Zápisnica č.17 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3. júna v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.17

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3. júna v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní:Špaček, Richtárik, Trnovský, Surmajová, Kuráň

Ospravedlnený: Kovačič

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ – p. Jánošík, p. Špaček, p. Richtárik

5, Informácia s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ -p. Jánošík

6, Informácia zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT – p. Jánošík

7, Informácia k príprave Rozpisu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o doplnenie bodu programu Informácia ku konferencii SFZ ako bod 9

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol doplnený členom VV BFZ p. Lônčíkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ),Uzn 5/16 ( Finále pohára BFZ), Uzn. 6/16 ( TL na ročník 19/20), 7/16 ( Prihlášky do súťaží BFZ na ročník 2019/2020 ), 8/16 ( štartovný vklad do súťaží BFZ seniorov)

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok k umiestneniu loga BFZ na plagáte k turnaju APEX Cup 2019.

K bodu 3: Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Následne k novelizácii stanov predniesli informáciu členovia pracovnej skupiny pp. Surmajová a Kuráň.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave novelizácie stanov BFZ.

K bodu 4: Informácia k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík .Následne podali informáciu predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a predseda OK p. Špaček, ktorý vysvetlil rozhodnutie OK voči rozhodnutiu ŠTK BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ.

K bodu 5: Informácia s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o pracovnom stretnutí s prezidentom SFZ, ktorého sa zúčastnili p. Jánošík , p. Suchý, p. Baxa a p. Farbula

VV BFZ berie na vedomie informáciu s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ.

K bodu 6: Informácia zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ o pracovných stretnutia na úrovni BSK, MČ Bratislava – Ružinov k možnosti výstavby sídla BFZ a ihriska s UT. Možnou lokalitou je pozemok v areáli gymnázia I. Horvátha, ktorý by BSK poskytol pre BFZ do dlhodobého prenájmu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ a ihriska s UT.

K bodu 7: Informácia k príprave Rozpisu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k príprave rozpisu súťaží podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2019/2020

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Predložil členom VV BFZ návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2019.

Júl – 8.7.2019

August – 5.8.2019

September – 2.9.2019

Október – 7.10.2019

November – 4.11.2019

December – 2.12.2019

Uznesenie 1/17

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019 tak, ako ich navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia ku konferencii SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. VV BFZ prejednal program zasadnutia konferencie SFZ.

VV berie na vedomie informáciu ku konferencii SFZ

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k výjazdu na kvalifikáciu ME Maďarsko – Slovensko

Informáciu k Superpoháru víťazov pohárov BFZ a JmKFS. Stretnutie superpohára sa uskutoční dňa 3.8.2019 o 17:30 hod. U víťaza pohára JmKFS.

Informáciu k zrušeniu plesu BFZ a usporiadania vyhlásenia 11-ky roka seniorov a ocenenie najlepších trénerov a strelcov v mládežníckych kategóriách za súťažný ročník 2018/2019.

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.07.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 03.06.2019 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI