Zápisnica č. 8 zo dňa 9.9.2014

Zápisnica č. 8
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  09. septembra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Bóc, Farbula, Chvíľa
Ospravedlnení: pp. Farbula, Chvíľa

Program :

 1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe + informácia o vstupe nového partnera SWAN do BFZ
 4. informácia o prijatí 2% z daní
 5. informácia o úhrade zálohových a vyúčtovacích faktúr FK za náklady R-AR-D
 6. informácia o úhradách zberných FA – júl a august
 7. turnaj Šenkvice – športové a ekonomické vyhodnotenie
 8. servisný poplatok – jeho výška a úlohy za FK
 9. odmeny – RS
 10. informácia zo stretnutia s predsedami komisií BFZ
 11. informácie o príprave družobných stretnutí jeseň 2014
 12. informácia z VV SFZ
 13. informácia o riešení disciplinárnych priestupkov
 14. schválenie nových členov ŠTK
 15. schválenie odmeny za jeseň p. Pavlík – ISSF
 16. informácia o pripravovanom divadelnom predstavení, schválenie termínu a ceny vstupného
 17. príprava 1. plesu BFZ + 11-tky roka 2014, schválenie termínu
 18. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
–          informácia o vstupe nového partnera SWAN do BFZ
VV BFZ berie na vedomie a ukladá predložiť návrh na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.
Zodpovedný: p. Chvíľa

Bod 4 – informácia o prijatí 2% z daní
VV BFZ berie informáciu na vedomie.

Bod 5 – informácia o úhrade zálohových a vyúčtovacích faktúr FK za náklady R-AR-D
Uzn. 8/1
VV BFZ žiada:
1. ObFZ BA – mesto uhradiť dlžnú sumu 663,62 € za FK The Dragons na účet BFZ
Termín: 15. 9. 2014 Zodpovedný: Ľubomír Suchý
2. ObFZ BA – vidiek vykonať prevod dlžnej sumy 126,17 € na účet BFZ
Termín: 15. 9. 2014 Zodpovedný: Miroslav Baxa
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia o úhradách zberných FA
VV BFZ berie informáciu na vedomie.

Bod 7 – turnaj Šenkvice – športové a ekonomické vyhodnotenie
Uzn. 8/2
VV BFZ poveruje predsedu EK p. Trnovského rokovať s ŠK Šenkvice ohľadom vzniknutých nákladov z turnaja.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – servisný poplatok – jeho výška a úlohy za FK
Uzn. 8/3
VV BFZ schvaľuje servisný poplatok na družstvá nasledovne:
Muži: 40,- eur                                  Ženy: 20,- eur
Dorast: 20,- eur                                Žiaci: 10,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – odmeny – RS
Uzn. 8/4
VV BFZ ruší časť bodu 5.2, strana 13 Rozpisu majstrovských súťaží vo futbale súťažný ročník 2014/2015 týkajúcu sa pokynu vyplácania čiastočných náhrad vrátane tabuľky.
VV BFZ schvaľuje zmenu odmien R a AR nasledovne:
III. liga SD+MD Rozhodca odmena 5,- eur, ost. náhrady 13,- eur, AR odmena 5,- eur, ost. náhrady 8,- eur,
SZ+MZ – žiačky, Rozhodca odmena 5,- eur, ost. náhrady 9,- eur, AR odmena 4,- eur, ost. náhrady 7,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia zo stretnutia s predsedami komisií BFZ
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 11 – informácie o príprave družobných stretnutí jeseň 2014
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 12 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 13 – informácia o riešení disciplinárnych priestupkov
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 14 – schválenie nových členov ŠTK
Uzn. 8/5
VV BFZ schvaľuje nových členov ŠTK:
Ján Farbula – predseda ŠTK BFZ
Ľubomír Mydlárik – podpredseda ŠTK BFZ, referent S3BA
Marián Vašš – referent S4A a S4B
Tomáš Maretta – referent SD3R a MD3R
Marianna Orlíková – referent SZRL a MZRL
Milan Vorčák – člen ŠTK pre pasportizáciu a kontrolu štadiónov
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 15 – schválenie odmeny za jeseň p. Pavlík – ISSF
Uzn. 8/7
VV BFZ schvaľuje odmenu p. Pavlíkovi za zverejňovanie zápasov v ISSF
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 16 – informácia o pripravovanom divadelnom predstavení, schválenie termínu
Uzn. 8/8
VV BFZ schvaľuje termín divadelného predstavenia 20.10.2014 o 19,00 hod. so vstupným 8,- eur.
Termín prihlásenia najneskôr do 30.09.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 17 – príprava 1. plesu BFZ + 11-tky roka 2014, schválenie termínu
Uzn. 8/9
VV BFZ schvaľuje termín 1.plesu s 11-tkou roka 2014 na 16.01.2015 o 19,00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 18 – rôzne

 • informácia zo stretnutia na BSK – v štádiu riešenia
 • príprava turnaja dorastu – na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ predloží p. Farbula
 • list Ružinov, Lozorno – VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Kružliaka
 • na nasledujúcom zasadnutí predložiť plnenie rozpočtu k 30.06.2014 – zodpovedný: p. Trnovský
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 13.10.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI