Zápisnica č.19 Zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ, konaného dňa 21.augusta v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.19

Zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ, konaného dňa 21.augusta v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik,Farbula, Králik ( v.z Richtárika)

Pozvaný: Richtárik

Ospravedlnení: Richtárik, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie

2, Informácia k hlasovaniu per rollam

3, Rôzne

4, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie zmeny vekových limitov pre R a D BFZ ako bod 3 a schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 ako bod 4.

VV BFZ schvaľuje návrh programu tak, ako bol doplnený členom VV BFZ p. Kružliakom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Prvé hlasovanie k udeleniu výnimky pre FK Dúbravka nebolo schválené. Druhé hlasovanie k zmene NL delegátov pre súťažný ročník 2019/2020 bolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu  per rollam k udeleniu výnimky FK Dúbravka

Po diskusii k zmene NL delegátov pre súťažný ročník 2019/2020 bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/19

VV BFZ pozmeňuje uznesenie 2/18 v súlade s hlasovaním per rollam

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7 Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie zmeny vekových limitov R a D BFZ

Návrh na zmeny vekových limitov predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak

Uznesenie 2/19

VV BFZ schvaľuje zmeny vekových limitov R a D BFZ s účinnosťou dňom schválenia

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie doplnenia NL D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Predseda KRaD BFZ predložil návrh na doplnenie NL delegátov BFZ o pp. Antona Hájeka a Martina Viciana.

Uznesenie 3/19

VV BFZ schvaľuje pp. Antona Hájeka a Martina Viciana na NL D pre súťažný ročník 2019/2020 s účinnosťou dňom schválenia.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne

VV berie na vedomie žiadosť  FK Dúbravka k anulovaniu zaradenia do súťaží IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 bez prijatých záverov a ponecháva v platnosti prijaté uznesenie.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.09.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 21.08.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI