Zápisnica č.32 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.32

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý , Lônčík, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020 – p. Jánošík

4, Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Jánošík

5, Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 27.01.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť  program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenení SFZ pre p. Jozefa Šajánka a p. Karola Peczeho.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak  , ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31

K uzneseniu 2/24 – presúva plnenie na najbližšie zasadnutia VV BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020

VV BFZ sa zaoberal zrušením uznesenia č.1/31 a po diskusii ho ponecháva v platnosti v plnom rozsahu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

K bodu 6: Schválenie návrhu na udelenie ocenení zlatým odznakom pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku  SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Návrh na schválenie udelenia ocenení SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 75 navrhuje  zlatý odznak SFZ pre p. Karola Peczeho a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje strieborný odznak SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3, online 5

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia z VV SFZ zo dňa 27.01.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 27.01.2021 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 8: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu BFZ o plánovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov RFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ k prenájmu multifunkčných zariadení od SFZ pre všetky FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu od predsedu FK Vajnory p. Feketeho k iniciatíve nezverejňovať tabuľky v súťažiach prípraviek

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.03.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.02.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI