Zápisnica č. 36 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Zápisnica č. 36

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Páchnik, Ferik, Paška ,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Štofík, Salenka

Ospravedlnený: Lônčík

Neospravedlnený : Suchý

PROGRAM

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018 – p. Farbula

5,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

6, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ – p. Salenka

7, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

8, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ – p. Badinský

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2, Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá.

VV BFZ ruší uzn. 5/26 v plnom znení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3, Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov navrhuje pre p. Vladimíra Medveďa schváliť strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 1/36

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Vladimíra Medveďa pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4, Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Medzi zasadnutiami bolo 1 hlasovanie per rollam k schváleniu termínu reštartu súťaží po uvoľnení opatrení, ktoré bolo prijaté. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje anulovanie súťaží BFZ Pohár BFZ, MD U17,SŽ U15,MŽ U13,Žiačky WU15 a všetkých súťaží prípraviek chlapcov a dievčat a predprípravky U8.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ.

K bodu 5, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ, že oba ObFZ prevzali od SFZ nové multifunkčné tlačiarne v zmysle zmluvy o výpožičke medzi SFZ a ObFZ. Preto navrhuje schváliť zmenu uznesenia 1/12, kde bola pre ObFZ schválená suma 700€/ rok na sumu 300€/rok, nakoľko oba ObFZ budú využívať prenajaté multifunkčné tlačiarne a suma 300€ bude iba za náklady, spojené s upratovacími službami v sídle BFZ.

Uznesenie 3/36

VV BFZ schvaľuje zmenu uznesenia 1/12 zo sumy 700€/rok na sumu 300€/rok pre oba ObFZ na náklady spojené s upratovacími službami v sídle BFZ s účinnosťou od 01.01.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý predložil členom VV BFZ na schválenie rozpočet BFZ na rok 2021. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 4/36

VV BFZ súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2021 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil na schválenie návrh reorganizácie súťaží prípraviek, ktorý vypracovala pracovná skupina na podnet zástupcu FK Vajnory p. Feketeho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/36

VV BFZ schvaľuje reorganizáciu súťaží prípraviek tak , ako bolo navrhnuté predsedom TMK BFZ na základe materiálu, ktorý vypracovala pracovná skupina od súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5 , Proti :  1   , Zdržal sa: 0

K bodu 8, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 v znení pripomienok.

K bodu 9, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o liste kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ktoré musia byť kompatibilné so stanovami SFZ, zverejnené pre svojich členov na webovom portáli zväzu. Novelizované Stanovy BFZ boli VV BFZ odsúhlasené v januári 2020 a odporučené na schválenie delegátom konferencie BFZ na konferencii BFZ, ale z dôvodu pandémie sa konferencia BFZ v roku 2020 nekonala. Stanovený termín novelizácie stanov BFZ je do 30.09.2021. Po diskusii navrhol predseda RK BFZ prijať uznesenie

Uznesenie 6/36

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu RK BFZ k listu kontrolóra SFZ o novelizácii stanov BFZ. Ukladá predsedovi BFZ zvolať konferenciu BFZ najneskôr do termínu 15.09.2021, na ktorej budú schválené nové stanovy BFZ. VV BFZ  odporúča obom ObFZ v pôsobnosti BFZ novelizovať stanovy svojich ObFZ v zmysle výzvy kontrolóra SFZ, zosúladiť ich so stanovami SFZ a zverejniť ich na webových stránkach svojich ObFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10, Rôzne

VV berie na vedomie

 • Doručenú korešpondenciu viacerých FK III. A IV. ligy BFZ k prehodnoteniu rozhodnutia VV BFZ na dohratie jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 bez prijatých záverov
 • Informáciu o odovzdaní tréningových pomôcok pre FK Rača
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK III. A IV. ligy BFZ po uvoľnení pandemických opatrení
 • Informáciu o odovzdaných tlačiarňach pre FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek
 • Informáciu o školení na P licenciu pozorovateľa rozhodcov
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o novelizácii futbalových noriem SFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 10.05.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI