Program Konferencie BFZ

POZVÁNKA NA KONFERENCIU BFZ ZVOLANÚ
PODĽA ČL. 14, 20 A 21 STANOV BFZ

MIESTO: AULA DOMU ŠPORTU NA JUNÁCKEJ 6
DÁTUM: 18.06.2013 (UTOROK)
ZAČIATOK: 17.00 hod.

NAVRHOVANÝ PROGRAM KONFERENCIE:
1. OTVORENIE A OVERENIE UZNÁŠANIASCHOPNOSTI KONFERENCIE
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU
3. SCHVÁLENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA KONFERENCIE
4. SPRÁVA PREDSEDU BFZ O ČINNOSTI PREDSEDU A VV BFZ OD POSLEDNEJ KONFERENCIE KONANEJ DŇA    24.02.2012
5. VYSTÚPENIE HOSTÍ
6. PREROKOVANIE A SCHVÁLENIE ZMIEN STANOV BFZ
7. DISKUSIA
8. SCHVÁLENIE NÁVRHU UZNESENIA

 

V Bratislave, dňa 17.05.2013

PaedDr. JURAJ JÁNOŠÍK
predseda BFZ

Za správnosť:

 

DARINA ŠČIBRANYOVÁ                                           LADISLAV KRIŽAN, PHD.
sekretár BFZ                                       predseda LEGISLATÍVNO- PRÁVNEJ KOMISIE BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI