Zápisnica č.23 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.23

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,  Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Badinský, Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala

Ospravedlnení: Suchý, Paška

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 – p. Jánošík

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

5, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019 – p.Jánošík

7, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ – p. Richtárik

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia k ZHL st. a ml. žiakov – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 3 : Informácia o zakladaní AR BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 7/22( Galavečer BFZ) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o zakladaní AR BFZ

Informáciu o zakladaní AR BFZ predniesli členom VV BFZ zástupcovia R BFZ pp. Bláha a Hajnala,VV BFZ berie na vedomie informáciu pp. Bláhu a Hajnalu o zakladaní AR BFZ.

Poveruje predsedu BFZ rokovať so spoločnosťou Quality Invest o ukončení zmluvy o reklame a propagácii č.2/2019.

T: 15.12.2019                                                            Z: Predseda BFZ ,predseda KRaD BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 predložil členom VV BFZ predseda BFZ p. Jánošík nasledovne:

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Uznesenie 1/23

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ a návrh rozpočtu BFZ na rok 2020 predložil členom VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020.

K bodu 6:  Schválenie termínu konferencie BFZ

Návrh na schválenie termínu konferencie BFZ predložil predseda BFZ. Termín konania konferencie BFZ 18.3.2020 o 18:00 v rokovacej sále BSK. Po diskusii, aby sa termín konferencie uskutočnil až po vypracovaní účtovnej závierky začiatkom mesiaca apríl 2020 bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/23

VV BFZ schvaľuje termín konferencie BFZ na deň  02.04.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK.

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: , Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019

Informáciu o hlasovaní k 11-ke roka 2019 BFZ v kategórii seniorov predložil členom VV BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že hlasovania sa okrem 1 klubu zúčastnili všetky FK , pôsobiace v TIPOS III. lige, daľej hlasovali všetci členovia VV BFZ, 3 zástupcovia TKM BFZ a 3 zástupcovia KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu k 11-ke roka BFZ 2019.

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ

Informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 bez pripomienok

K bodu 9:  Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval o počte prihlásených družstiev, 8 v kategórii dorastu a 16 v kategórii seniorov. Informoval, že  po termíne podania prihlášok sa prihlásili ešte družstvá FK Lamač a TJ Malinovo. Po diskusii ukladá predsedovi ŠTK BFZ zaradiť družstvá FK Lamač a TJ Malinovo do ZT seniorov s počtom druždtiev 18 a vytvoriť 3 skupiny po 6 družstiev.

T: 15.12.2019                                             Z: Predseda ŠTK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k ZHL st. a ml. žiakov predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o počte prihlásených družstiev – 14 v kategórii st. žiakov a 24 v kategórii ml. žiakov, ktoré sú rozdelené do skupín.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZHL st. a ml. žiakov

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ sa zaoberal listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš. BFZ nieje kompetentný rozhodovať o zaradení  družstvá do súťaží, riadených ObFZ Bratislava – vidiek.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš.

T: 15.12.2019                                  Z: Vedúci sekretár BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o výsledkoch medzinárodného turnaja Bratislava cup 2019
 • Informáciu o stretnutí so zástupcami FK, ktorým boli schválené finančné prostriedky v rámci projektu podpory futbalovej infraštruktúry.

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.01.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.12.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI