ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 22.11.2019

 

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ upozorňuje FK TIPOS III.ligy BFZ, že im elektronickou poštou boli zaslané anketové lístky k hlasovaniu najlepšej 11-ky roka 2019 BFZ v kategórii seniorov. Žiadame tie FK, ktoré ešte nezaslali vyplnený anketový lístok na sekretariát BFZ, aby tak bezodkladne urobili do termínu 25.11.2019. V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Farbulu. Slávnostné vyhlásenie 11-ky roka 2019 BFZ v kategórii seniorov sa uskutoční dňa 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.220: Miroslav Mifkovič  1304427 (FC Zohor, SD3R) , od 18.11.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.221: Roman Jakubec  1224775 (SDM Domino, S4BA), od 17.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.222: Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R).Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 214 a za HNS voči rozhodcovi(kritizovanie) počas stretnutia 15. kola FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 od 11.11.2019.

U.č.223: Miloš Lalo 1223990 – rozhodca. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie a vyjadrenie sa k okolnostiam po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo.

U.č.224: Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera(ŠK Bernolákovo, SD3R).Dostavil sa na zasadnutie komisie, vyjadril sa k okolnostiam a k písomnému vyjadreniu rozhodcu počas a po stretnutí13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo. DK BFZ ruší svoje uznesenie č.207     a podľa čl. 64/1a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, od 04.11.2019, podľa čl.64/3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiacha to:a)od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                        

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráčapodľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci /nedeľa/ – I.kolo 8.12.2019, II. kolo 15.12. 2019, III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – I.kolo 7.12.2019, II. kolo 14.12. 2019, III. kolo 11.1.2020,IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

ZARADENIE DRUŽSTIEV  DO  SKUPÍN:

STARŠÍ ŽIACI: /po 1.1.2005 a mladší/ – hala Lekárskej fakulty Mlynská Dolina

A skupina: 1. FK Rača BA „A“ B skupina: 1. FKP Dúbravka BA
2. Slovan Ivanka p/Dun. 2. NMŠK 1922 BA „B“
3. ŠK Vrakuňa BA 3. FC Slovan Modra
4. FKM Dev. N. Ves 4. FK Rača BA „B“
5. MŠK Iskra Petržalka 5. MFK Záh. Bystrica „A“
6. ŠK Šenkvice 6. ŠK Žolík Malacky
7. MFK Záh. Bystrica „B“ 7. FK Lamač BA

MLADŠÍ  ŽIACI: /po 1.1.2007 a mladší/ –  SOŠ Na Pántoch č.9, Bratislava – Rača

A skupina: 1. FK Rača BA B skupina: 1. ŠK Žolík Malacky
2. Iskra Petržalka „A“  2. FK Lamač BA
3. Slovan Ivanka p.D.„A“ 3. FKP Dúbravka BA
4. FC Slovan Modra 4. ŠKO Miloslavov
5. SCF Kalinkovo 5. CFK Pezinok-Cajla
6. NMŠK 1922 „B“ 6. TJ Rovinka  „B“
C skupina: 1. NMŠK 1922 „A“ D skupina: 1. ŠK Vrakuňa „A“
2. Slovan Ivanka p.D.„B“ 2. FK Vajnory
3. FA Lafranconi FTVŠ 3. ŠK Šenkvice
4. OFK Dunajská Lužná 4. TJ Rovinka „A“
5. MŠK Senec 5. ŠK Nová Dedinka
6. ŠK Vrakuňa „B“ 6. Iskra Petržalka „B“

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Propozície a vyžrebovanie  ZHL BFZ nájdete od pondelka 25.11.2019 na stránke fubalbfz.sk a bfz.futbalnet.sk.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Ospravedlnenia: Harajbič od 20.11. do začiatku jarnej časti.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihláškunájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15
07.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (1. kolo) Kluby BFZ U13
08.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (1. kolo) Kluby BFZ U15
15.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (2. kolo) Kluby BFZ U13
16.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (2. kolo) Kluby BFZ U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI