Jedenásť krokov pri transfere amatéra

V súvislosti s novou podobou Registračného a prestupového poriadku (RaPP), platnou od 15. júna 2015, a predovšetkým s niekoľkými desiatkami chybných zadaní transferov hráčov so štatútom amatéra do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), vypracovali kompetentní pracovníci SFZ následný manuál.Jeho aplikácia uľahčuje a spriehladňuje jednotlivé kroky pri postupe zadávania žiadosti do ISSF.

1. Klub, žiadajúci o prestup hráča, musí správne vyplniť povinné pole, v ktorom sa uvádza výška odstupného. Za uvedenú sumu plne zodpovedá.

2. Ak nedôjde k dohode medzi klubmi, žiadateľ o transfer uvedie sumu v zmysle RaPP, článok 37 (pre upresnenie: pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek – napríklad na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33-ročného – a podľa toho sa stanovuje výška odstupného).

3. V prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere, vzor je v prílohe.

4. Po súhlase hráča matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

5. V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

6. V prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná, ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča, povinný preukázať dohodu o výške odstupného. Spor sa rieši podľa bodu 5 tohto manuálu.

7. Po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „Odstupné“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupné vyššie ako 0 eur.

8. Položky „Odstupné“ si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

9. Po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ.

10. Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašle SFZ koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015, vystavenej 1. 8. 2015).

11. Ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ konečné, vrátane daní a odvodov (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti – platca DPH a podobne – ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI