Vyhlásenie volebnej komisie BFZ k voľbám do orgánov BFZ

Volebná komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2021  pripravila v zmysle stanov BFZ podmienky pre návrhy kandidátov na volené funkcie do orgánov BFZ.

 Volebná Komisia  BFZ vyhlasuje riadne voľby do orgánov BFZ na deň 29.01.2022, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, na Seberíniho ulici č. 9, v budove Hotela Bratislava počas rokovania volebnej konferencie BFZ, konanej v čase od 10,00 hod.  v súlade s ustanoveniami Stanov BFZ , čl. 32.

Konferencia BFZ volí v súlade so Stanovami BFZ, čl. 29 bod 1 f.

Predsedu BFZ, ktorý je zároveň kandidátom za člena VV SFZ za amatérsky futbal za BFZ,

Člena VV BFZ – predsedu Komisie rozhodcov a delegátov BFZ,

Predsedu Odvolacej komisie BFZ,

Predsedu Revíznej komisie BFZ,

Predsedu Disciplinárnej komisie BFZ.

Písomné návrhy kandidátov na funkcie v rámci BFZ, ktoré odvodzujú svoju legitimitu nielen od výsledkov Konferencie BFZ, ale zároveň i od výsledkov Konferencií ObFZ Bratislava–mesto a ObFZ Bratislava–vidiek, konaných 13.1.2022 resp. 14.1.2022, musia byť doručené doporučenou poštou ( nie podané ) alebo osobne vedúcemu sekretárovi BFZ na sekretariát BFZ tak, aby boli k dispozícii VK BFZ najneskôr do 17.1.2022 do 11:59 hod.

Návrhy kandidátov doručené po uvedenom termíne sa považujú za neplatné!

Prihláška kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať

údaje o kandidátovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska kandidáta, telefonický a emailový kontakt

Spolu s prihláškou kandidáta na volenú funkciu je povinné doložiť:

 • Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ
 • Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou (bez nutnosti overenia podpisu notárom/na matrike) , ktorý je možné odvolať do momentu voľby/aktu potvrdenia.
 • Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov

identifikáciu navrhovateľa  – v rovnakej štruktúre, ak je ten fyzickou osobou, pri  právnickej osobe má štruktúru – názov, IČO, sídlo a štatutárnym orgán (bez nutnosti overenia podpisu notárom na matrike), inak je neplatná.

Všetci kandidáti na funkcie v rámci BFZ sa majú právo konferencie BFZ zúčastniť,  a v súlade so Stanovami BFZ, Prvá hlava, čl. 35, sa časť z nich môže zúčastniť i ako delegáti riadnej Konferencie BFZ.

Predseda VK BFZ predkladá návrhy na kandidátov na volené funkcie Konferencii BFZ. 

VZORY PODANÍ

Návrh kandidáta na volenú funkciu TU
Súhlas s kandidatúrou TU
Vyhlásenie o individuálnom členstve TU
Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti TU
Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI