Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 45
zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( po bod 6), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Bóc

Pozvaní : Bóc, Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Medveď, Kováč, Richtárik
PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ – p. Černák

4, Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“ – p. Suchý, Baxa

5,Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

6, Schválenie zloženie RT výberov BFZ – p. Kováč

7, Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Kováč

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol zmenu programu: body 6 a 7 presunúť ako body 4 a 5 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenami, ako ich navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ prerokoval žiadosť FK Rača o udelení výnimky pre ich klub pre III. ligu BFZ seniorov z dôvodu, že štadión FK Rača nevyhovuje podmienkam infraštruktúry ( Chýba prekrytie tribúny)

Uznesenie 1/45

VV BFZ schvaľuje žiadosť FK Rača a stanovuje termín realizácie do konca jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ

Informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ predložil p. Tomáš Černák. Informoval VV BFZ o textovej a fotografickej časti o histórii a súčasnosti futbalu v Bratislavskom regióne. Požiadal o oslovenie FK na doplnenie informácii do pamätnice.

VV berie na vedomie informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi elektronickou poštou osloviť zástupcov FK na doplnenie informácií

Z: Vedúci sekretár                                                                                                   BFZ T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“

Návrh FK do projektu „ Čakateľ ÚTM “ predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

Za ObFZ Bratislava – mesto – FK Rača Bratislava

Za ObFZ Bratislava – vidiek – ŠK Žolík Malacky

Uznesenie 2/45

VV BFZ schvaľuje FK: FK Rača Bratislava a ŠK Žolík Malacky, do projektu SFZ „Čakateľ ÚTM“.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Návrh FK na zaradenie do projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Uznesenie 3/45

VV BFZ odporúča komisii SFZ zaradenie nasledovných FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry:

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženie RT výberov BFZ

Návrh nového zloženia RT predložil vedúci sekretár v zastúpení regionálneho trénera.

REALIZAČNÉ TÍMY VÝBEROV BFZ : Regionálne výbery :

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Uznesenie 3/45

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ tak, ako bolo predložené TMK BFZ

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Vedúci sekretár predložil vyhodnotenie výberu BFZ U17, vypracované trénerom p. Michalom Pančíkom na turnaji „ Memoriál Františka Harašty“

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberu BFZ U17 na „Memoriály Františka Harašty“

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

Návrh na schválenie nového člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ. Informoval, že člen komisie p. Peter Chudina skončil a na jeho miesto navrhuje nového člena p. Jána Barcziho.

Návrh na doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 o doplnenie matričnej komisie do sekcie odborných komisií predložil podpredseda BFZ p. Suchý

Uznesenie 4/45

VV schvaľuje p. Jána Barcziho za nového člena DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 5/45

VV schvaľuje doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 do sekcie odborné komisie BFZ doplniť matričnú komisiu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

Informáciu o príprave II. ročníka medzinárodného turnaja U15 Danube Moravia Cup 2017, ktorý usporiada JmKFS v dňoch 25. – 27.9.2017 v Brne

Informáciu o konaní kvalifikačného turnaja seniorov „ Regions cup“ v termíne 8 -10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

VV BFZ súhlasí s rozšírením RT výberu seniorov na Regions cup o p. R. Paldana

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.09.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 07.08.2017                                                                                                                  Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                                                                                             vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI