Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Badinský, Trnovský, Farbula

Pozvaní: Trnovský,  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík, Lônčík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Trnovský

4, Schválenie termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho – p. Jánošík

9, Schválenie nového predsedu KM BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021- p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Pred zasadnutím požiadal všetkých o úctenie si pamiatky minútou ticha za zosnulého p.Jozefa Pavlíka

Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti :   0 , Zdržal sa: 2

K bodu 4: Schválenie termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol termín konania konferencie na 5.8.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK. V diskusii bol navrhnutý termín 23.09.2021 a následne bolo  prijaté uznesenie

Uznesenie 1/38

VV BFZ schvaľuje termín konania konferencie BFZ dňa 23.9.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK, Sabinovská 16,Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ, ktorý predložil na schválenie termín podania prihlášok na 30.6.2021 do 23:59 hod. výhradne elektronickou formou cez ISSF systém. Člen VV BFZ p. Lônčík predložil návrh, aby sa po skončení súťažného ročníka 2020/2021zo súťaží III., IV. liga BFZ a SD U19 BFZ nevypadávalo a družstvá, umiestnené na poslednom mieste sa môžu prihlásiť do tých súťaží, v ktorých ukončili súťažný ročník . Po diskusii bolo samostatné hlasovanie k návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka a samostatné hlasovanie k termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Uznesenie 2/38

VV BFZ schvaľuje, aby sa po skončení  súťažného ročníka 2020/2021 zo súťaží III. a IV. liga BFZ a SD U19 nevypadávalo z dôvodu zmenených podmienok, schválených v rozpise súťaží BFZ pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 2

Uznesenie 3/38

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ od 14.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. kategórie prípravka, žiaci a mladší dorast a v termíne od 20.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. v kategóriách starší dorast a seniori výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF systém.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa:

K bodu 6: Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KR a D BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje na NL DPR SFZ od súťažného ročníka 2021/2022 p. Martina Viciana namiesto zosnulého p. Jozefa Pavlíka.

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje p. Martina Viciana na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KRaD BFZ navrhuje na NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že p. Teleky listom oznámil svoje ukončenie vo funkcii predsedu KM BFZ k 30.6.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho.

K bodu 9: Schválenie nového predsedu KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje p. Mareka Porvazníka za  predsedu KM BFZ.

Uznesenie 6/38

VV BFZ schvaľuje p. Mareka Porvazníka za predsedu KM BFZ od 01.07.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termíny zasadnutí na 2.polrok 2021

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termíny konania zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

VV Berie na vedomie

 • Informáciu o dare od spoločnosti CORFIX Panini
 • Informáciu predsedu BFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek v zmysle prípisu kontrolóra SFZ do 30.09.2021.
 • Informáciu o konaní konferencie SFZ v dňoch 25.6-29.6 online hlasovaním.
 • Informáciu o odovzdávaní pohárov pre víťazov súťaží

VV BFZ sa zaoberal informáciou o stretnutí 15.kola III.ligy BFZ FK Rača – FC Malacky na zmenu dejiska stretnutia v NTC Senec, s ktorou nesúhlasí a stretnutie sa odohrá na ihrisku v Rači , ako bolo pôvodne naplánované

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.07.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.06.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI