Zápisnica č. 28 zo dňa 9.4.2013

Zápisnica č. 28
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. apríla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Ferik, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Richtárik, Trnovský
Ospravedlnení: pp.

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. činnosť KM
4. schválenie dohrávok a náhradných termínov + novelizácia Prihlášky do súťaže + príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 – p. Farbula
5. novelizácia Stanov, Prihlášky do súťaže, termín Konferencie BFZ – p. Križan
6. pasportizácia ihrísk – p. Richtárik
7. návrh nákladov pre R, domáci a hosťujúci klub pri neodohratom zápase – p. Trnovský
8. informácia o neuhradených vyúčtovacích a zálohových faktúrach – p. Trnovský
9. pridelenie notebookov pre komisie
10. vytvorenie komisie BFZ pre medzinárodné vzťahy
11. informácia zo stretnutia so zástupcami Juhomoravského FZ
12. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 6:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené.

Bod 3 – Uzn. 28/1
VV BFZ schválil štatút KM s úpravami.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 4 – VV berie na vedomie správu p. Farbulu
Na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ predložiť návrh Rozpisu súťaží pre súť. ročník 2013/2014 – zodpovedný p. Farbula

Bod 5 – VV BFZ poveril p. Križana pripraviť novelizáciu Stanov BFZ – termín do 21.04.2013 a dodatok k zmluve s bSK – termín do 14.04.2013
Uzn. 28/2
VV BFZ berie na vedomie informácie o mailovej komunikácii s p. Káčerom, stanovisko k FKM Karlova Ves a stanovil termín konania Konferencie BFZ na 13.06.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu Pasportizačnej komisie a ukladá dopracovať a zaslať výsledný materiál.
Zodpovedný: p. Richtárik termín: do 30.06.2013

Bod 7 – Uzn. 28/3
VV BFZ súhlasí, že v prípade neodohratia stretnutia si delegované osoby, (rozhodcovia a delegát) ktoré sa dostavili môžu účtovať len cestovné vo výške cestovného dopravného prostriedku (MHD, SAD, ZSR)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 8 – Uzn. 28/4
VV BFZ ukladá sekretariátu BFZ vyzvať FK, aby predložili originál doklad o dni úhrady III.zálohovej faktúry.

Uzn. 28/5
VV BFZ ukladá predsedovi Ekonomickej komisie vyzvať listom FK (ŠK Slovan Bratislava), ktorý neuhradil 3.zálohovú faktúru s termínom úhrady do 30.04.2013.

Uzn. 28/6
VV BFZ ukladá predsedovi Ekonomickej komisie vyzvať FK ( ŠK FO Malacky, FA Bratislava a FC Petržalka 1898) na okamžitú úhradu III. zálohovej faktúry. Upozorniť ich na odstúpenie na riešenie DK. Oznámiť FK, ktoré neuhradili III. zálohovú faktúru DK BFZ na disciplinárne konanie v zmysle Rozpisu súťaží BFZ 2012/2013 č. 5.2.5 a taktiež okamžité zastavenie pretekárskej činnosti od 23.03.2013 s odrátaním bodov za každé majstrovské stretnutie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 9 – Uzn. 28/7
VV BFZ schválil zakúpenie 4 ks notebookov pre komisie ŠTK, DK, KR a D a TMK po 1 kuse.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ prerokoval návrh a nesúhlasí so zriadením komisie pre medzinárodné vzťahy.

Bod 11 – VV BFZ berie na vedomie informáciu o spolupráci s Juhomoravským FZ a poveril predsedu KR a D k sprostredkovaniu stretnutia so zástupcami Juhomoravského kraja.
Zodpovedný: p. Kružliak

Bod 12 – rôzne

 • Uzn. 28/8
  VV BFZ odsúhlasil povinnosť pre všetky FK BFZ zabezpečiť technické prostriedky pre vytvorenie a uzatvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF v seniorských súťažiach ihneď, v mieste konania stretnutia – povinnosť vytvorenia nominácii hráčov (ISSF manažéri) a schválenia a uzatvorenia nominácii a celkového Zápisu o stretnutí (R stretnutia) v termíne od 17.05.2013
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0
 • vyzvať funkcionárov FK mailom, aby si prišli prevziať ocenenia pre svojich ocenených funkcionárov za rok 2012
 • Uzn. 28/9
  VV BFZ schválil odmenu vo výške 150,- €/brutto p. Rozinekovi za obnovu a úpravu webovej stránky BFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 4       proti: 0       zdržal sa: 2
 • Uzn. 28/10
  VV BFZ poveril člena VV p. Kuklu vypracovaním návrhu použitia finančných prostriedkov a dotácie z BSK. Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 6       proti: 0       zdržal sa: 0
 • za ZT BFZ odovzdajú poháre Fair play
  FK Rača – p. Kružliak
  FC Zohor – p. Paška
  TJ Veľké Leváre – p. Ferik
  putovný pohár pre FK Stupava – p. Baxa
  Termín: do 30.04.2013
 • vyzvať FK mailom, aby si vyzdvihli lopty a rozlišovačky
  zodpovední: p. Hupka a p. Pavlík
 • VV BFZ berie na vedomie list p. Jakima z Tomášova a postupuje ho na DK
 • VV BFZ berie na vedomie mail od p. Obšitníka a požiadá o vyjadrenie TMK
 • VV BFZ berie na vedomie list od p. Froncovej a požiadal ObFZ Bratislava – vidiek o prešetrenie a stanovisko
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.05.2013

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI