Zápisnica č. 50 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave

Zápisnica č. 50
zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaný : Trnovský,

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Rôzne

6, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia. Predseda EK BFZ požiadal o doplnenie do bodu rôzne: Informácia o plnení rozpočtu za rok 2017.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, 1/ 49 ( rozpočet BFZ) trvá, 2/49 ( volebný a rokovací poriadok) trvá, 3/49 ( program konferencie BFZ) trvá, 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, 6/ 49 ( jubilanti na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh dopracovaného rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie dopracovaný rozpočet BFZ na rok 2018 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ

Návrh na doplnenie programu konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ o nasledovné body: Potvrdenie členov OK BFZ, RK BFZ za ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi upraviť elektronickú formu programu konferencie v bode 16 a 19 o potvrdenie členov predmetných komisií.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Rôzne

Predseda EK BFZ informoval členov VV BFZ, že na konferencii BFZ bude predložené plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017 predbežne spracované. Ukladá vedúcemu sekretárovi pred termínom konferencie zaslať, podľa možností, konečné znenie rozpočtu členom VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017.

Termín nasledujúceho  zasadnutia VV BFZ bude určený po volebnej konferencii BFZ

V Bratislave, dňa 08.01.2018                       Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI