Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Online: Suchý

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnení: Badinský, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie členov KM BFZ – p. Porvazník

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera – p. Páchnik

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

8, Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

9, Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol doplniť program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení uložených disciplinárnych sankcií v stretnutiach MDU17,SŽU15 a MŽ U13 zaradiť ako bod 3 a daľej pokračovať podľa zaslaného programu zasadnutia

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý o doplnenie  predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Predseda BFZ navrhol zrušiť uznesenia 2/24, 7/26,1/30, nakoľko tieto budú v programe konferencie dňa 23.09.2021

Uznesenie 1/39

VV BFZ ruší účinnosť uznesení 2/24,7/26,1/30

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení disciplinárnych sankcií v anulovaných súťažiach BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh DK BFZ predložil na schválenie predseda BFZ p. Jánošík. DK BFZ navrhuje zrušiť uložené disciplinárne sankcie, ktoré boli uložené v súťažnom ročníku 2020/2021 v súťažiach BFZ, ktoré boli anulované. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje zrušenie uložených disciplinárnych sankcií v súťažnom ročníku 2020/2021 vo všetkých súťažiach BFZ, ktoré sa nedohrali a boli predčasne anulované ( MDU17,SŽU15 a MŽU13).

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 4: Schválenie členov KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KM BFZ p. Porvazníkovi, ktorý predložil návrh na schválenie zloženia KM BFZ.

Návrh na zloženie KM BFZ

Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Uznesenie 3/39

VV BFZ schvaľuje zloženie KM BFZ tak, ako bolo predložené : Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na konferenciu BFZ, ktorej termín konania je schválený na 23.09.2021 o 18:00 hod. v konferenčnej sále Hotela NIVY navrhuje program:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie konferencie

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie stanov BFZ

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2019

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2019

11, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

12, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

13, Správa o hospodárení BFZ za rok 2020

14, Správa predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2020

15, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

16, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

17, Diskusia

18, Schválenie návrhu uznesenia

19, Záver

Po diskusii a pripomienkach členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/39

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ v tejto podobe:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ o udelení výnimky pre p. Mariána Fischera, ktorý dovŕšil vek 57 rokov a požiadal o zaradenie na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje výnimku pre p. Mariána Fischera na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v zložení:

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko, Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Uznesenie 6/39

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý navrhol schváliť pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 oficiálnu loptu zn. Adidas TIRO PRO, ktoré zakúpi BFZ a každý FK obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi v cene 70€ za 1 loptu.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu Adidas TIRO PRO pre súťaže III. a IV. liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022. Každý FK  obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi od BFZ  v cene 70€ za 1 loptu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý predložil na schválenie návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ nasledovne

III. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do II. ligy SFZ postúpilo družstvo FC Rohožník a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Zo súťaže S4BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka. Na základe písomnej informácie ORS SFZ o tom, že družstvo ŠK Slovan Bratislava B využilo právo zotrvať v II. lige SFZ, ŠTK BFZ navrhuje zaradiť družstvá tak, ako boli prihlásené do súťaže bez ŠK Slovan Bratislava B s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

IV. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do súťaže S3BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia č. 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Do tejto súťaže postúpili TJ Jarovce Bratislava ako víťaz súťaže S5A ObFZ Bratislava – mesto a FK Jablonové ako víťaz súťaže S5V ObFZ Bratislava – vidiek. Dňa 29. 6. a 1. 7. bola vykonaná aj za účasti vedúceho sekretára BFZ kontrola infraštruktúry štadiónov v Jarovciach a Jablonovom kde boli zistené nedostatky na štadióne FK Jablonové (rozmer brán a nedostatočný počet miest na lavičkách náhradníkov). Zástupcovia FK Jablonové boli upozornení na odstránenie zistených nedostatkov do termínu 31.7.2021, kedy bude vykonaná opätovná kontrola odstránenia zistených nedostatkov.

Na základe skutočnosti, že do súťaže S4BA sa prihlásilo 17 družstiev, ŠTK BFZ navrhuje v zmysle čl. 13 RS BFZ kvalifikačné stretnutie medzi družstvami umiestnenými na druhom mieste v súťažiach S5A a S5V, t. j. NŠK 1922 Bratislava a TJ Slovan Vištuk. Termín konania kvalifikačného stretnutia navrhujeme na 21.7.2021 – HP Nová Dedinka.

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

III. liga SD U19

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Víťazom súťaže sa stalo družstvo FC Petržalka „B“, ktoré ďalej súťažne nepokračuje v žiadnej súťaži. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá FC Petržalka „B a družstvo FC Zohor sa pred dohrávaním časti súťaže odhlásil z dôvodu nedostatku hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do súťaže U19 BFZ družstvo FC IMAS, ktoré skončilo na prvom mieste v nedohranej súťaži SD4V ObFZ Bratislava vidiek. Družstvo FK Dúbravka sa stalo spoločným družstvom mládeže s družstvom Lokomotíva Devínska Nová Ves, ktorého je nasledovníkom.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

III. liga MD U 17

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy a zostupy sa z tejto súťaže nerealizujú. Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín (10 a 9 účastníkov) a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

U15 / U13 BFZ

Všetky  uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy sa z tejto súťaže nerealizovali kvôli uzavretiu I. ligy žiakov SFZ. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá ŠK Svätý Jur a ŠK Šenkvice. Počas súťaže sa odhlásilo družstvo PFA ŠTK Šamorín pre nedostatok hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do tejto súťaže družstvá, ktoré skončili na prvom mieste v oblastných súťažiach po nedohraných súťažiach t. j. MŠK Iskra Petržalka za ObFZ Bratislava mesto a FKM Stupava za ObFZ Bratislava vidiek., FKM Stupava ale nedodržal schválený termín podania prihlášok t.j 30.6.2021 ale prihlášky zaslal až 02.07.2021

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec B

Po diskusii bolo hlasovanie o každej súťaži samostatne a prijaté boli uznesenia:

Uznesenie 8/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III. liga  BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 9/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 18

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

18-tym účastníkom bude víťaz kvalifikačného stretnutia TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava po splnení podmienok zaradenia ( počet mládežníckych družstiev, infraštruktúra štadióna pre súťaž IV. Liga BFZ). Barážové stretnutie VV BFZ schvaľuje odohrať dňa 21.07.2021 o 17:30 hod. na neutrálnom ihrisku a to na štadióne ŠK Nová Dedinka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 10/39

VV BFZ schvaľuje  zaradenie družstiev do súťaže III. liga BFZ U19 BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 12.

III. liga U19 BFZ

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

FC IMAS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže III. liga BFZ U17 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 19. Ukladá ŠTK BFZ rozdeliť družstvá do 2 skupín.

III. liga MD U17 BFZ

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaží  II. Liga BFZ U15 a U13 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 14.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie návrh odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera vo výške 70€ za každé odohraté kolo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 13/39

VV BFZ schvaľuje odmenu vo výške 70€ za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera za každé odohraté kolo od začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

Predseda ŠTK BFZ informoval členov VV, že na základe schválenia zaradenia družstiev do súťaží je potrebné upraviť TL, ktorá bude členom VV BFZ zaslaná na schválenie per rollam spoločne s RS pre súťažný ročník 2021/2022

Člen VV BFZ p. Kovačič navrhol, aby sa súťaž III. liga SD U19 hrala systémom každý s každým a následne pokračovala nadstavbou.

Uznesenie 14/39

VV BFZ schvaľuje súťaž III. liga SDU19 systémom každý s každým a následne nadstavba o titul, resp. o záchranu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

 • Rozhodnutie OK BFZ voči odvolaniu OŠK Slovenský Grob
 • Žiadosť ŠK Svätý Jur o príspevok na organizáciu osláv 100. výročia založenia ŠK bez prijatých záverov
 • Informáciu o konaní seminára R a D BFZ dňa 02.08.2021 o 15:00 hod. v hoteli NIVY
 • Informáciu o nahlásení delegátov konferencie BFZ zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek 14 dní pred termínom konania konferencie BFZ
 • Pripomienku člena VV BFZ p. Lônčíka k hlasovaniu VV SFZ o novelizovaní stanov ObFZ a RFZ.
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o jednaní s možným partnerom BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa v prípade potreby uskutoční dňa 03.08.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 06.07.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI