Zápisnica č. 39 zo dňa 7.1.2014

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 07. januára 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Matlák, Ščibranyová
Ospravedlnený: p. Kružliak
Hostia: pp. Trnovský, Križan, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava Konferencie BFZ – pp. Matlák, Križan
4. informácia o plnení Uzn. …. o zberných a zálohových faktúrach
5. príprava rozpočtu na rok 2014 – p. Trnovský
6. návrhy na ocenenie jednotlivých členov, jubilantov v rámci BFZ na udelenie odznakov SFZ
7. riešenie dotácii pre kluby ObFZ Ba-mesto, príprava projektu na Magistrát, mestskú časť Ružinov
8. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené

Bod 3 – informácie o príprave Konferencie BFZ poskytol p. Matlák – je potrebné dať na webovú stránku Volebný poriadok
Uzn. 39/1
VV BFZ schválil Volebný poriadok na Konferenciu BFZ vypracovaný RK.

VV BFZ súhlasí s programom na Konferenciu BFZ, ktorý vypracoval p. Trnovský.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 39/2
VV BFZ súhlasí s návrhom ekonomickej komisie odstúpiť disciplinárnej komisii dlžníkov za neuhradené zberné faktúry za poplatky a pokuty a vyúčtovacie za rozhodcov a delegátov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5
Uzn. 39/3
VV BFZ schvaľuje: rozpočet BFZ na rok 2014 s pripomienkou do príjmu zaradiť celú zostávajúcu dotáciu zo SFZ.
VV BFZ ukladá: použité finančné prostriedky musia byť zúčtované v zmysle schválených stredísk a položiek a k účtovným dokladom musia byť priložené údaje – názov a dátum akcie, počet osôb a pod.
Jednotlivé akcie musia byť finančne ( rozpočet – čerpanie) vyhodnotené.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – VV BFZ súhlasí s predloženým návrhom na ocenenie SFZ jednotlivých členov v rámci BFZ

Bod 7 – VV BFZ berie na vedomie riešenie dotácii pre kluby ObFZ Bratislava – mesto

Bod 8 – rôzne

 • Uzn 39/4
  VV BFZ schválil dotáciu na poháre na 17.ročník turnaja rozhodcov
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • informácia o neprevzatých oceneniach na 11-tke roka 2013 – ocenenia pre R a D budú odovzdané na seminári, ocenenia pre funkcionárov prevezmú zástupcovia klubov
 • Uzn. 39/5
  VV BFZ schválil kandidátov na Konferenciu BFZ za predsedov komisii:
  KRaD – p. Ivan Kružliak
  DK – p. Miroslav Bóc
  RK – p. Dušan Badinský
  OK – bude doplnený
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 39/6
  VV BFZ schválil rozpočet na turnaj Attract Kerobaj CUP 2014 predložený p. Príkopom.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI