Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 40
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Paška, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnení: Medveď, Ferik, Kováč, Salenka, Teleky,

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie RT výberu BFZ U16 – p. Kováč

4, Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ – p. Jánošík

5, Informácia s účasti na VV ZsFZ – p. Farbula

6, Informácia predsedov odborných komisií – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ a navrhol doplnenie programu o body: Informácia z konferencie SFZ, informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017, Plnenie rozpočtu BFZ zo rok 2016, predložený predsedom EK BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá, 1/39 ( Pracovné predsedníctvo na konferenciu),2/39 ( Ocenení na konferencii BFZ), 3/39 ( prijatie čestného člena BFZ),6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK),7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj)

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U16 

Vedúci sekretár BFZ predložil v mene ospravedlneného regionálneho trénera SFZ za BFZ p. Kováča návrh na zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017.

Vedúci tréner výberu : Michal Kováč

Hlavný tréner: Peter Kopúň

Asistent trénera : Michal Švihorík

Vedúci mužstva: Martin Hajtmánek

Masér: Jindřich Ditrich

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017, tak ako bolo predložené vedúcim sekretárom BFZ v zastúpení regionálneho trénera SFZ za BFZ p.Kováča bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ

Predseda BFZ informoval VV BFZ o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s členmi komisií SFZ za BFZ. Členovia VV BFZ sa vyjadrili zrealizovať stretnutie na jeseň roku 2017

VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí s členmi komisií SFZ za BFZ a odporúča stretnutie zrealizovať na jeseň 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia z účasti na VV ZsFZ

Informáciu z účasti na VV ZsFZ dňa 21.3.2017 predniesol predseda BFZ p.Jánošík. Informoval, že na VV ZsFZ za BFZ boli Juraj Jánošík, Ján Farbula a Milan Lônčík

VV berie na vedomie informáciu z účasti zástupcov BFZ na VV ZsFZ. VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi pripraviť stanovisko k spoločným mládežníckym súťažiam I.liga SŽ,MŽ a II. liga SD,MD.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                        T: 21.4.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016

Informáciu k plneniu rozpočtu BFZ predložil predseda EK p.Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ predložiť plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 konferencii BFZ na schválenie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 31.03.2017

Informáciu s konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p.Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia predsedov odborných komisií

Predsedovia odborných komisií ( DK,ŠTK,KRaD) informovali VV BFZ o práci komisií v priebehu prebiehajúcej jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Listy p.Fischera, Strassera a p. Cvajnigu

Účasť výberu BFZ v kategórii seniorov – amatérov na kvalifikačnom turnaji Regions´cup 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 8– 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

Vyžrebovanie Regions´cupu 2017. Prvé stretnutie odohrá výber BFZ proti výberu VsFZ.

Turnaj výberov RFZ II. žiackej ligy sa uskutoční 5-6.9.2017 v Púchove

Informáciu k žiadostiam na poskytnutie financií k projektu SFZ „ Infraštruktúra štadiónov“

Žiadosť ŠK Svätý Jur na poskytnutie dotácie na mládežnícke turnaje a zároveň ju odstupuje na VV ObFZ Bratislava – vidiek.

Informáciu vedúceho sekretára BFZ o pohľadávke družstva FA Bratislava voči BFZ vo výške 755,25€ za neuhradenie mesačných zberných faktúr od septembra 2016 do 31.3.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.05.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 11.04.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI