Úradná správa č. 48 zo dňa 13.6.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje rozhodnutie VV BFZ:
Uzn. 6/11
VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášky do súťaže BFZ a to do 30.06.2014 do 14,00 hod. na sekretariáte BFZ. Štartovné do súťaží je III.liga 600,- eur a IV.liga sk.A, B 400,- eur. S prihláškou je potrebné doručiť doklad o úhrade štartovného vkladu.

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.5.2014 !

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje stretnutie 23. kola MD3R ŠK Tomášov – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava 3:0 kont. v prospech ŠK Tomášov podľa SP 100/b. ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok za nenastúpenie na stretnutie 150€ podľa RS čl. 3.5.
ŠTK kontumuje stretnutie 25. kola MD3R PŠC Pezinok – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava 3:0 kont. v prospech PŠC Pezinok podľa SP 100/b. ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok za nenastúpenie na stretnutie 150€ podľa RS čl. 3.5.
ŠTK kontumuje stretnutie 24. kola SZRL FK Rača Bratislava – FC Slovan Modra 3:0 kont. v prospech FK Rača podľa SP 100/b. FC Slovan Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok za nenastúpenie na stretnutie 100€ podľa RS čl. 3.5.
ŠTK vylučuje zo súťaže MD3R družstvo ŠKP Inter Dúbravka Bratislava z dôvodu tretieho nenastúpenia na stretnutie (7., 23., a 25. kolo). ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok 350€ podľa RS čl. 3.6.
ŠTK berie na vedomie nahlásenie ihriska pre stretnutie 26. kola S4A FK ŠK Danubia Bratislava – ŠK Tomášov. Stretnutie sa odohrá dňa 15. júna 2014 o 17:00 na ihrisku v Čunove. FK ŠK Danubia Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok 10€.
ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
30. kolo SD3R ŠK Bernolákovo – SDM Domino Bratislava dňa 12. 6. 2014 o 17:00 hod.
ŠTK upozorňuje klub TJ Záhoran Kostolište na dodržiavanie RS čl. 2.1.
ŠTK oznamuje termíny začiatku nového ročníka 2014/2015
III. liga Bratislava 2- 3.8.2014
IV. liga sk. A, B 16-17.8.2014
SD3R,MD3R 16-17.8.2014
SZRL,MZRL 23-24.8.2014

ŠTK oznamuje:
VV BFZ schválil na svojom zasadnutí termín podania prihlášok do nového ročníka 2014/2015 pre súťaže, riadené ŠTK BFZ. Termín doručenia riadne vyplnených prihlášok s podpismi štatutárnych zástupcov klubu a pečiatkou klubu je 30.6.2014 do 14:00hod.!!! na sekretariát BFZ. Štartovné do súťaží je III.liga 600,- eur a IV.liga sk.A, B 400,-

ŠTK oznamuje pravidlo pri postupoch a zostupoch

Súťažný poriadok čl. 25
Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie majstra, postupujúceho (aj do súťaží UEFA) a zostupujúceho družstva:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
c) vyšší počet gólov vstrelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
Ak sú aj tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu (za podmienok stanovených Rozpisom príslušnej súťaže). Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe alebo zostupe, platí čl. 26 tohto SP.
Súťažný poriadok čl. 26
Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, ak sa nerozhoduje o postupe a zostupe) určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohratých stretnutí,
b) z vyššieho počtu vstrelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach,
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach, a ak je i toto kritérium rovnaké, tak z remíz dosiahnutých na ihrisku súpera.
Článok 27
V prípade, že klub má v súťažiach zaradených viac družstiev ako jedno, upravuje sa postup alebo zostup týchto družstiev nasledovne:
a) ak zostupuje z vyššej súťaže A–družstvo do súťaže nižšej, kde hrá B–družstvo toho istého klubu, ktoré zo súťaže nezostupuje alebo nepostupuje, zaradí riadiaci orgán do tejto súťaže len jedno družstvo, a to A–družstvo a B–družstvo zaradí do súťaže o jeden stupeň nižšie. V takomto prípade je B–družstvo považované za jedno zo zostupujúcich družstiev,
b) ak má B–družstvo toho istého klubu postúpiť do vyššej súťaže, kde však už hrá A–družstvo tohto klubu a to zo súťaže nezostupuje, nepostupuje B–družstvo do vyššej súťaže, ale postupuje ďalšie najvyššie umiestnené družstvo iného klubu, ktoré vyhovuje podmienkam uvedeným v článkoch 29 až 32,
c) v oblastných a regionálnych majstrovských súťažiach, kde je vytvorených viac skupín, môže riadiaci orgán povoliť štart dvoch družstiev (A i B) toho istého klubu oddelene, v jednotlivých skupinách rovnakej súťaže. Štart týchto družstiev sa posudzuje ako štart dvoch rôznych klubov, takže ten istý hráč nemôže hrať za viac družstiev podľa ustanovenia článku 37, avšak hráči môžu byť preraďovaní z jedného družstva do druhého.

ŠTK oznamuje:
Nariadenie o zaradení družstiev III. Ligy a IV. Ligy sk. A a sk. B do súťaže SLOVNAFT CUP od ročníka 2014/2015. Do prvého kola budú nasadené družstvá III. a IV. Ligy. Predbežný termín 26 – 27. 7 2014
Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS.

Disciplinárna komisia:

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 8.6.2014
U. č.475:
Dušan Mikulec (1208232) ŠKP Inter Dúbravka BA, MRB
U. č.476:
Martin Petrík (1229776) FC Rohožník, MRB
U. č.477:
Alan Zemeš (1250493) MŠK Iskra Petržalka, SD3R
od 9.6.2014
U. č.478:
Rudolf Pálfy (1143605) FK Lamač BA, S4A
U. č.479:
Robert Augustín (1172612) ŠK Šenkvice, S4B
U. č.480:
Peter Vrábel (1114279) TJ Družstevník Budmerice, S4B
U. č.481:
Karol Kozák (1145078) TJ Veľké Leváre, S4B
U. č.482:
René Takács (1296564) ŠK Tomašov, MD3R
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :
od 8.6.2014
U. č.483:
Marek Ondrík (1196737) Inter Bratislava, MRB
U. č. 484:
Martin Frič (1184430) ŠKP Inter Dúbravka BA, MRB, vylúčený za HNS urážka rozhodcu . DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c,2b od 8.6.2014. Počas súťažnej prestávky bude výkon tohto disciplinárneho opatrenia prerušený, podľa čl. 17/13.
U. č. 485:
Félix Lovás (1109763) TJ Družstevník Budmerice, S4B, vylúčený za HNS urážka rozhodcu . DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c,2b od 9.6.2014. Počas súťažnej prestávky bude výkon tohto disciplinárneho opatrenia prerušený, podľa čl. 17/13.
U. č.486:
Martin Meszároš (1177103) ŠK Šenkvice, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 9.6.2014.
U. č.487:
Dušan Čuperka (1087062) ŠFK Prenaks Jablonec, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 9.6.2014
U. č.488:
Roman Žák (1124061) TJ Družstevník Závod, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 9.6.2014.
U. č.489:
Adrián Brzobohatý (1307412) ŠK Vrakuňa, MD3R, vylúčený za podrazenie súpera bez možnosti hrať s loptou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, a čl. 45/1,2a, od 12.6.2014
U. č.490:
Denis Božík (1299482) FK Šamorín – Hamuliakovo, MD3R, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, a čl. 37/3, od 12.6.2014
U. č. 491:
Rastislav Putík (1123165) -žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 30.06.2014 – uvoľnená športová činnosť od 13.06.2014.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne, podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014.
Žiada rozhodcov o nahlásenie prípadných zmien v údajoch uvádzaných v Rozpise súťaží na mail sekretára KRaD BFZ do 30.6.2014.
Ospravedlnenia: Lackovič 15.6.; Laciňák 20.-23.6.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 13.06.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági (4)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B), D. Kir (C) (2)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14
Rok 2014 :
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

KM BFZ: 
1. Súťažný úsek KM BFZ uzatvoril súťaže prípraviek v ročníku 2013/2014.
PMA1: víťaz – ŠK Slovan Bratislava
PMB1: víťaz – FA Bratislava
PMC:    víťaz – SDM Domino Bratislava
PMA2: víťaz – FC ŠTK 1914 Šamorín
PMB2: víťaz – ŠK Vrakuňa Bratislava
PMA3: víťaz – FK Inter Bratislava
PrMA:  víťaz – ŠK Láb
PrPK:   víťaz – ŠK Svätý Jur
PrSC: víťaz – ŠK Bernolákovo
2. KM BFZ pozýva futbalovú verejnosť na 1.ročník letného turnaja mladších dorastencov, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.6.2014 na štadióne ŠK Šenkvice. Účastníci turnaja: výber okresu Malacky, výber okresu Pezinok, výber okresu Senec a výber mesta Bratislavy.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK kontumuje stretnutie S5VA 22.kolo Záhorská Ves – Kuchyňa 3:0k  v prospech družstva Z.Vsi podľa SP čl.100/b. Družstvu Kuchyne bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 100,-€ podľa RS čl. 3.5
2. Neodkladný termín prihlášok do súťaží ročníka 2014/2015 je 30. júna 2014 do 14.00 hod. Prihláška musí obsahovať dve mená štatutárnych zástupcov a ich vlastnoručné podpisy, pečiatku FK a doklad o zaplatení štartovného poplatku vo výške 230 € na účet ObFZ Bratislava-vidiek: VÚB Bratislava, č.ú. 1652432356/0200.

Disciplinárna komisia:

U.č. 197 :
Peter Mikula 1155782 ( S5VA – FC Malacky ) vylúčený za HNS držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 45/1,2a, od 8.6.2014. ( 10 € )
U.č. 198 :
Tomáš Kocák 1255888 ( S5VB – OŠK Chorvátsky Grob ) vylúčený po 2ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 37/3, od 9.6.2014. ( 10 € )
U.č. 199 :
Michal Paluch 1206992 (S5VB – FC Slovan Častá) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 9.6.2014. ( 10 € )
U.č. 200 :
Ján Horný 1160664 (S5VB – ŠKO Miloslavov) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 9.6.2014. ( 10 € )

Komisia mládeže:

1. KM ObFZ Bratislava vidiek oznamuje FK, že finálový turnaj víťazov skupín starších žiakov sa odohrá v nedeľu 15.6.2014 na štadione TJ Dubova. Začiatok 1. stretnutia je o 9,00 hod.
Účastníci finálového turnaja: FC Rohožník, FK Šamorín Hamuliakovo, TJ Dubova
2. KM uzatvorila jednotlivé súťaže ročníka 2013/2014
starší žiaci SZV MA: víťaz – FC Rohožník
starší žiaci SZV PK: víťaz – TJ Dubova
starší žiaci SZV SC: víťaz – FK Šamorín Hamuliakovo
mladší žiaci MZV: víťaz – ŠK Bernolákovo
3. Kontumácia stretnutia
MZV – 22.kolo: FK Š.Hamuliakovo – FK Karpaty Limbach 3 : 0 k v prospech FK Š.Hamuliakovo, s priznaním 3 bodov a skóre  3 : 0 / podľa SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie /.
FK Karpaty Limbach bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadková pokuta 30 EURO.
4. KM oznamuje FK, že predbežný začiatok súťažného ročníka je 6. – 7.9.2014, v prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev sa príslušná súťaž začne 30. – 31.8.2014.
Majstrovské stretnutia sa nebudú hrať počas týchto sviatkov: 1. – 2.11.2014 / Pamiatka zosnulých /, 4. – 5.4.2015 / Veľká noc /


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI