Zápisnica č. 27 zo dňa 14.3.2013

Zápisnica č. 27
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 14. marca 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Novák, Kolembus, Hasprún, Trnovský, Mravec z ŠKP Inter Dúbravka
Ospravedlnení: pp. Baxa, Suchý, Ferik

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. činnosť výberov BFZ, činnosť TMK – p. Novák (realizačný tím – počet ľudí na kontrolné zrazy, výstroj pre realizačný tím)
4. predstavenstvo ŠKP Inter Dúbravka – p. Mravec
5. pasportizácia ihrísk – p. Richtárik
6. schválenie pripomienkovaného bodu – dohodári do rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
7. vyhodnotenie ZT seniorov a príprava jarnej časti 2012/2013
8. novelizácia prihlášky do súťaže – p. Farbula
9. informácia o neuhradených faktúrach + poplatky za odhlásenie mužstiev zo súťaže
10. vyhodnotenie seminára delegátov a seminára rozhodcov – p. Kružliak
11. príprava Konferencie BFZ
12. informácie o ISSF a povinnosť FK mať počítačovú techniku pre seniorov
13. informácia o stave rozdelenia lôpt a rozlišovacích viest
14. dodatok zmluvy s BSK – použitie finančných prostriedkov na rok 2013
15. nové kancelárske priestory BFZ a ObFZ
16. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 4:
za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené.

Bod 3 – Uzn. 27/1
VV BFZ schvaľuje Projekt prípravy výberov BFZ spolu s ostatných materiálmi – Úlohy a činnosť členov RT; Povinnosti hráča výberu BFZ;
– za člena TMK BFZ za ženský futbal Branislava Petroviča
– návrh projektov „Lietajúci tréneri“ a „Fair – play“ a dorieši ich financovanie do
apríla 2013, a to prostredníctvom možných sponzorov /VÚC, Poštová banka,
Západoslovenské energetické závody, …), tak, aby sa dostali do praxe od sezóny 2013-14
– úpravu náhrad členov realizačného tímu z 20,- eur na 25,- eur.
Pri dnešnom vyplácaní 20,- (26,56) eur je to v čistom cca 14,16 eura, ktoré dostane člen RT za celý deň, pričom si musí zobrať dovolenku, má v tom aj telefóny a auto.
Pri vyplácaní 25,- (33,20) eur je to v čistom cca 18,08 eura za celý deň, odbornej činnosti, dozor a nákladmi spojenými s celou organizáciou zrazu. V niektorých prípadoch, turnaje, sústredenia aj 24 hodín zodpovednosti.
Uvedené zvýšenie počas akcií v rámci prípravy výberov BFZ bude kryté z dotácii SFZ a zvýšenie v rámci priamych akcií výberov BFZ bude kryté z rozpočtu BFZ, čo predstavuje na rok 2013 cca 606,- eur

Uzn. 27/2
VV BFZ berie na vedomie zloženie TMK BFZ pre ďalšie obdobie 2012-13, námety k rozvoju ženského futbalu; informáciu o zvýšení poplatkov za doškoľovacie a školiace semináre trénerov futbalu – v súvislosti s povinnosťou odvodov za DoPČ (odhad je 20-25%)
Uzn. 27/3
VV BFZ ukladá TMK spracovať návrh koncepcie družobných stretnutí s Juhomoravským krajom a spracovať návrh na vytvorenie sekcie pre medzinárodný styk a komunikáciu.
Zodpovedný: p. Novák T : do 30.3.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 27/4
VV BFZ ukladá gestorovi KM doriešiť činnosť komisie mládeže a na najbližšom zasadnutí predložiť informácie o činnosti a súčinnosti KM a TMK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – VV BFZ trvá na Uzn. 26/7

Bod 5 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 6 – Uzn. 27/5
VV BFZ schválil pripomienkovaný bod k Rozpočtu 2013 – Návrh odmien a ostatných náhrad pre rozhodcov a delegátov, vypracovaný a predložený p. Trnovským.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – vyhodnotenie ZT BFZ seniorov predniesol p. Medveď

Bod 8 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 9 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 10 – p. Kružliak informoval o doškoľovacom seminári delegátov, ktorý sa konal 16.-17. 2. 2013 v Senci
Ďalej informoval o seminári rozhodcov z víkendu 2.-3.3.2013, kde sa zúčastnilo 55 rozhodcov zo 63.
Predsezónnych opravných fyzických previerok za jeseň 2012 sa zúčastnili štyria rozhodcovia, z toho uspeli dvaja.

Bod 11 – Uzn. 27/6
VV BFZ ukladá Legislatívnej komisii novelizáciu Stanov do 31.03.2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácie o ponuke notebookov a tabletov pre FK sú na verejnej stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/issf/telekom

Bod 13 – VV BFZ berie na vedomie ospravedlnenie konateľa spoločnosti SUDI, za neskoré dodanie rozlišovacích viest

Bod 14 – použitie finančných prostriedkov z BSK na rok 2013 – predpokladaný nákup lekárničiek, športových potrieb (nosidiel…), spoluúčasť na turnajoch Bratislava CUP, Victory CUP, Vidiek CUP, finále Pohára BFZ, slávnostné vyhlásenie 11-tky roka 2013

Uzn. 27/7
VV BFZ ukladá Legislatívnej komisii vypracovať Dodatok k zmluve s BSK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – príprava nových kancelárskych priestorov BFZ – predpokladaný termín júl 2013.

Bod 16 – rôzne

 • medzinárodná spolupráca R a výmena R BFZ (napr. Maďarsko…) – pripraviť návrh p. Kružliak
 • zmena termínu splatnosti zálohových faktúr – 22.03.2013
 • Uzn. 27/8

VV BFZ schválil úpravu Rozpisu súťaží pre súť. ročník 2012/2013 v bode 9.2.3 pre kategóriu dorast – bod 1 sa nahrádza nasledovným znením – „víťazi skupín staršieho dorastu postupujú priamo do SD3R“
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 •  VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal návrhom presunúť celé súťažné kolo z 1.mája 2013 na 12.6.2013

Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 1      proti: 3      zdržal sa: 1

 • Uzn. 27/9

VV BFZ ruší odmeňovanie za zber výsledkov na jar 2012/2013 a presúva uvedenú čiastku odmeny na prácu delegovanie v systéme ISSF pre p. Jozefa Pavlíka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 27/10

VV BFZ schváli KRaD navrhnutých rozhodcov pp. Martina Moravca a Tomáša Marettu na nominačné listiny rozhodcov BFZ pre súťaže S4A a S4B.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 27/11

VV BFZ schválil návrh KRaD – Povolenie na činnosť delegáta pôsobiaceho vo funkcii rozhodcu iba v žiackych súťažiach.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ schválil Darine Ščibranyovej za fakturáciu rozhodcovských nákladov pre kluby navýšenie o 20,- €/netto mesačne.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • neprevzaté ocenenia za rok 2012 – vyzvať funkcionárov FK, aby si to vyzdvihli a odovzdali
 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou p. Abrmana a postúpil prípad na doriešenie predsedovi KRaD BFZ
 • informácie z VV SFZ a Konferencie SFZ predniesol p. Jánošík
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.04.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI