Zápisnica č.13 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.13

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský

Pozvaní: Trnovský, Balážiková, Vilčinský

Ospravedlnený: Lônčík

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu členov KŽF BFZ – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie člena TMK BFZ na základe návrhu TMK BFZ zaradiť ako bod 3, schválenie návrhu členov KŽF BFZ ako bod 4 a pokračovať v programe, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed),Uznesenie 6/12( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok:

VV BFZ k uzneseniu č.3/12 ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ dopracovať smernicu v znení pripomienok.

VV BFZ berie na vedomie dopracovanie rozpočtu BFZ na rok 2019 s pripomienkou, že finálny návrh bude prerokovaný na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena TMK BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložil predseda p. Jánošík. Na základe návrhu TMK BFZ p. Salenku navrhuje za nového člena TMK BFZ p. Vilčinského, ktorý je od 1.1.2019 regionálnym trénerom SFZ za BFZ

Uznesenie 1/13

VV schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena TMK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu členov KŽF BFZ

Návrh na schválenie členov KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Návrh bol vypracovaný predsedníčkou KŽF BFZ p. Balážikovou, ktorá za členov KŽF BFZ navrhuje p. Alexandru Štefaňákovú a p. Gabrielu Matejovú

Uznesenie  2/13

VV Schvaľuje pp. Alexandru Štefaňákovú a Gabrielu Matejovú ako členky KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že novelizácia stanov BFZ trvá pod uznesením 4/49 zo dňa 4.12.2017. Členom VV BFZ bol predložený návrh novelizácie stanov BFZ

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh novelizácie stanov BFZ. Postup tvorby stanov BFZ bude definitívne určený na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 6: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe schválenia termínu konania konferencie BFZ predkladá členom VV BFZ návrh programu konferencie BFZ.

VV BFZ berie na vedomie návrh programu konferencie BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi dopracovať program konferencie BFZ a predložiť ho na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 7: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave MHT Attract Kerobaj 2019

Informáciu ku konferencii SFZ, ktorá sa bude konať dňa 1.3.2019 v Poprade

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ

Informáciu k projektu vybudovania sídla BFZ

Informáciu k možnosti vybudovania štadióna na území mestskej časti Bratislava – Petržalka

Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Informáciu k príprave zimných seminárov R a D BFZ.

Podpredseda BFZ p. Suchý požiadal o informáciu k daľšej etape budovania futbalovej infraštruktúry. O presnú informáciu požiada predseda BFZ na zasadnutí VV SFZ a bude informovať na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.02.2019

Bratislava, 14.01.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI