Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Badinský , Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia členov DK BFZ – p. Bóc

7, Schválenie zloženia členov KRaD BFZ – p. Kružliak

8, Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018 – p. Jánošík

9, Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019 – p. Richtárik

10, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ

Návrh na schválenie zástupcu BFZ v KR SFZ predložil predseda BFZ. Ako zástupcu BFZ v KR SFZ navrhol p. Ľubomíra Udvardyho, ktorý v KR SFZ ako zástupca BFZ pôsobil aj v predchádzajúcom období a prejavil záujem pokračovať v KR SFZ.

Uznesenie 1/1

VV BFZ schvaľuje p. Ľubomíra Udvardyho ako zástupcu BFZ v KR SFZ na schválenie VV SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať uznesenie VV BFZ na sekretariát SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ

Návrh na schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Konštatoval, že matričná komisia zanikla aj na SFZ a nemá opodstatnenie , aby pôsobila aj na BFZ nakoľko nemá žiadne kompetencie a nie je ani poradným orgánom VV BFZ.

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

Uznesenie 2/1

VV BFZ berie na vedomie návrh predsedu BFZ a presúva problematiku zrušenia matričnej komisie na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie predsedov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie predsedov odborných komisií predložil predseda BFZ. Predseda BFZ navrhuje za predsedov odborných komisií nasledovných činovníkov :

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Trenérsko – metodická komisia – Michal Salenka

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Uznesenie 3/1

VV BFZ schvaľuje predsedov odborných komisií tak, ako bol predložený predsedom BFZ. A ukladá vedúcemu sekretárovi v spolupráci s novozvolenými predsedami predložiť na schválenie zloženie jednotlivých komisií

Z: Vedúci sekretár a Predsedovia odborných komisií T: Nesledujúce zasadnutie VV BFZ

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Trénersko – metodická komisia – Michal Salenka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia členov DK BFZ

Návrh na schválenie predložil p. Miroslav Bóc, ktorý bol volebnou konferenciou BFZ zvolený za predsedu DK BFZ. Za členov DK BFZ navrhuje

p. Adrián Darlea , p. Ján Barczi , p. Lukáš Tománek, p. Anton Herhonek

Vedúci sekretár BFZ upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že v prípade zvolenia p. Antona Herhoneka za člena DK BFZ budú porušené stanovy BFZ tretia časť, článok 35, bod 2 – Konflikt záujmov a nezlúčiteľnosť funkcií.

Po diskusii VV prijal nasledovné uznesenie :

Uznesenie 4/1

VV BFZ schvaľuje členov DK BFZ : Adrián Darlea, Ján Barczi, Lukáš Tománek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia členov KRaD BFZ

Návrh na schválenie zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ a zároveň člen VV BFZ p. Ivan Kružliak. Do KRaD BFZ navrhuje nasledovných členov:

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Posdpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Uznesenie 5/1

VV BFZ schvaľuje členov KRaD BFZ tak, ako bol predložený predsedom KRaD BFZ

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Podpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 8 – Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018

Návrh na schválenie zasadnutí VV BFZ na rok 2018 predložil predseda BFZ p. Jánošík

Návrh termínov

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Uznesenie 6/1

VV BFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV BFZ na rok 2018 tak, ako bol navrhnutý predsedom BFZ :

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019

Návrh termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie návrh termínovej listiny BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ zapracovať pripomienky, vznesené na zasadnutí VV BFZ k termínovej listine.

Z: Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Poznamenal, že v kategórii seniorov prišlo od 2.kola k zmene HP s UT ŠK Slovan Bratislava akadémia na Telocvičnej ulici na UT Pasienky. Všetky stretnutia ZT sa odohrali podľa harmonogramu vyžrebovania. V ZT dorastu je odložené stretnutie 2.kola na UT Budatínska ul. NMŠK 1922 – Ivanka pri Dunaji s dôvodu choroby hráčov NMŠK.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu bez pripomienok.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Rôzne

VV BFZ sa zaoberal zastúpením svojich zástupcov za BFZ do komisií SFZ.

Uznesenie 7/1

VV BFZ schvaľuje návrh zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ.

Disciplinárna komisia SFZ – Róbert Dadykin

Športovo – technická SFZ – Ján Šuniar

Komisia delegátov SFZ – Ľubomír Suchý

Komisia štadiónov a ihrísk SFZ – Miloš Kopča, Milan Vorčák

Revízna komisia SFZ – Eugen Cirák

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu k projektom TIPOS, Slovnaft a BSK

 • Informáciu o rokovaní na predĺženie nájomnej zmluvy na sídlo BFZ so spoločnosťou Z – FINANCE.

 • Informáciu s plesu BFZ a slávnostného vyhlásenia 11-ky roka BFZ

 • Informáciu o turnaji ATTRACT Kerobaj 2018 – Dohodnutá spolupráca s p. Jaborekom na ďalšie obdobie

 • Informácia k ZHL st. a mladších žiakov

 • Zoznam žiadateľov o podporu futbalovej infraštruktúry za BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.3.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 12.02.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI