ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 10.03.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2017 schválil termín konferencie BFZ na 12.4.2017 o 18:00 hod. V Hoteli Bratislava.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • S3BA + SD3R FK Inter Ba odohrá svoje domáce stretnutia na umelej tráve v Stupave. Súperi sú povinní priniesť si vhodnú obuv na umelú trávu.

 • S4BA FK Borinka – vedenie BFZ (pp. Jánošík, Lônčík a Richtárik) vykonalo kontrolu splnenia podmienok infraštruktúry štadióna s konštatovaním, že nedostatky boli odstránené a klub FK Borinka spĺňa podmienky. ŠTK žiada DK o ukončenie disciplinárneho konania.

 • SD3R MŠK Kráľová pri Senci – odhlásenie družstva zo súťaže. MŠK bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 600,- v zmysle RS čl.3.6

 • SD3R FK Jablonové – odhlásenie družstva zo súťaže. FK bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 600,- v zmysle RS čl.3.6

 • MD3R PŠC Pezinok – nový hrací čas – SO o 10,30 hod.

Schválené zmeny:

 • S3BA 21.kolo ŠK Bernolákovo – TJ Rovinka 13.4.2017 o 17,00 hod.

 • S3BA 21.kolo PŠC Pezinok – Lok. DNV 14.4.2017 o 14,00 hod.

 • S3BA 21.kolo FK Rača Ba – ŠK Báhoň 14.4.2017 o 10,30 hod.

 • S3BA 21.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Ba 14.4.2017 o 14,30 hod.

 • S3BA 21.kolo ŠK Lozorno, FO – FK Inter Ba 14.4.2017 o 14,00 hod.

 • S4BA 17.kolo SDM Domino – TJ Veľké Leváre v pôvodnom termíne, ale na UT v Prievoze (bývalý Rapid). SDM Domino je povinné zabezpečiť všetky náležitosti ako v majstrovských stretnutiach (rozhlas, sveteľnú tabuľu…)

 • SD3R 16.kolo PŠC Pezinok – ŠK Šenkvice 11.3.2017 o 14,30 hod. Klubu PŠC Pezinok bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 30,- € v zmysle RS čl.3.4

 • SD3R 17.kolo NMŠK 1922 Ba – OFK Dunajská Lužná v pôvodnom termíne, ale o 10,00 hod.

 • SD3R 19.kolo NMŠK 1922 Ba – FK Šamorín-Hamuliakovo v pôvodnom termíne, ale o 10,00 hod.

 • SD3R 20.kolo MŠK Iskra Petržalka – TJ Dubová 8.4.2017 o 13,30 hod.

 • SD3R 22.kolo MŠK Iskra Petržalka – NMŠK 1922 Ba 22.4.2017 o 13,30 hod.

 • SD3R 22.kolo FK Rača Ba – PŠC Pezinok 23.4.2017 o 10,30 hod.

 • MD3R 20.kolo FK Rača Ba – FC Lamač Ba 4.5.2017 o 17,30 hod.

 • MD3R 23.kolo FC Zohor – NMŠK 1922 Ba 21.5.2017 o 14,30 hod.

 • SZRL+MZRL 26.kolo SDM Domino – PŠC Pezinok 14.5.2017 o 14,00+16,00 hod.

 • SZRL+MZRL 28.kolo SDM Domino – ŠK Sv. Jur 28.5.2017 o 14,00+16,00 hod.

Disciplinárna komisia:

U.č.228: TJ Borinka, S4BA. Klub splnil požiadavky infraštruktúry štadióna pre IV. Ligu / U.č.193 /. DK BFZ uvoľňuje klubu TJ Borinka športovú činnosť dňom 10.3.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/

Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Registračné obdobia nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

Matrika BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia končí dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením končí dňom 30.3.2017.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM žiada FK, aby si v ISSF skontrolovali správnosť hracích dní a časov svojich

stretnutí. Prípadné zistené nedostatky nahláste na mailové adresy:

pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk

a/ oprava hracích dní a časov / chybné údaje v ISSF /

PRMA – 14.kolo: Závod – V.Leváre, SO 25.3. o 12.30 hod.

PRMA – 14.kolo: Zohor – FKM Stupava, SO 25.3. o 13.00 hod.

PRMA – 14.kolo: Studienka – Borinka, SO 25.3. o 15.00 hod.

PRMA – 14.kolo: Lozorno – Sološnica, NE 26.3. o 12.30 hod.

b/ zmena hracieho dňa

PRPK: PŠC Pezinok – hrací deň sobota o 9.00 hod.

c/ zmena ihriska

PMC – 14.kolo: SDM Domino – FK Inter, SO 1.4. o 15.30 , ihr.UT SDM Domino

d/ KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FK Dúbravka odohrajú všetky domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na pôvodnom ihrisku, ale už s umelou trávou FK Dúbravka / povrch – umelá tráva/. Viď zmeny HČ – bod h.

e/ zmeny hracieho času

PMA2: FK Dúbravka – nedeľa 11.00 hod.

PMB2: FK Dúbravka – nedeľa 9.30 hod.

f/ zmena ihriska, hracieho dňa a času

PRMA: FKM Stupava – ihr. UT Stupava, nedeľa 9.00 hod.

PRMA: FK Borinka – ihr. UT Stupava, nedeľa 10.30 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 10.3.2017 o 16.30 v sídle BFZ. Pozvaní rozhodcovia: M. Bohun, P. Piatka, P. Szakáll, J. Triskal, I. Kachnič, R. Kica, T. Srna, a J. Valko. Seminár by mali absolvovať aj dlhodobo ospravedlnení alebo neaktívni rozhodcovia (ak s nimi nebolo so zohľadnením výnimočných okolností dohodnuté inak). Ide o základnú podmienku ich pôsobenia v súťažiach BFZ v budúcnosti.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 (atletický štadión Mladá garda).

Pozýva na zasadnutie dňa 10.3. o 17.30 T. Marettu a D. Olšu.

Ospravedlnenia: Kica 23.-27.3.; Bohun 18.3.; Beňo 12.-19.3. (oprava ÚS z 5.3.); Páchnik 10.-19.3.; Pavlík R. 24.-27.3

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje všetkým záujemcom o získanie základnej trénerskej UEFA Grassroots C licencie, že prihlášky je možné zaslať do 31.3.2017.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa uskutoční v štyroch blokoch.

Termíny školenia :

1. Blok : 20.-21.04.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

2. Blok : 07.-08.05.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

3. Blok : 25.-16.05.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

4. Blok : 15.06.2017 (štvrtok) – Záverečné skúšky

Upozorňujeme účastníkov školenia, že musia absolvovať min. 90% zo všetkých prednášok.

Všeobecné informácie:

 • Školenie sa uskutoční v priestoroch Domu športu (oproti OC „Polus“), Junácka ul. 6, Bratislava.
 • Minimálny vek 18 rokov.
 • Poplatok za školenie trénerov je 160,- eur (mimo cestovného, ubytovania a stravovania).
 • Maximálny počet osôb je 25.

Podmienky zaradenia na školenie a spôsob platby zasielame záujemcom až po prihlásení. Prihlášku na školenia nájdete na webovej stránke Bratislavského futbalového zväzu v trénerskej sekcii a po vyplnení je potrebné zaslať ju elektronickou poštou na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk, alebo poštou na adresu Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, A. Vasko, L. Šmárik, V. Milková, M. Hrajnoha, L. Gubrica, D. Sivák (18).

Školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský (4).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                       Akcia Kategória

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava             U12-13 BA mesto

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji              U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                U12-13 BA mesto

03.04.2017 TZ/TC – Stupava                              U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                 U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                 U13 BFZ

12.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka             U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

18.04.2017 PZ –  JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice)         U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná                       WU14

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                    U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                             U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                      U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                      U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                                      U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                         U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                          U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ –  BFZ – JmKFS (D. Lužná)                   U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                          U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                        U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                      U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                       U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                       U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) –       Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)     U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI