Zápisnica č.6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.6

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška,Ferik, Farbula

Pozvaní: Salenka, Teleky, Kováč, Richtárik

Ospravedlnení: Baxa, Badinský, Salenka

 PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ – p. Farbula

4, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

5, Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019 – p. Salenka, Teleky, Kováč

6, Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 – p. Richtárik

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ podal návrh na doplnenie bodu programu : Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu RK BFZ p. Badinského zaradiť ako bod 3 a člen VV BFZ  p. Lônčík podal návrh na doplnenie bodu programu: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe ako bod 9.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhli predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá,uzn.2/4 ( štartovný vklad do súťaží seniorov) trvá, Uzn. 3/4 ( Prihlášky do súťaží BFZ) trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn. 1-3/5 ( R a AR na NL SFZ a do projektu šanca) splnené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Projekt TIPOS – Na VV BFZ  nebola k projektu TIPOS predložená  zmluva ani nariadenie o názve súťaže, ktorú riadi BFZ, čím sú porušené stanovy BFZ

Uznesenie 1/ 6

VV BFZ úctivo žiada SFZ o zaslanie zmluvy k projektu TIPOS medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS a o spôsobe prerozdelenia finančných prostriedkov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Informácia o odstúpení predsedu RK BFZ z funkcie

Členom VV BFZ bolo doručené  písomne podanie p. Dušana Badinského o odstúpení z funkcie člena VV BFZ a predsedu RK BFZ.

VV berie na vedomie písomne podanie  p. Dušana Badinského. VV ukladá predsedovi BFZ pozvať ho na najbližšie zasadnutie VV BFZ.

Z: Predseda BFZ                                             T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia sekretárov RFZ podal vedúci sekretár BFZ    p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu vedúceho sekretára o porade vedúcich sekretárov RFZ. Úctivo Žiada exekutívu SFZ o rešpektovanie autonómie RFZ v rozhodovacej činnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k hlasovaniu per rollam

Hlasovanie per rollam bolo k žiadosti KR SFZ k doplneniu PR na NL PR SFZ   pre súťažný ročník 2018/2019. Kladne hlasovalo 6 členov VV BFZ okrem nehlasujúcich p. Baxu a p. Feríka.  VV BFZ navrhol zaradiť na NL PR SFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 p. Petra Bólla.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019

Návrh hracieho modelu súťaží prípraviek v súťažiach BFZ predložil predseda KM BFZ p. Teleky a regionálny tréner BFZ za SFZ p. Kováč.

Uznesenie 2/6

VV BFZ schvaľuje návrh hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019. (Znamená to, že navrhovaný model schválený nebol).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 0  Proti:  6    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018

Materiál k ukončeniu súťažného ročníka, vrátane zoznamu postupujúcich a zostupujúcich družstiev v súťažnom ročníku 2017/2018 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/6

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 a schvaľuje  postupujúce a zostupujúce družstvá zo súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe

Návrh predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

Uznesenie 4/6

VV BFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe tak, ako bol predložený členom VV BFZ p. Lônčíkom, zároveň ukladá predsedovi BFZ predložiť tento materiál  na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ prerokoval vyhlásenie volebnej komisie SFZ k voľbám na volené funkcie, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ dňa 28.6.2018 v Bratislave.

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  kontrolóra SFZ ( predsedu revíznej komisie SFZ) p. Milana Lônčíka.

Uznesenie 5/6

VV BFZ schvaľuje Milana Lônčíka ako kandidáta na volenú funkciu kontrolóra – predsedu revíznej komisie SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ) p. Jaroslava Feríka.

Uznesenie 6/6

VV BFZ schvaľuje Jaroslava Ferika ako kandidáta na volenú funkciu zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie Informáciu k výberu oficiálnych lôpt súťaží III. A IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

VV BFZ sa zaoberal účasťou družstiev BFZ v Slovnaft Cupe 2018/2019.

Uznesenie 7/6

VV BFZ schvaľuje povinnosť pre FK III. ligy prihlásiť sa do Slovnaft Cupu 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.7.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 14.06.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI