Zápisnica č.34 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č.34

Zo  zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Fekete, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa , Lônčík, Ferik, Vilčinský, Salenka, Páchnik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka k 21.02.2021 – p. Jánošík

5, Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schválenie programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo hosťovi p. Feketemu, ktorý členom VV BFZ podal informáciu, spočívajúcu k návrhu zrušenia tabuliek v súťažiach prípraviek.

VV berie na vedomie list FK Vajnory a odstupuje ho na odborné komisie, ktoré pripravia návrh na schválenie.

Z: Odborné komisie BFZ ( KM,TMK,ŠTK)    T: Zasadnutie VV BFZ v mesiaci máj

K bodu 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že dňa 21.02.2021 bol elektronickou poštou doručený list p. Kružliaka, ktorého obsahom bolo vzdanie sa funkcie predsedu KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie list p. Ivana Kružliaka o vzdaní sa funkcie predsedu KRaD BFZ ku dňu 21.02.2021.

K bodu 5: , Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vzdania sa funkcie predsedu KRaD BFZ p. Ivana Kružliaka navrhuje poveriť vedením KRaD BFZ jej podpredsedu p. Pavla Páchnika do konania najbližšej konferencie.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a poveruje p. Pavla Páchnika vedením KRaD BFZ do konania najbližšej konferencie BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Žiadosť o informáciu od FK Inter Bratislava
 • Informáciu predsedu BFZ k dohratiu súťaže Slovnaft cup
 • Informáciu predsedu BFZ z rokovania prezidenta SFZ so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Informáciu predsedu BFZ z porady prezidenta SFZ s regionálnymi predsedami.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.04.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.03.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI