Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 48
zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4. Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ – p. Badinský

5. Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

6. Rôzne

7. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uznesenie 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2018 a ukladá predsedovi EK BFZ v spolupráci s vedúcim sekretárom BFZ dopracovať rozpočet BFZ na rok 2018.

Z: Vedúci sekretár BFZ a EK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na schválenie volebný poriadok riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

VV BFZ berie na vedomie návrh volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ a ukladá predsedovi RK BFZ dopracovať volebný poriadok, v znení pripomienok členov VV BFZ

Z: predseda RK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

 

K bodu 5 – Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý dal návrh o schválenie finančného príspevku na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov.

Uznesenie 1/48

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok v čiastke 1.000,- € na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Prípravu ZT seniorov a dorastu

 • Prípravu ZHL starších a mladších žiakov

 • MHT Bratislava cup 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 04.12.2017 o 17:00 hod. v Senci.

V Bratislave, dňa 13.11.2017                   

                                                             Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                              vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI