Zápisnica č. 37 zo dňa 12.11.2013

Zápisnica č. 37
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. novembra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Konečný

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
4. Regionálny ženský futbal
5. náklady na nové kancelárske priestory BFZ + dohodári
6. príprava halových turnajov organizovaných BFZ – pp. Konečný, Príkopa
7. príprava dlhodobých zimných turnajov – seniori, dorast – p. Farbula
8. príprava stretnutia so zástupcami klubov – pp. Jánošík, Baxa, Suchý
9. informácia o zakúpení lekárničiek pre FK
10. správa zo stretnutia so starostami mestských častí BA + príprava stretnutí so starostami okresu Malacky, Senec, Pezinok
11. vyhodnotenie družobného stretnutia medzi JmFZ a BFZ – 16.10.2013 Veľké Pavlovice – pp. Kružliak a Paška
12. 11-tka roka 2013 – termín – pp. Paška, Kukľa
13. informácia o úhradách zálohových FA za rozhodcov
14. informácia zo zasadnutia VV SFZ
15. koncoročné odmeny pre komisie BFZ
16. odmeny pre zamestnancov BFZ
17. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 5 schválený:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
K Uzn. 36/2
Po stretnutí so zástupcami klubov hrajúcich II.dorasteneckú ligu, zástupcov TMK a komisie mládeže dňa 12.11.2013 s vedením BFZ, bolo prijaté spoločné rozhodnutie na zotrvaní v súčasnom modele súťaže. Hlavným dôvodom je vyššia úroveň a náročnosť súťaže, ktorú v súčasnosti v rámci regiónu nevieme zabezpečiť.

Bod 3
O zvolaní Konferencie BFZ informovať futbalové hnutie v BFZ na webe BFZ
Termín: ihneď Zodpovedný: Jánošík, Ščibranyová

Spracovať pre jej úspešný a bezproblémový priebeh harmonogram postupných krokov najmä vrátane termínov Konferencií ObFZ, v záujme toho nahlásiť na BFZ termíny ich konania a pripraviť následne materiál na rokovanie VV BFZ 3.12.2013
Termín a zodpovední: do 22.11.2012 do 12.00 hod. predsedovia ObFZ – termíny konferencií oboch ObFZ, do 30.11.2013 do 12.00 hod. následne Križan a Matlák, 30.11.2013 poobede rozposlať členom VV BFZ

Pravidelne na zasadnutiach VV BFZ do konania Konferencie venovať pozornosť príprave Konferencie BFZ, zaoberať sa jej technickým zabezpečením, obsahom i personálnou prípravou.
Termín: do konania Konferencie        Zodpovední: Jánošík, ostatní členovia VV BFZ , Ščibranyová, profesionálny aparát ObFZ, Križan, Matlák

Bod 4 – VV BFZ berie na vedomie list p. Georgieva – predsedu KŽF a bude sa tým zaoberať v rozpočte BFZ

Bod 5
Uzn. 37/1
VV BFZ súhlasí s predloženým materiálom predsedom EK p. Trnovským – náklady súvisiace so zmenou sídla BFZ a náklady súvisiace so súťažami
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 37/2
VV BFZ ukladá jednotlivým pracovníkom BFZ, regionálnemu trénerovi BFZ a predsedom jednotlivých komisií vypracovať rozpočty v zmysle prílohy a písomne ich predložiť EK BFZ.
Termín: 25. 11. 2013

Bod 6
Uzn. 37/3
VV BFZ súhlasí s účasťou výberu BFZ na medzinárodnom halovom turnaji v Šenkviciach v dňoch 30.11.2013 a 01.12.2013 a so štartovným vkladom 50,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

P. Konečný informoval VV BFZ o pripravovanej ZHL prípraviek v Malackách, ktorá začína 08.12.2013 a o ZHL starších a mladších žiakov a ukladá predsedovi KM predložiť rozpočet na tieto turnaje.

Uzn. 37/4
VV BFZ súhlasí s dotáciou na ZHL prípraviek „Malina“ vo výške 150,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o pripravovanom ZT seniorov BFZ.

Bod 8 – stretnutie so zástupcami klubov sa bude konať 28.11.2013 18,00 hod. v Lozorne.

Bod 9 – VV BFZ na základe výberového konania rozhodol o nákupe lekárničiek pre FK zo spoločnosti DEMI sport z dotácie BSK

Bod 10 – informácie zo stretnutia starostov mestských častí Bratislava poskytol p. Jánošík

Bod 11 – družobné stretnutie JmFZ – BFZ zo dňa 16.10.2013 vo Veľkých Pavloviciach vyhodnotili pp. Paška a Kružliak

Bod 12 – slávnostné vyhodnotenie 11-tky roka 2013 sa bude konať 11.12.2013 v kultúrnom dome na Vajnorskej ul. v Bratislave

Bod 13 – informácie o úhradách zálohových FA za rozhodcov pripravil p. Trnovský

Bod 14 – informácia zo zasadnutia VV SFZ – p. Jánošík

Bod 15
Uzn. 37/5
VV BFZ súhlasí s odmenami pre komisie a to: ŠTK, DK, KRaD a TMK vo výške po 70,-€, MK, KM, EK, LK a PK vo výške po 30,-€.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16
Uzn. 37/6
VV BFZ schválil celoročné odmeny zamestnancom BFZ:
Darina Ščibranyová – 100% platu
Rudolf Novák – 380,-€/netto
Pavel Príkopa – 350,-€/netto
Jozef Pavlík – 350,-€/netto
Rudolf Hupka – 350,-€/netto
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 17 – rôzne

 • VV BFZ sa zaoberal so žiadosťou ŠK Žolík Malacky
 • VV BFZ súhlasí s dotáciami z príspevku z BSK na pripravované turnaje – Ba CUP (800,-), Victory CUP (500,-), Vidiek CUP (500,-)
 • VV BFZ berie na vedomie „Výklad a zjednotenie znenia pravidiel futbalu a súťažného poriadku SFZ“ vypracovaný p. Páchnikom
 • Uzn. 37/7
  VV BFZ schvaľuje zakúpený notebook pre TMK odovzdať KM
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 03.12.2013.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI