Zápisnica č.14 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.14

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Teleky, , Príkopa, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KM BFZ – p,. Teleky

4, Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ – pp. Príkopa, Teleky

5, Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ – p. Kružliak

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

7, Schválenie návrhu člena LPK BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis – p. Farbula

11, Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018 – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Po pripomienke k chybnej formulácii predloženého programu v bode 7 dal predseda návrh na zmenu v programe: Bod 7 presunúť na nasledujúce zasadnutie a na základe požiadavky predsedu TMK doplniť program o Schválenie návrhu odmien členov RT výberov BFZ ako bod 5 a pokračovať v programe.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ predložil predseda KM p. Teleky.  KM BFZ  navrhuje za nového člena KM BFZ p. Vilčinského miesto p. Michala Kováča.

Uznesenie 1/14

VV BFZ  schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena KM BFZ miesto p. Michala Kováča

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ

Informáciu k turnajom predniesol predseda KM BFZ p. Teleky spoločne s p. Príkopom

VV BFZ berie na vedomie informáciu k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL SŽ a MŽ.

Ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť náklady, spojené s oboma turnajmi na nasledujúce zasadnutie.

K bodu 5: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ predložil predseda TMK BFZ p. Salenka.

Uznesenie 2/14

VV BFZ berie na vedomie predložený materiál a ukladá predkladateľovi prepracovať materiál a predložiť na nasledujúce zasadnutie.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje zaradiť na NL D TIPOS III.ligy BFZ p. Tomáša Mókoša, ktorý ukončil aktívnu kariéru R v súťažiach SFZ.

Uznesenie 3/14

VV schvaľuje p. Tomáša Mókoša na NL D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019

Návrh rozpočtu predložil po pripomienkovaní od ostatného VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 4/14

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2019 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Tento bod prekladá VV BFZ na nasledujúce zasadnutie

K bodu 9: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Návrh programu konferencie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík

Uznesenie 5/14

VV BFZ odporúča konferencii BFZ schváliť program konferencie BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0     Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ

Návrh na ocenenia SFZ a BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje oceniť futbalových činovníkov, ktorý sa dožili životného jubilea:

Ocenenia SFZ

Ján Šuniar – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

František Zelený –  70 rokov – Bronzový odznak SFZ

Miroslav Bóc – 65 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ladislav Jaborek – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

Renáta Tomášová – 50 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ocenenia BFZ

Jozef Mesároš – 80 rokov – Funkcionár FK Rača – Plaketa BFZ

Alexander Teleky – 75 rokov –  – Plaketa BFZ

Jozef Chocholouš 70 rokov – Plaketa BFZ

Jozef Haraslín – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár FK Lamač – Plaketa BFZ

Peter Farkaš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Slávia Ekonóm – Plaketa BFZ

Stanislav Gajdoš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Rovinka – Plaketa BFZ

Alojz Banič – 70 rokov – Dlhoročný rozhodca a delegát BFZ – Plaketa BFZ

Ivan Konečný 60 rokov – Dlhoročný rozhodca a funkcionár BFZ – Plaketa BFZ

Peter Augustovič – 60 rokov – Plaketa BFZ

Uznesenie 6/14

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení tak ,ako bol predložený

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh zmluvy o partnerstve medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis, ktorý je jedným s partnerov BFZ

Uznesenie 7/14

VV BFZ schvaľuje spoluprácu medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis v znení pripomienok a odporúča predsedovi BFZ podpísať zmluvu o spolupráci

Počet prítomných v čase hlasovania :  8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018

Vyúčtovanie plesu a vyhlásenia 11-ky roka 2018 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyúčtovaniu plesu BFZ a 11-ky roka 2019.

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Pripomienku p.Kovačiča k ZT seniorov BFZ
 • Informáciu k doriešeniu budovania sídla BFZ
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Podpísanie zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ k finále ZT BFZ seniorov dňa 03.03.2019 o 13:00 hod.
 • Informáciu k semináru D BFZ
 • Informáciu k prenájmu auta od SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.03.2019

Bratislava, 18.02.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI