Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Zápisnica č. 35

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Paška, Kovačič, Páchnik, Farbula

Prítomní formou online pripojenia: Suchý,Ferik, Lônčík, Trnovský

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

4, Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

5, Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

6,Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

7,Rôzne

8,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie člena TMK BFZ zaradiť ako bod 3 a informáciu k reštartu súťaží ako bod 4 a daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :   0  , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok.

K bodu 3:Schválenie člena TMK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Na základe informácie od predsedu TMK BFZ p. Michala Salenku o vzdaní sa člena TMK BFZ p. Ivana Kolembusa navrhuje doplniť TMK BFZ o p. Patrika Szaba.

Uznesenie 1/35

VV BFZ schvaľuje p. Patrika Szaba za člena TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k reštartu súťaží BFZ

Informáciu k možnému reštartu súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k možnému reštartu súťaží v znení pripomienok. Presný termín reštartu súťaží bude závislý na uvoľnení pandemických opatrení.

K bodu 5: Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 v znení pripomienok.

K bodu 6: Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

Informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula, ktorý je členom pracovných skupín pri novelizácii spomínaných noriem.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ.

K bodu 7: Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

Informáciu o prijatých uzneseniach z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k materiálnej pomoci pre FK Rača vo forme tréningových pomôcok
 • Informáciu o volebnej konferencii v JmKFS
 • Informáciu o príprave reorganizácií súťaží prípraviek

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.5.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ

Bratislava, 19.4.2021.             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI