Zápisnica č.16 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.mája v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.16

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.mája v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní: Bóc, Richtárik, Trnovský

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie miesta výstavby  sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT – p. Jánošík

4, Schválenie člena DK BFZ – p. Bóc

5, Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

7, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ seniorov pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu KRaD BFZ k zmene vekového limitu R BFZ – p. Kružliak

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na absolvovanie licencie P pre R a PR BFZ – p. Kružliak

11, Informácia k vzdaniu sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka – p. Jánošík

12, Schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

13, Schválenie návrhu na výber auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018 – p. Trnovský

14, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

15, Informácia o prerozdelení nevyčerpaných finančných príspevkoch v „Projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry“ – p. Jánošík

16, Informácia k zmluve medzi  SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022 – p. Jánošík

17, Rôzne

18, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu o bod: Schválenie návrhu na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho ako bod 3 a následne pokračovať podľa programu zasadnutia. Člen VV BFZ p. Lônčík  požiadal o zmenu programu v bode 3 : Namiesto schválenie miesta výstavby sídla BFZ navrhuje iba informáciu k výstavbe sídla BFZ a bod 14 schválenie termínu konferencie BFZ stiahnuť s programu rokovania

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:      Zdržal sa:

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu ) , Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie 1/16

VV BFZ ruší uznesenie 4/49 k novelizácii stanov BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/16

VV BFZ schvaľuje smernicu o používaní vozidla BFZ dňom schválenia

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0      Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho

Návrh na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho predložil predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý. Poznamenal, že p. Somoláni bol dlhoročným činovníkov v štruktúrach ObFZ Bratislava – mesto, BFZ a tiež dlhoročným rozhodcom a delegátom v súťažiach SFZ a BFZ. V mesiaci apríl sa dožil významného životného jubilea 70 rokov a preto mu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ.

Uznesenie 3 /16

VV schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Kamila Somolániho. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ predložiť návrh na zasadnutie VV SFZ

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ                          Z: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:  8    Zdržal sa:

K bodu 4: Informáciu k  miestu výstavby  sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT

Informáciu k miestu výstavby sídla BFZ a tiež výstavby ihriska s UT podal predseda BFZ p. Jánošík.. Informoval, že  po rokovaniach na BSK je možnosť vybudovať sídlo BFZ spoločne s ihriskom s UT na pozemku BSK v areáli Gymnázia na ulici Ivana Horvátha v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý by BSK poskytol do dlhodobého prenájmu v prospech BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výstavbe sídla BFZ spoločne s ihriskom s UT. Ukladá predsedovi BFZ vyvolať stretnutie so zástupcami BSK k dohodnutiu podmienok prenájmu alebo predaju pozemku vo vlastníctve BSK.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie člena DK BFZ

Návrh na člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ  p. Bóc. Po vzdaní sa funkcie člena DK BFZ p. Jána Barcziho navrhuje predseda DK BFZ schváliť nového člena DK BFZ p. Romana Farkaša.

Uznesenie 4/16

VV BFZ schvaľuje p. Romana Farkaša za nového člena DK BFZ dňom schválenia.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil v zastúpení predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že na výzvu ŠTK BFZ k usporiadaniu finále pohára BFZ reagovali dva FK, a to PŠC Pezinok a SFC Kalinkovo. ŠTK na základe podmienok na uvedených štadiónoch navrhuje ako dejisko finále pohára BFZ štadión PŠC Pezinok.

Uznesenie 5/16

VV BFZ schvaľuje štadión PŠC Pezinok ako dejisko finále pohára BFZ dňa 5.6.2019 o 18:00 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:   0   Zdržal sa:

K bodu 7: Schválenie TL pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh TL predložil po pripomienkovaní členov VV BFZ v zastúpení predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 6/16

VV BFZ schvaľuje termínovú listinu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 predložil pri neúčasti predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že ŠTK BFZ navrhuje podanie prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Uznesenie 7/16

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ seniorov pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil pri neúčasti predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ŠTK BFZ navrhuje nemeniť štartovné vklady do súťaží seniorov pre súťažný ročník 2019/2020 a ponechať výšku štartovného vkladu tak, ako bola v predchádzajúcom súťažnom ročníku.

Seniori TIPOS III.liga – 650€

Seniori IV.liga – 450€

Uznesenie 8/16

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 tak, ako navrhuje ŠTK BFZ. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Seniori TIPOS III.liga – 650€

Seniori IV.liga – 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu KRaD BFZ k zmene vekového limitu R BFZ

Návrh na schválenie zmeny vekových limitov R v súťažiach BFZ predložil predseda KRaD BFZ . Kružliak.

Uznesenie 9/16

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zmenám vekových limitov tak, ako ho navrhol predseda KRaD BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu KRaD BFZ na absolvovanie licencie P pre R a PR BFZ

Návrh na schválenie absolvovania licencie P pre R a PR BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že všetci navrhnutí kandidáti splnili podmienky, stanovené  SFZ.

Rozhodcovia na licenciu P: Igor Harajbič, Radovan Hudy, Milan Kardelis, Miloš Lalo, Peter Pati Nagy, Tomáš Ralbovský, Michal Volek.

Pozorovateľia rozhodcov: Tomáš Mókoš, Michal Perašin

Uznesenie 10/16

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k absolvovaniu licencie P u R a PR BFZ tak, ako ho navrhol predseda KRaD BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia k vzdaniu sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka

Informáciu o vzdaní sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka predložil predseda BFZ. Pán Hlivák listom zo dňa 18.03.2019 písomne oznámil, že sa vzdáva funkcie člena LPK BFZ bez udania dôvodu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Miroslava Hliváka o vzdaní sa funkcie člena LPK BFZ

K bodu 13: Schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po obdržaní návrhov zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava -vidiek navrhuje nasledovné zloženie pracovnej skupiny:

JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Ladislav Jakubec, JUDr. Juraj Kuráň, JUDr. Štefan Jajcay, JUDr. Marián Dobrovský.

Uznesenie 11/16

VV BFZ schvaľuje pracovnú skupinu k novelizácii stanov BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ

JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Ladislav Jakubec, JUDr. Juraj Kuráň, JUDr. Štefan Jajcay, JUDr. Marián Dobrovský.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 14: Schválenie návrhu na výber auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018

Návrh na schválenie výberu auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Na vykonanie auditu navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka.

Uznesenie 12/16

VV BFZ poveruje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 15: Schválenie termínu konferencie BFZ

Bod 15 bol stiahnutý z programu rokovania

K bodu 16: Informácia o prerozdelení nevyčerpaných finančných príspevkoch v „Projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry“

Informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov podal predseda BFZ p. Jánošík. VV SFZ prerozdelil finančné prostriedky, ktoré v regióne BFZ neboli vyčerpané

Mesto Malacky – 13 000 €

Mesto Pezinok – 10 000 €

SDM Domino Bratislava – 14 500 €

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných príspevkoch v projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry.

K bodu 17: Informácia k zmluve medzi  SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ na obdobie rokov 2019-2022 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV berie na vedomie informáciu k zmluve medzi SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022 v znení pripomienok. Podpredseda BFZ p. Suchý zásadne nesúhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov v zmysle zmluvy medzi SFZ a RFZ voči ObFZ Bratislava – mesto.

K bodu 18: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu z VV SFZ

Informáciu k výberom BFZ

Informáciu k finále Mc Donalds cup 2019 – 14.05.2019

Informáciu k finále školského pohára SFZ – 21.5.2019 chlapci, 22.5.2019 dievčatá

Informáciu k plánovanému zájazdu na kvalifikačné stretnutie ME Maďarsko – Slovensko

Termín konania superpohára víťazov Slovnaft cupu a MOL cupu bude 6.7.2019 v Olomouci.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 03.06.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 06.05.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI