Zápisnica č.12 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.12

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Salenka, Teleky, Špaček, Šupková, Potuček,Medveď, Balog, Marko

Ospravedlnení: Špaček,  Šupková, Potuček, Balog, Marko

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ – p.Jánošík

6, Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka – p. Jánošík

10, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol navrhnutý a zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek,

Uznesenie 1/12

VV BFZ schvaľuje návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ  pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vo výške 700€ ročne pre oba ObFZ s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Po spočítaní nákladov na ZT seniorov a dorastu navrhuje nasledovné výšku štartovného vkladu:

Seniori – 570€ na družstvo

Dorast – 260€ na družstvo

Počas diskusie bol daný návrh, aby sa výška štartovného vkladu pre dorast znížila na 200€ a rozdiel bude doplatený z prostriedkov BFZ

Uznesenie 2/12

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného vkladu na ZT seniorov vo výške 570€ na družstvo a ZT dorastu vo výške 200€ na družstvo.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu č 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ predniesol a návrh rozpočtu predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2019 v znení pripomienok. Ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet a predložiť na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci január 2019

Z: predseda EK BFZ                       T: najbližšie zasadnutie  VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

V rámci prípravy rozpočtu bolo požiadané o vypracovanie smernice o využívaní služobného vozidla a prípadného referenčného vozidla zo SFZ.

Uznesenie 3/12

VV ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ vypracovať smernicu o používaní služobných motorových  vozidiel BFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                           T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na sekretariát BFZ doručený návrh od ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý navrhuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského. Priamo na zasadnutí predložil návrh na funkciu predsedu LPK BFZ predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý, kde ObFZ Bratislava – mesto  navrhuje p. Štefana Jajcaja.

Uznesenie 4/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 4  Proti:  3    Zdržal sa: 0

Uznesenie 5/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. Štefana Jajcaja

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Návrhy oboch kandidátov neboli prijaté.

Predseda BFZ podal návrh na predloženie kandidátov do termínu 31.01.2019 na sekretariát BFZ.

Uznesenie 6/12

VV BFZ schvaľuje termín podania návrhu na kandidáta predsedu LPK BFZ do termínu 31.01.2019 predložením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ

Návrh na schválenie predsedu KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na funkciu predsedu KŽF BFZ navrhuje p. Ivanu Balážikovú, ktorá bola dočasne poverená vedením KŽF BFZ

Uznesenie 7/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Ivanu Balážikovú

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019

Návrh termínu riadnej konferencie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín 07.03.2019 o 17:30 hod.

Uznesenie 8/12

VV BFZ schvaľuje termín riadnej konferencie BFZ na deň 07.03.2019 o 17:30 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík

14.januára 2019, 11.februára 2019, 11.marca 2019, 8.apríla 2019, 6.mája 2019, 3.júna 2019. Podpredseda BFZ p. Suchý navrhol, aby sa zasadnutia konali v druhom týždni v danom mesiaci

Uznesenie 9/12

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 vždy v druhom týždni v danom mesiaci

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje nový model hlasovania. Po diskusii členov VV bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 10/12

VV BFZ schvaľuje model hlasovania

16 zástupcov III.ligy BFZ

16 zástupcov  IV.ligy BFZ

8 členov VV BFZ

4 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

Tréner regionálneho výberu BFZ seniorov  – amatérov

Termín hlasovania je 27.12.2018 a hlasovanie bude zverejnené na webovej stránke BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 7.12.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2018

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu z Regions cupu 2018, ukladá DK BFZ doriešiť hráčov, ktorý sa nedostavili bez ospravedlnenia na výber BFZ seniorov – amatérov.
 • Termín konania Regions cupu 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019 v NTC Senec.
 • Informáciu zo stretnutia predsedov RFZ a prezidenta SFZ
 • Informáciu zo stretnutia predsedov družobných zväzov v Rajeckých Tepliciach
 • Informáciu k udeleniu vyznamenania BSK pre bratov Čapkovičovcov ( cena Samuela Zocha).
 • Informáciu z MHT Bratislava cup 2018

Bratislava, 10.12.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI