Zápisnica č. 6 zo dňa 9.6.2014 – doplnená

Zápisnica č. 6
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  09. júna 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Kunst, Kondrlík, Georgiev

Program :

 1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. schválenie nového člena do KMaP
 4. zjednotenie poplatkov v súťažiach žien, regionálna liga žiačok
 5. riešenie situácie FC Petržalka 1898
 6. informácia o príprave Konferencie BFZ
 7. informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
 8. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
 9. príprava RS 2014/2015
 10. informácia o priebehu finálových zápasoch Pohára BFZ (dorast, seniori)
 11. informácia o príprave Superpohára 2014 (BFZ – JmFZ)
 12. príprava I.ročníka turnaja mladšieho dorastu – schválenie termínu (21.06.2014)
 13. schválenie termínu podania prihlášok do súťaží – úhrada a výška štartovného
 14. informácia o úhradách zálohových FA
 15. plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
 16. odmeny za dohody o vykonaní práce (DOVP) a dohody o pracovnej činnosti (DOPČ)
 17. informácia z Konferencie SFZ
 18. informácia z VV SFZ
 19. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – schválenie nového člena do Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 6/1
VV BFZ schvaľuje p. Ing. Vladimíra Randu za člena Komisie pre marketing a partnerov BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 2

Bod 4 – zjednotenie poplatkov v súťažiach žien, regionálna liga žiačok
Uzn. 6/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o zjednotení poplatkov v súťažiach I. ligy v súťažiach žien a junioriek, II. ligy v súťažiach žien a junioriek a SP žien.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 8                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 6/3
VV BFZ schvaľuje zaradenie reg.ligy žiačok do mládežníckych súťaží BFZ od súť. ročníka 2014/2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 8                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – riešenie situácie FC Petržalka 1898
Uzn. 6/4
VV BFZ berie na vedomie informácie zástupcov FC Petržalka 1898 a schvaľuje návrh predsedu ŠTK – prípadné zaradenie do súťaží BFZ sa bude odvíjať od výsledkov udelenia licencie Grassrouth klubu FC Petržalka academia.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia o príprave Konferencie BFZ
Uzn. 6/5
VV berie na vedomie informáciu o pripravovanej Konferencii BFZ, ktorá sa uskutoční 20.06.2014 o 17,30 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
Uzn. 6/6
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
Uzn. 6/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o pripravovanej reorganizácii a odporúča Konferencii BFZ schváliť predložený návrh.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
Uzn. 6/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia o priebehu finálových zápasoch Pohára BFZ
Uzn. 6/9
VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu finálových zápasoch Pohár BFZ dorast a seniori.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0 

Bod 11 – informácia o príprave Superpohára 2014 (BFZ – JmFZ)
Uzn. 6/10
VV berie na vedomie informáciu o príprave Superpohára 2014 medzi družstvami FK Slovan Ivanka pri Dunaji a FK Mutěnice, ktorý sa bude konať dňa 21.06.2014 o 16,30 v Ivanke p. Dunaji
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – príprava I.ročníka turnaja mladšieho dorastu – schválenie termínu
VV BFZ berie na vedomie informácie o pripravovanom turnaji mladšieho dorastu, ktorý sa bude konať dňa 21.06.2014 od 9,00 hod. v Šenkviciach

Bod 13 – schválenie termínu podania prihlášok do súťaží – úhrada a výška štartovného
Uzn. 6/11
VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášky do súťaže BFZ a to do 30.06.2014 do 14,00 hod. na sekretariáte BFZ. Štartovné do súťaží je III.liga 600,- eur a IV.liga sk.A, B 400,- eur. S prihláškou je potrebné doručiť doklad o úhrade štartovného vkladu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 14 – informácia o úhradách zálohových FA
Uzn. 6/12
VV BFZ berie na vedomie informáciu o neuhradených faktúrach FK a ukladá predsedovi EK písomne predložiť zoznam FK o neuhradených záväzkoch jednotlivým ObFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
Uzn. 6/13
a) VV BFZ ukladá: disciplinárna komisia je povinná viesť kompletnú agendu uznesení DK poplatkov, pokút, disciplinárnych opatrení priamo v ISSF. Pri zadávaní pokuty v rámci uznesenia v ISSF je tajomník komisie povinný: predmetné pokuty označiť zaškrtnutím položky povinný odvod ISBŠP
b) 50% z uhradených disciplinárnych opatrení udelených v zmysle čl. 57 a 58 DP zosumarizovať v krátkej správe vrátane 50 % finančnej sumy ktorú predloží sekretárovi BFZ na vykonanie prevodu uvedenej sumy na prevádzkový transparentný účet SFZ
Termín: priebežne zodpovedný: Miroslav Bóc
c) VV BFZ žiada ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona 1/2014 organizovanie verejných športových podujatí a úloh vyplývajúcich zo Smernice o informačnom systéme a bezpečnosti na športových podujatiach
Termín: priebežne zodpovední: predsedovia ObFZ
d) VV BFZ ukladá LPK BFZ obrátiť sa na LPK SFZ so žiadosťou o iniciovanie novely §57 a §58 týkajúcich sa 50% odvodov na transparentný účet SFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16 – odmeny za dohody o vykonaní práce (DOVP) a dohody o pracovnej činnosti (DOPČ)
Uzn. 6/14
VV BFZ ukladá:
1. Predsedom komisií a vedúcim jednotlivých akcií mailom predložiť všetkým prípadným spolupracovníkom – dohodárom, zoznam povinností na včasné uzatvorenie DOVP a DOPČ najmenej 3 dni pred konaním akcie – výkonom práce dohodára.
2. Predsedom komisií a vedúcim jednotlivých akcií do 5. Dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prebehol výkon práce predložiť sekretariátu BFZ – p. Ščibranyovej kompletné podklady na vyplatenie odmeny za vykonanú prácu.
Termín: priebežne Zodpovední: Predsedovia komisií a ved. jednotl. akcií
3. Odmeny za riadne a včas (do 5.dňa) odovzdané podklady odoslať na účty jednotlivým dohodárom do 15.dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení akcie.
Termín: priebežne Zodpovedná: Ščibranyová
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 17 – informácia z Konferencie SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie z Konferencie SFZ, konanej dňa 06.06.2014

Bod 18 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie zo zasadnutia VV SFZ

Bod 19 – rôzne

 • Uzn. 6/15
  VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 09.06.2014 vyjadruje zásadný nesúhlas s predloženou požiadavkou generálneho sekretára SFZ adresovanou komisii rozhodcov SFZ, ohľadom stanovenia počtu rozhodcov republikových súťaží pre nominačné listiny v súťažnom ročníku 2014/2015. Táto požiadavka nezohľadňuje dlhoročnú výkonnosť rozhodcov spadajúcich pod náš regionálny zväz a naviac je v príkrom rozpore s pertraktovaným regionálnym princípom, založeným na dohode 4 regionálnych predsedov tak, ako to SFZ cestou svojich autorít ako aj svojej legislatívno – právnej komisie v období prijímania Stanov deklaroval.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 01.07.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI