Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Špaček, Potúček, Teleky , Šupková,

PROGRAM:

1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

4. Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry p. Jánošík

5. Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – p. Jánošík

6. Informácia k seminárom R a D BFZ – p. Kružliak

7. Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK – p. Richtárik

8. Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018– p. Jánošík

9. Rôzne

10.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trv., Uznesenie 2/1 ( Zrušenie matričnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 3/1 je v bode programu zasadnutia, Uzn . 7/1 ( Návrh zástupcov BFZ do komisií SFZ) trvá, Dopracovanie pripomienok do TL na ročník 2018/2019.

Uznesenie 1 / 2 k uzneseniu 3/1

VV schvaľuje zachovanie matričnej komisie BFZ, ako jednej z odborných komisií BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie zloženia členov odborných komisií predložili predsedovia odborných komisií BFZ, schválení VV BFZ na zasadnutí 12.2.2018 nasledovne

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Uznesenie 2/2

VV BFZ schvaľuje návrh na zloženie členov odborných komisií BFZ tak, ako boli predložené predsedami odborných komisií.

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 1

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry

Návrh na schválenie prerozdelenia finančných príspevkov pre FK v rámci II. etapy rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ bol predložený nasledovne:

FKM Karlova Ves – 50 000€

NMŠK 1922 Bratislava – 25 469€

ŠK Vrakuňa – 10 000€

FC Slovan Častá 10 000€

FK Slovan Ivanka pri Dunaji 17 000€

ŠK Báhoň 10 000€

FC Zohor 10 000€

ŠK Lozorno 10 000€

MŠK Senec 30 000€

FK Slovan Most pri Bratislave 10 000€

ŠK Nová Dedinka 14 000€

ŠK Tomášov 10 000€

CFK Pezinok – Cajla 14 000€

OŠK Láb 10 000€

OŠK Chorvátsky Grob 12 000€

GFC 1923 Grinava 10 000€

TJ Veľké Leváre 10 000€

OŠK Slovenský Grob 10 000€

FK Karpaty Limbach 10 000€

OFK Vysoká pri Morave 10 000€

TJ Záhoran Jakubov 10 000€

FK v Sološnici 10 000€

SFC Kalinkovo 11 500€

Uznesenie 3/2

VV BFZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre FK v rámci II. etapy podpory rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k príprave internej smernice o udeľovaní ocenení BFZ predložil predseda BFZ. Podotkol, že BFZ nemá žiadne určené pravidlá pre udeľovanie ocenení pre jubilantov, ktorý sú nahlásení FK

VV BFZ presúva bod 5 na nasledujúce zasadnutie VV BFZ dňa 9.4.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k seminárom R a D BFZ

Informáciu o seminároch R a D podal člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak

VV berie na vedomie informáciu k seminárom R a D BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK

Informáciu k ZT seniorov, dorastu a k aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ k ZT bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018, ktorý sa konal v Bratislave podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ a kongresu UEFA bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k prenájmu spoločných priestorov v sídle BFZ

Informácia k ponuke spoločnosti Sport Video

Informáciu o ustanoveniach Stanov BFZ – Zosúladenie niektorých bodov s ostatnými RFZ

Informáciu o predaji pamätnice BFZ prostredníctvom eshopfutbalsfz.sk

Informáciu k turnaju REGIONS Cup 2018

List p. Mikuláša Tarčiho

Informáciu o možnosti využitia poznatkov z GRASROOTS BFZ 2018 – Galavečer

Informáciu o konaní pracovnej porady vo štvrtok 8.3.2018 o 10:30 hod.

Informáciu predsedu BFZ o návrhu p. Jána Barcziho na člena DK SFZ

Informáciu o zmene PR Manager BFZ – Nina Šurinová miesto p. Milana Valka – VV BFZ navrhuje prizvať p. Milana Valka na nasledujúce zasadnutie dňa 9.4.2018

Informáciu k autám SFZ a BFZ ( evidencia Km, evidencia PHM).

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.4.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 05.03.2018                           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                          vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI