Zápisnica č.33 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 22.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č.33

Z mimoriadneho  zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 22.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Suchý , Lônčík, Ferik

Neprítomný: Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov zo dňa 10.02.2021 – p. Jánošík

4, Schválenie návrhu odporučenia pre VV SFZ  o  odložení reorganizácie súťaží SFZ ( III. liga seniori a II. Liga SD,MD) – p. Jánošík

5, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schválenie programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 4

Za: 7 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov zo dňa 10.02.2021

Informáciu z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov podal predseda BFZ a vedúci sekretár BFZ

Vv berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov RFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu odporučenia pre VV SFZ  o  odložení reorganizácie súťaží SFZ ( III.liga seniori a II. Liga SD,MD)

Bod programu uviedol predseda BFZ p.Jánošík. Po prerokovaní, diskusii a pripomienkach členov VV BFZ nebolo prijaté k uvedenému bodu žiadne uznesenie.

K bodu 5: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o personálnej zmene technického riaditeľa SFZ
 • List predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka o vzdaní sa svojej funkcie z osobných dôvodov. Uvedenou problematikou sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí VV BFZ

VV BFZ sa zaoberal trestom  KR SFZ R p. Ivanovi Kružliakovi ml. a nestotožňuje sa s uloženým trestom.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.03.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 22.02.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI