Zápisnica č.18 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.18

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa ( po bod 8), Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Salenka, Keller

Ospravedlnený: Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Keller

4,Schválenie realizačných tímov výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020 – p.Salenka

5, Schválenie zmluvy o reklame medzi BFZ a  Quality Invest – p. Farbula

6, Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 – p. Richtárik

7, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie žiadosti FC Petržalka o zaradenie „B“ družstva dorastu U19 do súťaže SD3R  – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

10, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

11, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 27.6.2019 – p. Jánošík

12, Informácia z VV SFZ zo dňa 18.06.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ navrhol pozmeniť poradie bodov programu zasadnutia v poradí : bod 9 ako bod 8, bod 7 ako bod 9 a bod 8 ako bod 7

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ a pozmenený členom VV BFZ p. Lônčíkom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ),

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol, aby informácia k dohode bola na zasadnutie predložená až po prerokovaní a nemusí byť evidovaná v uzneseniach. Predseda BFZ podal informáciu k novelizácii stanov BFZ, ktorí pripravuje pracovná skupina a pracovná verzia by mala byť predložená na zasadnutie VV BFZ v mesiaci september. Dalej informoval o rokovaniach ohľadne výstavby sídla BFZ s ihriskom s UT.

Uznesenie 1/18

VV BFZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s vypustením  bodu k spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p.Kellerovi, ktorý na zasadnutí zastupoval predsedu KRaD BFGZ p. Kružliaka. P. Keller informoval o návrhu nominačných listín RaD BFZ na súťažný ročník 2019/2020.

Rozhodcovia S3BA:

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Martin Hajnala, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Matej Choreň, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Kristián Kakaščik, Milan Kardelis, Dušan Klúčik, Mária Krčová, Miloš Lalo, Lukáš Lauer, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Ľuboslav Polakovič, Tomáš Ralbovský, Tomáš Srna, Lukáš Tománek, Marián Vašš, Martin Vician, Michal Volek.

Rozhodcovia S4BA:

Milan Brody, Marcel Dúbravec, Marek Farkaš, Marian Fischer, Rastislav Hádek, Kristián Chrupka, Andrej Gosiorovský, Daniel Kožuch, Marianna Orlíková, Pavol Piatka, Marko Polák, Lukáš Sabela, Karol Samko, Peter Szakáll, Rastislav Tanglmayer, Štefan Tramita, Marek Uram,Juraj Valko, Andrej Vanek, Štefan Vasilenko.

Rozhodcovia zaradení podmienečne:

Peter Budáč, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Lukáš Lomňančík, Dušan Olša, James Triskal.

Delegáti S3BA:

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Tomáš Mókoš, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Miroslav Truchlý.

Delegáti S4BA:

Alojz Banič, Milan Brody, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Jozef Hlavenka, Martin Kroneraff, Alexander Marczell, Radovan Pavlík, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Patrik Vnuk.

Po diskusii členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/18

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 so zmenou voči návrhu KRaD BFZ tak, že p. Alexander Schmidt bude zaradený medzi D III.ligy. BFZ.

Rozhodcovia S3BA:

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Martin Hajnala, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Matej Choreň, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Kristián Kakaščik, Milan Kardelis, Dušan Klúčik, Mária Krčová, Miloš Lalo, Lukáš Lauer, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Ľuboslav Polakovič, Tomáš Ralbovský, Tomáš Srna, Lukáš Tománek, Marián Vašš, Martin Vician, Michal Volek.

Rozhodcovia S4BA:

Milan Brody, Marcel Dúbravec, Marek Farkaš, Marian Fischer, Rastislav Hádek, Kristián Chrupka, Andrej Gosiorovský, Daniel Kožuch, Marianna Orlíková, Pavol Piatka, Marko Polák, Lukáš Sabela, Karol Samko, Peter Szakáll, Rastislav Tanglmayer, Štefan Tramita, Marek Uram,Juraj Valko, Andrej Vanek, Štefan Vasilenko.

Rozhodcovia zaradení podmienečne:

Peter Budáč, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Lukáš Lomňančík, Dušan Olša, James Triskal.

Delegáti S3BA:

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Tomáš Mókoš, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt ,Miroslav Truchlý.

Delegáti S4BA:

Alojz Banič, Milan Brody, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Jozef Hlavenka, Martin Kroneraff, Alexander Marczell, Radovan Pavlík, Jozef Slezák, Patrik Vnuk.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie realizačných tímov výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil návrh na schválenie realizačných tímov výberov BFZ v zložení:

 

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko Klub Pozícia
VÝBER BFZ U13 (R 2007)

Michal POLČIC

Hlavný tréner – UEFA A licencia

ŠK Slovan Bratislava Hlavný tréner

Michal DEMETER

Asistent trénera – UEFA B licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Lukáš MARTINKA

Vedúci družstva  – UEFA A licencia

FKM Devínska Nová Ves Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U14 (R 2006)

Atilla ILLÉS

Hlavný tréner – UEFA A licencia

ŠK Slovan Bratislava Hlavný tréner

Maroš SKOVAJSA

Asistent trénera – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Marek TVRDÝ

Vedúci družstva – UEFA B licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U15 (R 2005)

Walter RISCHER

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Ján HULLMAN 

Asistent trénera – UEFA B licencia

SDM Domino Hlavný tréner

Ondrej PENZEŠ

Vedúci družstva – UEFA B licencia

Bez klubovej príslušnosti  

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U16 (R 2004)

Michal PANČÍK

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Adrián LYSÁK

Asistent trénera – UEFA B licencia

ŠK Slovan Bratislava Asistent trénera

Pavol MINÁRIK

Vedúci družstva – UEFA Grasroots C

FC Slovan Častá Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U17 (R 2003)

Michal PANČÍK

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Viktor PORTH

Asistent trénera – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Marek PORVAZNÍK

Vedúci družstva – UEFA B licencia

ŠK Krasňany muži Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   

Uznesenie 3/18

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020 tak, ako bolo predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie zmluvy o reklame medzi BFZ a Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie zmluvu o reklame medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest. Menovaná spoločnosť má záujem o reklamu na dresoch R v súťažných stretnutiach BFZ za podmienok, uvedených v zmluve na určené obdobie

Uznesenie 4/18

VV BFZ schvaľuje zmluvu o reklame medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest v znení pripomienok. Ukladá vedúcemu sekretárovi rokovať so zástupcom spoločnosti Quality invest o zapracovaní pripomienok do zmluvy o reklame.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019. Informoval o postupujúcich a zostupujúcich družstvách v jednotlivých súťažiach.

Uznesenie 5/18

VV BFZ schvaľuje vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 tak, ako bolo predložené predsedom ŠTK BFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  8  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie žiadosti FC Petržalka o zaradenie „B“družstva dorastu U19 do súťaže SD3R

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil žiadosť FC Petržalka o zaradenie „B“ družstva st. dorastu do súťaže SD3R. Informoval, že do spomínanej súťaže je prihlásených 13 družstiev . Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/18

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstva FC Petržalka B do súťaže SD3R pre súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý predložil členom VV BFZ návrh na schválenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020. Po diskusii k zaradeniu do jednotlivých súťaží prebehlo hlasovanie postupne po jednotlivých súťažiach.

Uznesenie 7/18

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

TIPOS III. liga Bratislava

 • FK Rača Bratislava
 • FK Inter Bratislava
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • ŠK Bernolákovo
 • MFK Rusovce
 • OFK Dunajská Lužná
 • SFC Kalinkovo
 • FK Slovan Most pri Bratislave
 • TJ Rovinka
 • ŠK Tomášov
 • FC Malacky
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • ŠK Báhoň
 • FC Rohožník
 • PŠC Pezinok
 • MŠK Senec

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 8/18

IV.liga BFZ

 • TJ Záhoran Jakubov
 • TJ Záhoran Kostolište
 • ŠK Závod
 • FK Karpaty Limbach
 • SDM Domino
 • ŠK Vrakuňa Bratislava
 • FK Lamač Bratislava
 • CFK Pezinok – Cajla
 • TJ Čunovo
 • FKM Karlova Ves Bratislava
 • TJ Veľké Leváre
 • FK Vajnory
 • ŠK Svätý Jur
 • OŠK Slovenský Grob
 • OŠK Láb
 • FK Dúbravka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Predseda ŠTK BFZ  podal informáciu, že štadión FK Dúbravka nespĺňa kritéria z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov v rozmere hracej plochy. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 9/18

VV BFZ schvaľuje Futbalovému klubu Dúbravka  odohrať svoje domáce majstrovské stretnutia v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťaži IV. liga BFZ na domácom štadióne v Dúbravke.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  2  Proti:    3  Zdržal sa: 2

VV BFZ neschválil FK Dúbravka odohrať  svoje domáce majstrovské stretnutia IV. ligy BFZ na domácom štadióne FK Dúbravka

Uznesenie 10/18

III. liga SD BFZ (U19)

 • FK Rača Bratislava
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • ŠK Bernolákovo
 • OFK Dunajská Lužná
 • MŠK Iskra Petržalka
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • FC Ružinov Bratislava
 • ŠK Žolík Malacky
 • PŠC Pezinok
 • FC Zohor
 • FK Slovan Most pri Bratislave
 • FC Rohožník
 • ŠK Lozorno, FO
 • FC Petržalka „B“
 • FK Inter Bratislava „B“

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/18

III. liga MD BFZ (U17)

 • FK Dúbravka
 • FK Rača Bratislava
 • MŠK Iskra Petržalka
 • SFC Kalinkovo
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • TJ Jarovce Bratislava
 • TJ Záhoran Jakubov
 • OFK Dunajská Lužná
 • SDM Domino B
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • FC IMAS
 • ŠK Žolík Malacky
 • ŠK Svätý Jur
 • MFK Rusovce
 • MŠK Senec „B“
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • FC Ružinov Bratislava
 • PŠC Pezinok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/18

II.liga S/MŽ BFZ (U15/U13)

 • FK Rača Bratislava
 • FKP Dúbravka Bratislava
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • ŠK Bernolákovo
 • ŠK Žolík Malacky
 • ŠK Šenkvice
 • PFA ŠTK Šamorín
 • ŠK Vrakuňa Bratislava
 • ŠK Svätý Jur
 • MŠK Senec
 • PŠC Pezinok
 • MFK Rusovce
 • FK Inter Bratislava „B“
 • FC IMMAS Stupava

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 13/18

súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( trojičky ) – kategória U11, U10, U9

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

 •         FK Dúbravka
 •         FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava
 •         FK Rača Bratislava B
 •         MŠK Iskra Petržalka
 •         NMŠK 1922 Bratislava
 •         MFK Záhorská Bystrica
 •         FKP Dúbravka Bratislava
 •         ŠK Vrakuňa Bratislava
 •         FK Vajnory
 •         ŠK Bernolákovo
 •        FKM Stupava
 •         SFC Kalinkovo
 •         FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 •         ŠK Žolík Malacky
 •         MŠK Senec
 •         PŠC Pezinok A
 •        FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 14/18

Súťaže PMA2, PMB2 ( dvojičky ) – kategória U11, U10

Počet prihlásených FK: 7 – počet družstiev /2×6/ spolu 12 družstiev

ObFZ BA mesto: 6 FK – 10 družstiev

ObFZ BA vidiek: 1 FK – 2 družstvá

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

1/ NMŠK 1922 Bratislava B

2  FKM Devínska Nová Ves

3  SDM Domino Bratislava B

4/ MFK Rusovce

5/ FK Inter Bratislava B – výnimka hracieho dňa : štvrtok 16.00 hod.

6/ PŠC Pezinok B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 15/18

Súťaž PMA3 – kategória U11

Počet prihlásených FK: 8 – počet družstiev 7

1/ FK Lamač Bratislava

2/ TJ Jarovce

3/ FKP Dúbravka Bratislava B

4  SDM Domino Bratislava C

5/ ŠK Vrakuňa Bratislava B

6/ TJ Čuňovo

7 MŠK Iskra Petržalka B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 16/18

Súťaž PRMA / Malacky / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 16 – počet družstiev 16

1/ ŠK Plavecký Štvrtok

2/ ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

3/ TJ Záhoran Kostolište

4/ FK Jabloňové

5/ FC Rohožník

6/ TJ Veľké Leváre

7/ ŠK Závod

8/ TJ Záhoran Jakubov

9/ FC IMAS

10/ FK v Sološnici

11/ FK Studienka

12/ OFK Vysoká pri Morave

13/ ŠK Lozorno

14/ FC Zohor

15/ OŠK Láb

16/ ŠK Gajary

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 17/18

Súťaž PRPK / Pezinok / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 13 – počet družstiev 14

1/  FK Karpaty Limbach

2/ TJ Slovan Vištuk

3/ FC Slovan Modra

4/ FC Družstevník Budmerice

5/ OFC 014 Vinosady

6/ CFK Pezinok Cajla

7/ ŠK Šenkvice

8/ ŠK Báhoň

9/ ŠK Svätý Jur A

10/ ŠK Svätý Jur B

11/ OŠK Slovenský Grob

12/ GFC 1923 Grinava

13/ TJ Slovan Viničné

14/ FK Dubová

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 18/18

Súťaž PRSC / Senec / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 12 – počet družstiev 13

1/ TJ Malinovo

2/ ŠK Atletiko Zálesie

3/ ŠK Čataj – FO

4/ OFK Dunajská Lužná

5/ OŠK Chorvátsky Grob

6/ MŠK Kráľova pri Senci

7/ ŠK Tomášov A

8/ ŠK Tomášov B

9/ TJ Rovinka

10/ FK Slovan Most pri Bratislave

11/ ŠK Nová Dedinka

12/ ŠKO Miloslavov

13/ FK ŠK Danubia Hrubý Šúr

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 19/18

Súťaž PMC 2 – kategória U9

Počet prihlásených FK: 20 – počet družstiev 20

ObFZ BA mesto: 2 FK – 2 družstvá

ObFZ BA vidiek: 18 FK – 18 družstiev

1/ FKM Devínska Nová Ves

2/ ŠK Vrakuňa Bratislava B

3/ FK v Sološnici

4/ ŠK Lozorno

5/ ŠK Gajary

6/ FC Rohožník

7/ FK Cinemax Doľany

8/ ŠK Svätý Jur

9/ OŠK Slovenský Grob

10/ ŠK Báhoň

11/ PŠC Pezinok B

12/ ŠK Atletiko Zálesie

13/ TJ Malinovo

14/ OFK Dunajská Lužná

15/ MŠK Kráľova pri Senci

16/ TJ Rovinka

17/ FK Slovan Most pri Bratislave

18/ OŠK Chorvátsky Grob

19/ ŠK Nová Dedinka

20/ ŠKO Miloslavov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 20/18

Súťaž PMD – kategória U8

Počet prihlásených FK: 36 – počet družstiev 41

ObFZ BA mesto: 12 FK – 14 družstiev

ObFZ BA vidiek: 23 FK – 26 družstiev

ZsFZ: 1 FK – 1 družstvo

Systém: turnajový

Počet skupín: 1 ( päťčlenná družstvá „B“ ), 9 ( štvorčlenné )

1/ FK Rača Bratislava

2/ FK Dúbravka Bratislava

3/ MŠK Iskra Petržalka

4/ NMŠK 1922 Bratislava

5/ FKM Karlová Ves

6/ FKP Dúbravka Bratislava

7/ Lokomotíva Devínska Nová Ves A

8/ Lokomotíva Devínska Nová Ves B

9/ FK Inter Bratislava

10/ FC Petržalka A

11/ FC Petržalka B

12/ SDM Domino Bratislava

13/ ŠK Slovan Bratislava futbal

14/ MFK Záhorská Bystrica

15/ TJ Záhoran Kostolište

16/ FC Rohožník

17/ FKM Stupava A

18/ FKM Stupava B

19/ ŠK Závod

20/ TJ Záhoran Jakubov

21/ ŠK Žolík Malacky

22/ FK Studienka

23/ FC IMAS

24/ FK Karpaty Limbach

25/ FK Cinemax Doľany

26/ PŠC Pezinok A

27/ PŠC Pezinok B

28/ TJ Slovan Viničné

29/ ŠK Atletiko Zálesie

30/ TJ Malinovo

31/ ŠK Bernolákovo

32/ SFC Kalinkovo A

33/ SFC Kalinkovo B

34/ OFK Dunajská Lužná

35/ FK Slovan Ivanka pri Dunaji

36/ OŠK Chorvátsky Grob

37/ TJ Rovinka

38/ MŠK Senec

39/ ŠK Nová Dedinka

40/ ŠKO Miloslavov

41/ FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží na súťažný ročník 2019/2020.

Uznesenie 21/18

VV BFZ schvaľuje textovú časť rozpisu súťaží na súťažný ročník 2019/2020 tak, ako bolo predložené predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za:  6  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý predložil na schválenie oficiálnu loptu ADIDAS – UEFA Champions League pre súťaže TIPOS III. liga BFZ a IV. liga BFZ.

Uznesenie 22/18

VV BFZ schvaľuje  loptu ADIDAS Champions League ako oficiálnu loptu v súťažiach TIPOS III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 od 1.9.2019.

Lopta Adidas champions league 20192020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za:  6  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11:  Informácia z konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ.

VV berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 12: Informácia z VV SFZ zo dňa 18.06.2018

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie:

– informáciu k výberom BFZ

– informáciu k superpoháru víťazov pohárov BFZ a JmKFS dňa 03.08.2019

– informáciu k výzve na predkladanie žiadosti k dotácii na futbalovú infraštruktúru

– informáciu k Regions cup 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019

– informáciu predsedu ŠTK BFZ k prihláseným družstvám do Slovnaft cup 2019/2020

– informáciu k prezidentskému poháru SFZ

– informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie Maďarsko  – Slovensko

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 17:00 v sídle BFZ alebo v prípade potreby 6.8.2019 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 08.07.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI