Zápisnica č. 14 zo dňa 09.03.2015

Zápisnica č. 14

zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. marca 2015 v Bratislave

­­­­­­­­­­­­

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Lônčík, Ferik, Badinský, Príkopa
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula,
Ospravedlnení: pp. Baxa, Chvíla

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. príprava Konferencie BFZ /ustanovenie členov návrhovej a mandátovej komisie, overovateľ zápisnice, zapisovateľ, pozvanie ocenených jubilantov v rámci SFZ a BFZ, hostia/
 4. schválenie odmeny pre Jozefa Pavlíka /obsadzovanie R/ pre jarnú časť 2015
 5. schválenie odmeny pre Milana Valka – manažér komunikácie BFZ
 6. schválenie nového člena Martina Malanika do komisie marketing a partnerov BFZ
 7. doplnenie rozhodcu Petra Cvengroša na nominačnú listinu rozhodcov SFZ – p. Kružliak
 8. vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov BFZ
 9. informácia zo stretnutia vedenia BFZ a JmKFS
 10. schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
 11. vyhodnotenie ZHL BFZ mladších a starších žiakov o Pohár ZSE,a.s.
 12. vyhodnotenie ZT BFZ seniori a dorast 2015
 13. informácia o pasportizácii ihrísk a infraštruktúre štadiónov pre 3. a 4. ligu od r. 2015/2016 – p. Farbula
 14. rôzne – Žiadosť o poskytnutie dotácie FC Petržalka akadémia

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.

Ako bod 3 bol prijatý Návrh na prijatie nového člena MŠK Senec za riadneho člena BFZ.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení

Uzn. 11/8 – termín inventarizácie trvá do 30.4.2015.                                                                     Uzn. 11/9 – rozdelenie športového materiálu a schválenie komisie v zložení: pp. Vlček a Pavlík za ObFZ BA-M, pp.Paška a Hupka za ObFZ BA-V. T: do 30.4.2015.                         Uzn. 12/12 – splnené.
Uzn. 13/2 – splnené.
Uzn. 13/12 – splnené.
Uzn. 13/13 – splnené.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uzn. 13/11
Na základe vzniknutých nedostatkov počas ZT na UT Montostroj Senec /skup. „B“/ VV BFZ schvaľuje a ukladá vrátiť zúčastneným družstvám sumu 150.-€. T : do 31.3. 2015.
Zodp. Pp. Farbula, Jánošík, Trnovský

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Ďalej VV BFZ ukladá rokovať s prevádzkovateľom areálu Montostroj Senec o zredukovanie finančných nákladov za ZT. T: do 31.3. 2015.                                                     Zodp. Pp. Farbula, Jánošík, Trnovský

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – Návrh na prijatie nového člena MŠK Senec za riadneho člena BFZ

Uzn. 14/1
VV BFZ schvaľuje
Návrh na prijatie nového člena MŠK Senec /Mládežnícky športový klub/za riadneho člena BFZ

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 4 – príprava Konferencie BFZ

Uzn. 14/2
VV BFZ berie na vedomie prípravu Konferencie BFZ, za hostí pozýva pp. Kovačika, Klimenta, Letka a Služaniča, určil za zapisovateľa p. Lončíka, moderátora p. Medveďa.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 5 – schválenie odmeny pre Jozefa Pavlíka /obsadzovanie R/ pre jarnú časť 2015

Uzn. 14/3
VV BFZ schvaľuje odmenu Jozefovi Pavlíkovi
v sume 100,- € brutto za jedno kolo, spolu 15 kôl za obsadzovanie R v rámci ISSF.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 6 – schválenie odmeny pre Milana Valka – manažér komunikácie BFZ

Uzn. 14/4
VV BFZ schvaľuje odmenu brutto 400,- € Milanovi Valkovi za rok 2014.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – schválenie nového člena Martina Malanika do komisie marketing a partnerov BFZ

Uzn. 14/5
VV BFZ schvaľuje p. M. Malanika do KMaP

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 8 – doplnenie rozhodcu Petra Cvengroša na nominačnú listinu rozhodcov SFZ             Uzn. 14/6

VV BFZ potvrdzuje hlasovanie PER-LORAM o zaradení R Petra Cvengroša na nominačnú listinu SFZ a R Mateja Franeka a Petru Chudú na nominačnú listinu BFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 9 – vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov BFZ

Uzn. 14/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KR p. Kružliaka.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia zo stretnutia vedenia BFZ a JmKFS

Uzn. 14/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia vedenia BFZ a JmKFS.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 11 – schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga Seniorov

Uzn. 14/9
VV BFZ schvaľuje pre ročník 2015/2016 počty mládežníckych družstiev pre 3. liga a 4. liga dospelých nasledovne: 3. liga –
2 mládežnícke družstvá a 4. liga – 1 mládežnícke družstvo. Pre súťažný ročník 2016/2017 schvaľuje – 3. liga min. 3 mládežnícke družstvá a 4. liga min. 2 mládežnícke družstvá.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 12 – vyhodnotenie ZHL BFZ mladších a starších žiakov o Pohár ZSE,a.s

Uzn. 14/10
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie ZHL BFZ žiakov

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 13 – vyhodnotenie ZT BFZ seniori a dorast 2015

Uzn. 14/11
VV BFZ berie na vedomie informáciu vyhodnotení ZT dorastu s pripomienkami.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 14 – informácia o pasportizácii ihrísk a infraštruktúre štadiónov pre 3. a 4. ligu od r. 2015/2016.

Uzn. 14/12
VV BFZ berie na vedomie prípravu
pasportizácii ihrísk a infraštruktúre štadiónov pre 3. a 4. ligu.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne

 • VV BFZ berie na vedomie list FC Petržalka akadémia

Uzn. 14/13
VV BFZ zamieta
žiadosť o poskytnutie dotácie FC Petržalka akadémia na činnosť združenia FC Petržalka

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie informáciu k výjazdovému zasadaniu VV BFZ dňa 28.3. 2015 v Rajeckých Tepliciach

Uzn. 14/14
VV BFZ schvaľuje doplnenie v termínovej listine Pohára BFZ o termín hracieho prvého kola dňa 15.4. 2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uzn. 14/15
VV BFZ schvaľuje za nového člena do ŠTK BFZ p. Martina Křivána.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Medveďa, týkajúcu sa návrhu nového Súťažného  poriadku SFZ a žiada jeho preštudovanie a prípadné pripomienkovanie.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ je dňa 13.04.2015 /pondelok/ o 17,00 hod.

Zapísal: Pavel Príkopa , zast. sekretár BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI