Zápisnica č.31 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.31

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Ferik, Paška, Kovačič, Badinský, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý – ( všetci od začiatku rokovania), Lônčík( od bodu 3)

Pozvaní: Štofík, Trnovský,Salenka, Škrekova

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021- p. Štofík

6, Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021 – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , on line 3

Za: 7 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ).

K uzneseniu 2/24 ukladá VV BFZ  predsedovi EK BFZ p. Trnovskému úpravu  rozpočtu na rok 2020 z dôvodu neorganizovania viacerých  akcii a turnajov v roku 2020, prerokovať a  odporučiť na najbližšom zasadnutí VV BFZ na  schválenie konferenciou BFZ v roku 2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. V čase medzi zasadnutiami boli 2 hlasovania per rollam k prerušeniu súťaží, ktoré neboli schválené a zostalo v platnosti rozhodnutie ŠTK BFZ – prerušenie súťaží  do odvolania

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2021. O odporučení na schválenie konferenciou BFZ rozhodne na najbližšom zasadnutí VV BFZ v januári 2021.

K bodu 5: Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021

Návrh na odohratie odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/31

VV BFZ schvaľuje termíny odohratia odložených stretnutí v jesennej časti pred začiatkom jarnej časti  súťažného  ročníka 2020/2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , online 4

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku predložil predseda BFZ p. Jánošík

Január – 18.1.2021

Február – 8.2.2021

Marec – 8.3.2021

Apríl – 12.4.2021

Máj –  10.5.2021

Jún – 7.6.2021

Uznesenie 2/31

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2021 tak, ako boli navrhnuté predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4, online 4

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie predbežného  návrhu termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Po diskusii členov VV BFZ zostáva v platnosti uznesenie 1/30 ( VV BFZ odkladá termín konferencie BFZ na neurčito z dôvodu zatiaľ neavizovaných uvoľňovaní prijatých opatrení zo strany štátnych orgánov a termín konferencie BFZ už bol menený).

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

Informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu TMK BFZ p. Salenku o činnosti TMK BFZ za rok 2020. Vypracovaný materiál bude členom VV BFZ zaslaný prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ o odkúpení štadióna FC Ružinov do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Ružinov a tým zachovaní štadióna v Ružinove.
 • Informáciu predsedu BFZ o zámere vybudovania futbalových ihrísk v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice( bývalý areál TJ Spoje).

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 18.01.2021 o 17:00 v sídle BFZ alebo v reštaurácii LOKO Pub v Rači.

Bratislava, 14.12.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI