Zápisnica č. 1 zo dňa 17.02.2014

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 17. februára 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Ferik, Kružliak, Lônčík, Badinský, Trnovský, Ščibranyová

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. predkladanie materiálu na rokovanie VV BFZ + predkladanie uznesenia k danému bodu
4. Konferencia BFZ – uznesenie, zápisnica, úlohy – prestupový poriadok, strategický plán, príprava konferencie – reorganizácia súťaže v rámci regiónu (2015/16)
5. schvaľovanie gestorov pre jednotlivé komisie
6. schvaľovanie predsedov komisií – ŠTK, EK, LPK,KM, MK, TMK a KŽF
7. informácia o plnení Uzn. …. o zberných a zálohových faktúrach – p. Trnovský
8. schvaľovanie odmeny za vykonávanie účtovných prác spoločnosti Prozuma
9. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené

Bod 3 – VV BFZ súhlasí s povinnosťou každého člena VV BFZ pri predkladaní materiálu na rokovanie VV BFZ pripraviť zároveň aj písomný návrh uznesenia k danému materiálu

Bod 4
Uzn. 1/1
VV BFZ sa zaoberal diskusným príspevkom p. Branislava Straku a poveril predsedu BFZ predložiť príspevok na Konferenciu SFZ dňa 21.02.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 1/2
VV BFZ schválil p. Farbulu za predsedu prípravného výboru k reorganizáciám súťaží v rámci BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016. Do 28.02.2014 predložiť návrh dvoch členov za každú oblasť – odporúča sa predseda ŠTK + 1 člen
Zodpovední: pp. Medveď – člen VV BFZ + členovia komisie
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – zrušené

Bod 6
Uzn. 1/3
VV BFZ schválil predsedov odborných komisií: 
ŠTK – p. Farbula
EK – p. Trnovský
TMK – p. Salenka
KM – p. Konečný
MK – p. Straka
KŽF – p. Georgiev
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 1/4
VV BFZ ukladá novým predsedom odborných komisií predložiť návrh na jednotlivých členov komisií do 28.02.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 1/5
VV BFZ schvaľuje dlžníkov vyúčtovacích faktúr za R a D jeseň 2013 a zberných faktúr po obdobie 12/2013 odstúpiť na riešenie DK BFZ a prehľad dlžníkov zverejniť na webovej stránke BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8
Uzn 1/6
VV BFZ schvaľuje výšku platby za služby účtovnej spoločnosti PROZUMA s.r.o. v sume 5 550,- eur za obdobie 1.1.-31.12.2014. V uvedenej sume je odmena aj za vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – rôzne

 • informácie o ZT seniorov
 • informácie o finále ZHL starších a mladších žiakov, ktoré sa uskutoční 22.02.2014 v telocvični Domu športu na Junáckej ul.
 • informácia o pripravovanom Megaturnaji „Okres Senec a jeho priatelia“
 • informácia o zápase medzi víťazmi pohára BFZ a JmFZ TJ Rovinka – FK Veselí na Morave (predpokladaný termín 08.05.2014 na ihrisku TJ Rovinka)
 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou p. Konečného ohľadne ŠK Žolík Malacky
 • informácia o 2% z daní
 • Uzn. 1/7
  VV BFZ schválil úhradu FA za tlač Metodického listu a odmenu p. Salenkovi za zostavenie a lektorovanie Metodického listu podľa priloženého materiálu TMK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 1/8
  VV BFZ schválil p. Mikuláša Bojka ako vedúceho pracovnej skupiny ohľadom spracovania histórie a Kroniky BFZ.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 1/9
  VV BFZ schválil návrh na ocenenie cenou fair-play Mudr. Ivana Chodáka pre p. Jozefa Čapkoviča a p. Justína Javoreka.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • na nasledujúce zasadnutie VV BFZ predložiť vyúčtovanie za turnaj Attract Kerobaj
  zodpovedný: p. Príkopa
 • na nasledujúce zasadnutie VV BFZ pripraviť súpis materiálu v sklade
  zodpovedný: p. Hupka
 • Termíny nasledujúcich zasadnutí sú: 10.03.2014, 07.04.2014, 12.05.2014 a 09.06.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI