Úradná správa č. 48 zo dňa 21.6.2013

BFZ

Sekretariát:

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SD3R 19.kolo ŠK Bernolákovo – FK Dúbravka dňa 19.6.2013 o 17:30hod.
lmz SFZ u 12,u13 FKM K.Ves – FC Ružinov Bratislava dňa 24.6.2013 o 17:00hod.(u12) a 18:30hod.(u13).
ŠTK kontumuje:
SD3R 18.kolo LP Domino – FC Petržalka 1898 „B“ 3:0 kont.podla SP čl.100/b.FC Petržalka bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podla RS čl.3.5 vo výške 50€.
ŠTK žiada kluby FK Dúbravka a Slovan Ivanka p.Dunaji (SD3R) o písomné stanovisko k neodohratému stretnutiu SD3R 18.kolo FK Dúbravka – Slovan Ivanka p. Dunaji do pondelka 24.6.2013 do 12:00hod.
ŠTK predvoláva za účelom doriešenia námietky voči štartu hráča v stretnutí MRB 16.kolo FC Ružinov – ŠFK Prenaks Jablonec na deň 24.6.2013 o 17:15hod.: R Adam Somoláni,AR1 Katarína Smolíková,AR2 Róbert Tanuška, DS Milan Lônčík , kapitán FC Ružinov Miloš Rechtorík,ved.družstva FC Ružinov Vladimír Žilavý, kapitán ŠFK Prenaks Jablonec Ľubomír Fajkus, ved. družstva ŠFK Prenaks Jablonec Andrej Chynoranský.
ŠTK oznamuje víťazov pohára BFZ:
Dorast – FC Petržalka „B“
Seniori – TJ Rovinka
ŠTK ďakuje funkcionárom a klubu TJ Rovinka za zorganizovanie finále pohára BFZ.
Chýbajúce zápisy:
SD3R FKM K.Ves – ŠK Vrakuňa (R Brody).
SD3R ŠK Svätý Jur – FKM K.Ves (R Berner).
SD3R LP Domino – OFK D.Lužná (R Křiván).
SD3R 19.kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Svätý Jur (R Moravec)
Mimoriadne zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 24.6.2013 o 17:00hod.

Disciplinárna komisia:

U.č. 376
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 13.06.2013
Morávek Tomáš / ŠK Plavecký Štvrtok / poplatok 10.-€
od 16.06.2013
Pilo Lukáš / MŠK Iskra Petržalka / poplatok 5.-€
od 17.06.2013
Kemláge Ján/ ŠK Svätý Jur /
Gašparík Richard / ŠFK Jablonec /
Sedlák Michal a Špak Patrik / ŠK Inter Bratislava /
Urmanič Michal / Karpaty Limbach / všetci poplatok 10.-€
U.č. 377
Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 17.06.2013
Glváč Igor / FK Ivánka pri Dunaji /
Nemček Mário / ŠFK Jablonec /
Škuta Stanislav / FC Rohožník / všetci poplatok 10.-€
U.č. 378
DK BFZ na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta zo stretnutia 16. kola ŠK Svätý Jur – FC Rohožník zo dňa 16.6.2013, kde v správe delegáta je uvedené udelenie ŽK hráčovi Igorovi Chalupkovi /ŠK Sv. Jur/ a v zápise rozhodcu ŽK nie je uvedená. Pre uvedenie respektívne neuvedenie ŽK, DK žiada rozhodcu stretnutia Mária Bohúňa, delegáta stretnutia Štefana Luptáka, hráča Igora Chalúpku, klub ŠK Svätý Jur o písomné vyjadrenie a stanovisko k uvedenej skutočnosti a zaslanie stanoviska všetkých menovaných v termíne do 25.6.2013.
U.č. 379
DK BFZ žiada o písomné vyjadrenie delegáta Miroslava Jablonického k správe z 30. kola MRB FC Rohožník – OŠK Slovenský Grob, odohraného dňa 9.6.2013. Podľa rozpisu súťaží sa malo odohrať stretnutie medzi družstvami FC Rohožník – TJ Rovinka . Písomné vyjadrenie žiadame odoslať do 25.6.2013
U.č. 380
DK berie na vedomie stanovisko klubov Karpaty Limbach, ŠK Lozorno a stanovisko hráča Daniela Horvátha. V stanovisku ŠK Lozorno je vyjadrenie hráča, že k hodeniu lopty došlo len smerom k rozhodcovi, nie do rozhodcu, ktorý si loptu po stretnutí nezobral pod kontrolu. Pre dôkladné objasnenie prípadu, DK požaduje písomné vyjadrenie asistentov rozhodcu Tomáša Bernera a Michala Rozineka v termíne do 25.6.2013. Žiada KR BFZ o doručenie video záznamu zo stretnutia Karpaty Limbach – ŠK Lozorno na zasadnutie DK dňa 26.6.2013.
U.č. 381
Na DK sa dostavil zástupca klubu FA Slov-matic p. Valacsay vo veci neodohrania stretnutí v súťaži SZRL a MZRL 25 kola medzi FA Bratislava – LP Domino, nakoľko klub sa zúčastnil medzinárodného stretnutia v Rumunsku. Bola podrobne rozobraná e-mailová komunikácia medzi klubom a ŠTK, z ktorej vyplynula maximálna snaha odohrať stretnutie v novom termíne. Z písomných materiálov boli zistené určité nedostatky, ako uvedenie ihriska v dohode o zmene termínu na štadióne v Lozorne, ktoré nebolo vzájomne prerokované a dohoda neobsahovala súhlas klubu LP Domino. Zástupca klubu p. Valacsay bol dôrazne upozornený na dodržiavanie všetkých noriem a predpisov BFZ v dlhodobej súťaži a bolo vyjadrené stanovisko klubu, že v budúcnosti sa podobná situácia nezopakuje. ŠTK stretnutia kontumovala a klub uhradí poriadkovú pokutu. DK zastavuje disciplinárne konanie voči klubu a nariaďuje zaslať náhradu cestovného pre rozhodcov v sume 14.-€ na účet BFZ a za prejednanie zaplatí klub rokovací poplatok 5.-€, spolu 19.-€.
U.č. 382
DK začína disciplinárne konanie na základe správy delegáta, za opakované porušenie RS: nevyhotovenie obrazového a zvukového záznamu a neoznačenie usporiadateľskej služby farebnými rozlišovačkami zo stretnutia MRB z 18. kola ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – ŠK Bernolákovo, odohraného dňa 12.6.2013. Žiada klub ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska do 25.6.2013.
U.č. 383
DK upozorňuje kluby, že za zastavenie činnosti za 4 prípadne 8 ŽK a za ne uložené disciplinárne opatrenia v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú. DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zaoberala sa stretnutím 16. kola MRB Ružinov – Jablonec. Prípadné opatrenia voči rozhodcovi bude konzultovať s KR SFZ.
Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom BFZ (ale aj rozhodcom SFZ a oboch ObFZ) za ich činnosť v uplynulom súťažnom ročníku a želá im príjemné strávenie dovoleniek a prázdnin.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Predpokladaný termín : september – december 2013.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 21.6.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč,
E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák (23)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : september/december 2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk (16)

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček, T. Kallay (2)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného
úradu alebo matrika BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.
VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
FC Ružinov – FKM Karlova PMA1 hrá sa 24.6.2013 17,30 hod. PMB1 24.6.2013 o 16,00 hod., PMC 24.6.2013 o 16,00 hod.
Nahlásenie výsledkov prípravky : Pavel Príkopa 0905474471 – SMS, alebo e-mail: pavel.prikopa@centrum.sk.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Neodkladný termín prihlášok do súťaží ročníka 2013/2014 je 28. júna 2013. Prihláška musí obsahovať paličkovým písmom uvedené dve mená štatutárnych zástupcov a ich vlastnoručné podpisy, pečiatku FK a doklad o zaplatení štartovného poplatku vo výške 230 € na účet ObFZ Bratislava-vidiek: VÚB Bratislava, č.ú. 1652432356/0200.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasilo s dohodou klubov o zmene hracieho dňa S5VB 16.kolo Kráľová p.S. „B“ – Častá 15.6.2013 o 17,00 hod. Družstvu Kráľovej bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,00 € podľa RS čl. 3.4
ŠTK oznamuje klubom ObFZ Bratislava – vidiek, že prihlášky družstiev do súťaže pre ročník 2013/2014 je potrebné zaslať na sekretariát do 28.6.2013 aj so štartovným poplatkom, ktorý je vo výške 230,00 €
ŠTK vyhodnotilo uplynulý súťažný ročník 2012/2013 a potvrdilo víťazov jednotlivých skupín s právom postupu do najbližších vyšších súťaží:
S5VA ŠK Gajary
S5VB TJ Malinovo
SD4VA FC Rohožník
SD4VB ŠK Báhoň
Menovaným klubom k postupu gratulujeme.

Disciplinárna komisia:

U.č.255
Hadving Boris ( OŠK Chorvátsky Grob ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 20.06.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č.256
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 20.06.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Oravec Róbert ( TJ Slovan Vištuk ) ( 10 € )
U.č.257
Štefanka David (FC Družstevník Budmerice ) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK vyhovuje žiadosti menovaného a uvoľňuje mu pretekársku činnosť dňom 20.6.2013. ( 5 € )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI