roku 2016 pre p. Pavlíka

Uznesenie 3/25

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ a odmenu za prácu s ISSF systémom za každé spracované kolo v roku 2016 pre p. Pavlíka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predniesol návrh rozpočtu BFZ na rok 2016.

Uznesenie 4/25

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu BFZ na rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ spoločne so sekretárom BFZ dopracovať plán v znení pripomienok                   Termín: 31.1.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o pripravovanom pracovnom stretnutí zástupcov VV JmKFSa BFZ v mesiaci február na území JmKFS.

Príprava memoranda BFZ – Budapešt, BFZ – Praha ,

VV boli predložené vyjadrenia p. Jozefa Valacsaya na sociálnych sietach na adresu zväzu.

Uznesenie 5/25

Na základe vyjadrení p. Jozefa Valacsaya na sociálnych sieťach na adresu futbalového zväzu VV BFZ podáva podnet na začatie disciplinárneho konania voči osobe Jozefa Valacsaya a ukladá sekretárovi, aby o podnete informoval DK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Informácia o Príprave II. Reprezentačného  plesu a 11- ky roka 2015,

Zverejniť na web stránku informáciu k 2% z daní.

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 8.2.2015 v sídle zväzu.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI