Úradná správa č.49 zo dňa 28.6.2013

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že v priebehu budúceho týždňa bude FK prostredníctvom pošty doručená  vyúčtovacia faktúra za jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013. Ak by ste faktúru v priebehu budúceho týždňa neobdržali, oznámte to prosím obratom na sekretariát BFZ.

Žiada FK v týchto dňoch a v priebehu nasledujúceho týždňa o zhovievavosť a porozumenie. Z dôvodu sťahovania BFZ, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek máme sťažené podmienky pre výkon našej práce.

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy  do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje:
SD3R 18.kolo FK Dúbravka – Slovan Ivanka p.Dunaji 0:3 kont.podľa SP čl.100/b.
ŠTK oznamuje,že za porušenie RS čl.5.2.5 odpočítava body nasledovným klubom:
MRB – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava  –   3body
S4B – ŠK FO Malacky – 21 bodov
SD3R – FC Petržalka 1898 „B“ –  24 bodov
SZRL – FA Bratislava  –   9 bodov
Lmz SFZ u 13  – ŠK Slovan Bratislava –  3 body
ŠTK oznamuje, že termín podania prihlášok do súťažného ročníka 2013/2014 je na základe rozhodnutia konferencie BFZ, konanej dňa 18.6.2013 stanovený na 8.7.2013 do 14:00 hod. Prihlášku treba doručiť osobne alebo poštou do stanoveného termínu do nového sídla zväzu na adresu: BFZ, Súmračná 27,821 02 Bratislava.
ŠTK oznamuje po uzatvorení ročníka 2012/2013 víťazov a zostupujúcich v jednotlivých súťažiach:
MRB – víťaz – FK Rača Bratislava
Zostupujúci – ŠFK Prenaks Jablonec
S4A – víťaz – Slovan Most pri Bratislave
Zostupujúci – TJ Hrubý Šúr,LP Domino Bratislava „B“
S4B – víťaz – ŠK Báhoň
Zostupujúci – FC Záhorská Ves
SD3R – víťaz – FKM Karlová Ves
Zostupujúci – ŠK Gajary,FC Zohor
MD3R – víťaz – FKM Karlová Ves
Zo súťaže MD3R sa nezostupuje.
SZRL – ŠK Žolík Malacky
Zostupujúci – MŠK Iskra Petržalka,ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
MZRL – Lokomotíva Devínska Nová Ves
Zostupujúci – rovnako ako v SZRL
Lmz SFZ u12 – ŠK Slovan Bratislava
Lmz SFZ u 13 – FC Petržalka 1898
O ďalších postupoch a zostupoch rozhodne VV BFZ.
Začiatok nového súťažného ročníka oznámi ŠTK po schválení termínovej listiny VV BFZ.
ŠTK berie na vedomie oznámenie ObFZ Bratislava-mesto o postupujúcich družstvách do súťaží riadených BFZ.
ŠTK žiada ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek o nahlásenie postupujúcich družstiev do súťaží riadených ŠTK BFZ do 3.7.2013.

 Disciplinárna komisia:

U.č.  384   Pavelka Jakub / FKM Karlová Ves / vylúčený vo Finále pohára BFZ-dorast /za kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou v neprerušenej hre/ – 3 s.s.  nepodmienečne, podľa 1/4/a  od 20.06.2013   ( 5.-€ )

U.č.  385  DK BFZ na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta, vyjadrenia  R stretnutia p. Bohuna a D – p. Ľuptáka a zástupcu klubu ŠK Sv. Jur zo stretnutia MRB 16.kola ŠK Svätý Jur – FC Rohožník zo dňa 16.6.2013, k prípadu nezrovnalostí v zápise R a D bude až v budúcej správe zaujaté stanovisko a to až po obdržaní stanoviska KRaD BFZ.

U.č.  386  DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie delegáta Miroslava Jablonického k správe D z 30. kola MRB FC Rohožník – TJ Rovinka, odohraného dňa 9.6.2013.

U.č.  387  Na základe zápisov R a D, videozáznamu zo stretnutia ,stanoviska klubov Karpaty Limbach, ŠK Lozorno, stanoviska hráča Daniela Horvátha k incidentu po stretnutí MRB – dohrávka 18.kola K. Limbach –ŠK Lozorno zo dňa 5.6.2013, DK udeľuje disciplinárne opatrenie  zastavením činností /za bezohľadné hodenie lopty do R po stretnutí /hráčovi ŠK Lozorna Danielovi Horváthovi na 6 mesiacov nepodmienečne od 13.6.2013 podľa 1/6/.3b . ( 10.-€ )

U.č.  388  DK BFZ na základe správy delegáta, za opakované porušenie RS: Nevyhotovenie obrazového a zvukového záznamu zo stretnutia MRB z 18. kola ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká – ŠK Bernolákovo, odohraného dňa 12.6.2013,DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká peňažnú pokutu podľa RS, 80.-€ . Za neoznačenie usporiadateľskej služby farebnými rozlišovačkami  v stretnutiach MRB  16. a 18.kola, aj v iných kolách, za porušenie RS, DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká peňažnú pokutu 200.- €.  Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€. Spolu 290.-€

U.č.  389  DK BFZ na podnet ŠTK, za porušenie SP čl.94 bod b.  udeľuje vedúcemu družstva FC Ružinov p. Vladimírovi Žilavému zákaz vykonávať funkciu vedúceho družstva na 6 mesiacov  nepodmienečne od 27.6.2013.

U.č.  390  DK BFZ za podnet ŠTK, za porušenie SP čl.97 bod c  udeľuje kapitánovi družstva FC Ružinov p. Miloša Rechtorika  zákaz vykonávať funkciu kapitána družstva na 6 mesiacov nepodmienečne od 27.6.2013.

U.č.  391  DK BFZ odstupuje  rozhodcu p. Adama Somolániho  na DK SFZ z dôvodu umožnenia štartu hráča FC Ružinov p. Mateja Kalmára /č. reg. 1209716/,  ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí MRB FC Ružinov Bratislava – ŠFK Prenaks Jablonec. V  tomto stretnutí sa ako R dopustil závažného administratívneho nedostatku.

U.č.  392  DK BFZ za neposlanie písomného vyjadrenia v stanovenom termíne  do 25.6.2013 k incidentu po stretnutí MRB – dohrávka 18.kola K. Limbach –ŠK Lozorno zo dňa 5.6.2013 udeľuje rozhodcovi Tomášovi Bernerovi peňažnú pokutu 10 .-€,  za prerokovanie 10.-€, spolu 20.-€

U.č.  393  DK BFZ za neposlanie písomného vyjadrenia v stanovenom termíne  do 25.6.2013 k incidentu po stretnutí MRB – dohrávka 18.kola K. Limbach –ŠK Lozorno zo dňa 5.6.2013 udeľuje rozhodcovi Michalovi Rozinekovi peňažnú pokutu 10 .-€, za prerokovanie 10.-€, spolu 20.-€

U.č.  394  DK upozorňuje kluby, že zastavenie činnosti hráča za 4, prípadne 8 ŽK a neuložené disciplinárne opatrenia v súťažiach, sa na konci súťažného ročníka anulujú.
DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá im  bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 3.8.2013. Pozvánka a program budú zúčastneným poslané mailom.

Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom BFZ (ale aj rozhodcom SFZ a oboch ObFZ) za ich činnosť v uplynulom súťažnom ročníku a želá im príjemné strávenie dovoleniek a prázdnin.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
–   Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest.  Predpokladaný termín : nižšie uvedený
 Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 28.6.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč,E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo  (26)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)

Termíny školenia :
I. časť – 29.9.-2.10.;  II. časť – 27.-30.10.;  III. časť – 24.- 26.11.  a  skúšky – 13.12.2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov) : A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič, R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, G. Dobranská  (24)

Termíny školenia :
I. časť – 20. – 22.9.;  II. časť –  13. – 15.10.2013

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciuJ. Buček, T. Kallay (2)

Termín uskutočnenia – november 2013

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.
VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Disciplinárna komisia:

U.č.258
Nagy Ján ( ŠK Malacky ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 24.5.2013 podľa čl. 1/5a.  ( 5 € )

U.č.259
DK upozorňuje nasledujúce FO na neuhradené poplatky za disciplinárne opatrenia obsiahnuté v zberných faktúrach  :
OŠK Slovenský Grob
TJ Malinovo
Grinavský futbalový klub 1923
ŠK Tomášov
ŠK Malacky FO
FK Jablonové
ŠK Láb

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia mládeže:

1. KM ďakuje touto cestou hráčom, trénerom a vedúcim družstiev výberov U11, U12, U13 za výbornú reprezentáciu ObFZ Bratislava vidiek na medzinárodnom MEGATurnaji Senec 2013 v dňoch 13.-15.6.2013.
Výber U11 v stretnutí o 5.-6.miesto porazil FK Rača 5:0 a skončil ako nováčik na 5.mieste z 12 družstiev.
Výber U12 vo finále prehral so FK Spartak Dubnica 1:2 a skončil z 8 družstiev na 2.mieste
Výber U13 hral vo finále s výberom ObFZ Bratislava mesto 0:0 a na pok.kopy prehral 1:3, skončil z 12 družstiev na 2.mieste. Ďakujeme FK za uvoľnenie hráčov, rodičom za dopravenie hráčov.
2. KM oznamuje FK , že predbežný začiatok nového súťažného ročníka je naplánovaný na 31.8.-1.9.2013, v prípade väčšieho, resp. menšieho počtu prihlásených družstiev sa termín začiatku súťaže môže zmeniť. KM bude riadiť nasledujúce súťaže: starší žiaci Malacky, Pezinok, Senec, mladší žiaci, stretnutia prípravok bude v pôsobnosti BFZ riadiť predseda KM ObFZ.
3. Kontumácie stretnutí
PrMA – 11.kolo: ŠK Pl.Štvrtok A – FC Záhorská Ves 3:0 k / zostáva v platnosti výsledok na ihrisku 3:0 /
16.kolo: FC Záhorská Ves – ŠK Láb 1:8 k / ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku /
17.kolo: Záhoran Jakubov – FC Záhorská Ves 3:0 k / ruší výsledok dosiahnutý na ihrisku 2:1 /
18.kolo: FC Záhorská Ves – ŠK Lozorno 0:3 k / ruší výsledok dosiahnutý na ihrisku 5:8 /
10.kolo: FC Záhorská Ves – FC Rohožník 0:3 k / ruší výsledok dosiahnutý na ihrisku 9:2 /
V súlade s RS čl.9.1.2 žiadnemu družstvu neprináležia 3 body za víťazstvo. Všetky kontumácie sú za porušenie SP čl.100/i – neoprávnený štart hráča.
4. Nakoľko bol FC Záhorská Ves viackrát vyzvaný aby zaslal písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča, čo neučinil,  KM odstupuje menovaný FC Záhorská Ves na doriešenie DK s nasledujúcim návrhom trestu.
a/ upustiť od potrestania hráča Kevina Vrbu – menovaný nemohol vedieť, že došlo k strate jeho ŽP
b/ upustiť od potrestania kapitána družstva Petra Biesika – menovaný vzhľadom k veku / 10 rokov / nebol poučený a nepozná práva a povinnosti kapitána družstva
c/ v súlade s RS čl.7 „Štart hráčov “ potrestať FC Záhorská Ves pokutou za každý neoprávnený štart vo výške 50 EURO, to znamená 5 neoprávnených štartov = 250 eur a poplatok 5 eur / RS čl.14.10/
d/ tréner družstva p. David Malík v súlade s platným DP akýkoľvek zákaz výkonu funkcie pri družstve mládeže po dobu 5 mesiacov nepodmienečne. Trest vykonať počas súťažného obdobia. Poplatok za prerokovanie 5 EURO / RS čl.14.10./
e/ vedúca družstva p.Gabriela Malíková v súlade s platným DP akýkoľvek zákaz výkonu funkcie pri družstve mládeže po dobu 2 mesiacov nepodmienečne. Trest začne plynúť po vykonaní trestu 1 mesiaca nepodmienečne, ktorý jej bol už udelený. Poplatok za prerokovanie 5 EURO / RS čl.14.10./


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI