ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 ZO DŇA 9.10..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v budúcich US.

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu vo funkcii prezidenta OŠK Slovenský Grob od 1.10.2015

JUDr. Štefan Jajcay – telefón: 0905/ 267 002, Email: brates27@gmail.com

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 124: Milan Ambra/1118882/ (TJ Záhoran JakubovS4BA) – vylúčený za HNS- urážka rozhodcu (hrubé hanlivé pokriky voči rozhodcovi). DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne a udeľuje finančnú pokutu 20. -€,podľa DP čl. 48/1c,2b od 5.10.2015./10.-€/

U.č. 125: Rastislav Somolanyi/1209344/ (FK Stupava S4BA) – vylúčený za HNS- zmarenie vyloženej gólovej príležitosti .  DO– pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutienepodmienečnepodľa DP čl.45/1,2a  od 5.10.2015./10.-€ /

U.č. 126: Pavol Malinovský /1103919/ (TJ Záhoran Jakubov S4BA) – vylúčený za  HNS- urážka rozhodcu (hrubé hanlivé pokriky voči rozhodcovi).   DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov nepodmienečne a udeľuje finančnú pokutu  50. -€,podľa DP čl. 48/1c,2bod 5.10.2015./10.-€ /DO – zastavenie výkonu športovej  činnosti, vykoná po vykonaní DO za 5 napomenutie ŽK, uložené  U.č. 135.

U.č. 127: Peter Červenák /1220975/ (ŠK Vrakuňa Bratislava SZRL) – vylúčený za HNS- úmyselné kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou, – DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a,  od 5.10.2015./5.-€/

U.č. 128: Patrik Bordáč /1299457/ (ŠK Lozorno SD3R) – vylúčený za HNS- zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a,  od 4.10.2015./5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.129: Ladislav Tóth /1216571/(ŠK Tomášov S3BA ) od 5.10.2015. /10.-€ /

U.č.130: Peter Veljačík /1178243/(ŠK Vrakuňa Bratislava S4BA ) od 5.10.2015./10.-€ /

U.č.131: Pavol Uhrinec/1178146/ (ŠK Závod  S4BA ) od 5.10.2015./10.-€/

U.č.132: Richard Petrovský  /1296602/ (FC Slovan Modra SD3R ) od 4.10.2015. /5.-€/

U.č.133: Alexander Mészáros  /1263717/ (FC Ružinov BA  S4BA ) od 8.10.2015./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 134: Andrej Džubák /1147971/ (FK Limbach S4BA) od 5.10.2015. /10.-€/

U.č. 135: Pavol Malinovský /1103919/ (TJ Záhoran Jakubov S4BA) od 5.10.2015/10.-€/

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

U.č. 136:DK BFZ začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénerovi MŠK Kráľova pri Senci p. Ladislavovi Tóthovi za HNS voči rozhodcovi a strčenie do AR1 a následné vykázanie z lavičky počas stretnutia TJ Slovan Viničné – MŠK Králová pri Senci, odohraného dňa 4.10.2015. DK dňom 9.10.2015 pozastavuje výkon funkcie asistenta trénera nepodmienečne – zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu a žiada p. Ladislava Tótha a klub o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 14.10.2015.

U.č. 137: Csaba Huszár vedúci družstva( MŠK Kráľova pri Senci) vykázaný z lavičky za NS na hráčskej lavičke voči R počas stretnutia TJ Slovan Viničné – MŠK Kráľova pri Senci, odohrané 4.10.2015.DO – DK ukladá Csabovi Huszárovi finančnú pokutu 50.-€, podľa DP,čl. 48/1a,2a. Poplatok za prerokovanie 10.-€ .

U.č. 138:DK BFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva Mariánovi Achbergerovi ŠK Šenkvice – SD3R,za pokus o neoprávnený štart  hráča Jakuba Slezáka v stretnutí FC Petržalka  akadémia – ŠK Šenkvice. DK dňom 9.10.2015 pozastavuje menovanému výkon funkcie vedúceho družstva a zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu a predvoláva ho na zasadnutie  DK dňa 15.10.2015 o 16,45 hod.

U.č. 139:DK BFZ začína disciplinárne konanie voči hráčovi Jakubovi Slezákovi /1313488/ PŠC Pezinok SD3R za pokus o neoprávnený štart  v stretnutí FC Petržalka akadémia – ŠK Šenkvice. DK menovanému dňom 9.10.2015 pozastavuje športovú činnosť do vyriešenia prípadu a predvoláva hráča na DK dňa 15.10.2015 o 16,45 hod.

U.č. 140: DK začína disciplinárne konanie voči klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves za umožnenie vhodenia dvoch plastových fliaš na HP počas stretnutia Lok. D.N.Ves – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 4.10.2015. Žiada klub o zaslanie písomnéhovyjadrenia a stanoviska  na sekretariát BFZ v termíne do 14.10.2015.

U.č. 141: DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Slovan Most pri Bratislave za HNS diváka, ktorý urážlivo pokrikoval na delegované osoby počas stretnutia Lok. D.N.Ves – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 4.10.2015. DK predvoláva zástupcu klubu FK Slovan Most pri Bratislave na svoje zasadnutie dňa 15.10.2015 o 17,00 hod

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • MD3R Artmedia Petržalka akadémia zmenu ihriska, hracích dní a časov – ihrisko M.C.Sklodowskej, 8.kolo FC Petržalka – FC Ružinov 17.10.2015 o 12,30 hod. (opakovanie z predošlej US)

Odstupuje k riešeniu DK:

 • SD3R ŠK Šenkvice za pokus o štart hráča na cudzí RP. Odôvodnenie: Družstvo ŠK Šenkvice stiahlo pred stretnutím z nominácie hráča č.3 Jozefa Mikeša RP1310490. Na jeho preukaz chcel nastúpiť hráč PŠC PEZINOK Jakub Slezák RP1313488 – hráč nenastúpil na stretnutie po vykonanej konfrontácii pred stretnutím na HP, kde sa rozcvičoval spolu s ostatnými hráčmi a chcel nastúpiť na stretnutie na RP č.1310490 ako hráč č.3 Jozef Mikeš. K uvedenej skutočnosti sa pri konfrontácii hráčov priznal vedúci hostí p.MariánAchberger a kapitán hostí č.8 Ján Klamo, čo aj potvrdili svojim podpisom na zadnej strane zápisu o stretnutí. Uvedeného hráča hostí spoznali domáci hráči aj funkcionári. Pred konfrontáciou obaja vedúci potvrdili správnosť vypísania zápisu o stretnutí. Hráč hostí č.3 “Jozef Mikeš” (Jakub Slezák) nebol pripustený ku hre.

Schvaľuje:

 • S4BA 15.kolo TJ Veľké Leváre – ŠK Závod odohrať stretnutie 7.11. o 13,30 (pôvodný termín 8.11.) z dôvodu rekonštrukcie HP.
 • SD3R 12.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov odohrať stretnutie 20.10. o 15,00 hod. z dôvodu účasti družstva FC Ružinov na zahraničnom turnaji (opakovanie z predošlej US)
 • SD3R 14.kolo OFK Dunajská Lužná – MFK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.10.2015, ale o 11:00 hod z dôvodu kolízie so stretnutím S6A (opakovanie z predošlej US)
 • SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ (opakovanie z predošlej ÚS)

Nariaďuje:

 • SD3R 14.kolo FC Slovan Modra – FK Rača BA odohrať stretnutie v obrátenom poradí t.j. 31.10.2015 o 13,00 hod. na ihrisku v Rači a na jar na ihrisku v Modre, z dôvodu budovania automatického zavlažovania na ihrisku Modry
 • SZRL+MZRL 7.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa (neodohrané stretnutia z dôvodu nespôsobilého terénu) odohrať stretnutia 14.10. o 14,00 hod. mladší a 15,30 hod. starší žiaci v zmysle RS čl.3.5 (opakovanie z predošlej US)

Upozorňuje:

 • Všetky FK a zároveň ich žiada dodržiavať SP čl. 56/u (zabezpečiť na stretnutie podávačov lôpt v počte ustanovenom RS)

Kontumuje:

 • SZRL 8.kolo ŠK Vrakuňa BA – FC Petržalka Akadémia 0:3. Hráč ŠK Vrakuňa Matej Rajčok hral na iný doklad ako RP a do 48 hodín po stretnutí nepredložil riadiacemu orgánu RP – v zmysle SP čl.43/3/b. Prípad odstupuje k riešeniu DK.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Upozorňuje rozhodcov na skutočnosť, že viacerí z nich nedostatočne popisujú okolnosti štartu hráčov v prípade, že nemajú k dispozícii registračný preukaz. Je neakceptovateľné, keď takýto prípad nastane a v zápise o ňom nie je zmienka!!!

Berie na vedomie pochvalu rozhodcom P. Gažimu, T. Srnovi a M. Martiškovi (I. LSŽZ, Slovan U15 – Inter U15).

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (3.-4.10.): Čižmár (SZRL, nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča D13 v ISSF, nevyjadrenie intenzity priestupku vylúčeného hráča), Laciňák (nevyjadrenie intenzity priestupku vylúčeného hráča – 2.ŽK) Brody (nedostatočné resp. nesprávne umiestnené vyjadrenie k zraneniu hráča), Malárik, Martiška, Tanglmayer, Straka T., Hrazdira, Čižmár (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie 16.10. A. Polakoviča (17.30), M. Martišku (17.45), R. Hudyho, I. Chálku, M. Choreňa, M. Križka, M. Křivana, V. Martiša a R. Tanglmayera (všetkých o 18.00).

Ospravedlnenia: Tanglmayer 27.10.-3.11.; Matejová 17.-19.10.; Dávid od 8.10.do prihlásenia ; Truchlý 18.10., 24.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 02.10.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, Z. Iskra, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík (19)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – jar / leto 2016

Prihlásený : P. Kasal

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C),Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B)    (26)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14   (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 19.10.2015 o 14.00 hod. v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:

Tomáš BEZÁK            ŠK Slovan                  Juraj LACKO                        ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK   ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan

Adam IGAZ                 ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK          ŠK Slovan                  Michal POLČIC                      ŠK Slovan

Adam Zbudila            ŠK Slovan                  Adam TUČNÝ                         ŠK Slovan

Samuel JAMRICH    ŠK Slovan                  Martin DANIHEL                 ŠK Slovan

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Michal MATTA                      FMK Karlova Ves

Filip RACZ                FKM Karlova Ves      Ľuboš ŠLÉZ                             ŠK Senec

Samuel KANOVIČ   ŠK Senec                    Peter BELKO                            ŠK Senec

Patrik SOOS              ŠK Senec                    Martin MIKUŠKA                  Domino Bratislava

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Oliver FANDEL                    FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Matúš MATICH                    FK Inter Bratislava

Náhradníci:

Samuel GBELEC       FKM Karlova Ves      Radovan STANČÍK              FKM Karlova Ves

Peter BELKO            ŠK Senec                    Marek TALAMON                  ŠK Senec

Viliam DUFFEK        ŠK Slovan                  Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Roman ČEREPKAI               ŠK Slovan

Realizačný Tým :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šlapky, karta poistenca. Brankári – vlastná tréningová výstroj, Zraz nominovaných hráčov: pondelok 19.10.2015 o 13.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka  Začiatok TJ: 14.00 hod. – Ukončenie TJ: 16.00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v pondelok 19.10.2015 o 16.00 hod. v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Tamáš MÉRY             FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Adam KORMANÍK   FK Inter

Adam PLEVÁK              FKM K.Ves                 Samuel IVANIČ         FK Inter

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan                    Marko ŽVÁČ              FK Inter

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                    Denis GIESSER          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan                    Alexander TÓTH        ŠK Slovan

Ladislav NAGY              ŠK Slovan                    Tomáš HREBEŇ         ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan                   Roman BEKO              ŠK Slovan

Michal HORNYÁK         ŠK Slovan                   Dávid STRELEC         ŠK Slovan

Peter POLAKOVIČ        ŠK Slovan                   Adam KURUC            ŠK Slovan

Martin UŽÍK                   ŠK Slovan                    Erik MRÁZ                 FC Petržalka

Filip NAGY                    ŠK Senec

Náhradníci:

Erik REINDL                ŠK Senec                       Marko MIFKOVIČ      ŠK Slovan

Samuel ORSÁG             ŠK Senec                      Samuel KURUC           FK Inter

Alexej ANTAL               ŠK Senec                      Andrej KRAJČÍR        FKM K.Ves

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves

 

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI : Ivan KONEČNÝ

MASÉR:  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Brankári – vlastná tréningová výstroj,

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 19.10.2015 o 15.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka

Začiatok TJ: 16.00 hod.                 Ukončenie TJ: 18.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726 884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                      U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

04.11.2015      Družobné stretnutie : výber JmKFS Brno – výber BFZ   U 15   –   Dubňany (ČR)

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                        U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                     U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                          ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                                       U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                   U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                    BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                             U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                         U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                         U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                               U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                  U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                              U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                          U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                          U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                               U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                    U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                     U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                      U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                   U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                 U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                 U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“ Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016. V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.  Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zverejnené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ zmena ihriska / požiadavka – hody /

    PrPK – 7.kolo: Limbach – Cajla – SO 10.10. o 9.00 hod. / ihr. Cajla /

    PrPK – 20.kolo: Cajla – Limbach – NE 15.5. o 10.00 hod. / ihr.Limbach /

b/ zmena ihriska / rekonštrukcia /

    PrPK – 10.kolo: Modra – Sv.Jur – NE 8.11. o 11.30 hod. / ihr. Sv.Jur /

PrPK – 23.kolo: Sv.Jur – Modra – NE 5.6. o 10.00 hod. / ihr. Modra /

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

c/  Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ. Prípadné otázky smerujte na matrikára  BFZ p. Pavla Príkopu. Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 7.-8.12. 2015 do 14.-15.2.2016/. Finálová časť bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Ďalej organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ  pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január  a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m:0903677690 .

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát                    

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 V zmysle mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30. 9. 2015 došlo k zmenám vo vedení a štatutároch ŠK Nová Dedinka nasledovne (opakovaná informácia):

Predseda: Attila Poór, Bernolákova 3, 900 29 Nová Dedinka, mail: poor@zoznam.sk, t. č.: 0903 417 976;

Podpredseda: Ing. Rudolf Vadovič, Hlavná 39/A, 900 29 Nová Dedinka, mail: vadovic@octogin.sk, t. č.:0918 697 434;

ISSF manažér: Ladislav Kakaš, 903 01 Hrubý Šúr 372, mail: pripravka.nd@gmail.com, t. č.: 0905 587 333.

Zimna halová liga starších a mladších žiakov 2015/2016 ,,O Pohár predsedu BSK”.

Komisia mládeže BFZ oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: Športová hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31. 10. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl /plánujeme 7 kôl do 14. 2. 2016/. Finálová časť bude dňa 21. 2. 2016 v Dome športu, Junácka ul.6, Bratislava.

Zimná halová liga BFZ prípraviek 2015/2016

Organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31. 10. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m: 0903677690.

 Športovo – technická komisia                            

Uzn. č. 40: Berie na vedomie odhlásenie družstva FK Kuchyňa zo súťaže S6V. Družstvá vyžrebované s FK Kuchyňa budú mať voľný žreb. Družstvu FK Kuchyňa bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 350 €.

Uzn. č. 41: Upozorňuje klub FK Studienka na dodržiavanie RS čl. 2 (označenie hlavného usporiadateľa a členov US reflexnými vestami).

Uzn. č. 42: Schvaľuje dohody klubov o odohraní stretnutí v obrátenom poradí nasledovne:

10.kolo S5V Plav. Mikuláš – Dubová dňa 18. 10. 2015 o 15.00 h;

23.kolo S5V Dubová – Plav. Mikuláš dňa 22. 5. 2016 o 17.00 h;

13.kolo S5V Pernek – Modra dňa 8. 11. 2015 o 13.30 h;

26.kolo S5V Modra – Pernek dňa 12. 6. 2016 o 17.00 h;

Uzn. č. 43: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

 1. kolo SD4V Vištuk – Slov. Grob dňa 7. 11. o 11.00 h.

 Disciplinárna komisia                                      

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 61 – Tomáš Nemček 1136830 (S6V – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 5. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 62 – Ľuboš Florek 1093324 (S6V – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady) – vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 5. 10. 2015 (5 €);

Uzn. č. 63 – Alexej Zaklai 1298081 (SD4V – ŠK Závod) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 5. 10. 2015 (5 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 64 – Marián Kopčanský 1208509 (S6V – TJ Doľany) od 4. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 65 – Ivan Šimunič 1064858 (S6V – OFK Vysoká pri Morave) od 5. 10. 2015 (10 €);

Oznamy:

Uzn. č. 66 – Michal Tomášek (S5V – FC Zohor) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta (10 €);

Uzn. č. 67 – Dávid Lipták 1308714 (SZMA – ŠK Žolík Malacky B) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta (5 €);

Uzn. č. 68 – Alexander Bednář 1166427 (S5V – TJ NV Pernek) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta (10 €);

Uzn. č. 69 – Peter Terál (vedúci družstva S6V – FC Rohožník B) – na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ Bratislava – vidiek v ÚS č. 14 za neoprávnený štart hráča v stretnutí 2. kola S6V medzi družstvami FC Rohožník B a Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 9. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 70 – FK Studienka (S6V – FC Slovan Modra) – DK na základe Zápisu o stretnutí, žiada klub FK Studienka o stanovisko k nezabezpečeniu US v stretnutí 6. kola S6V medzi družstvami FK Studienka a TJ Doľany do 12. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 71 – TJ Doľany – DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu k HNS člena US Rudolfa Vrbinkoviča na adresu delegovaných osôb v stretnutí 5. kola S6V medzi družstvami TJ Doľany a FC Suchohrad a rozhodla, že ukladá DO – pokutu vo výške 30 € podľa DP čl. 58/2a, 58/3 a čl. 12. (10 €);

Uzn. č. 72 – ŠK Svätý Jur B – DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu k HNS diváka ŠK Svätý Jur B Jozefa Hupku ml. na adresu delegovaných osôb v stretnutí 7. kola S5V medzi družstvami FC Družstevník Budmerice a ŠK Svätý Jur B a rozhodla, že ukladá DO – pokutu vo výške 30 € podľa DP čl. 58/2a, 58/3 a čl. 12. (10 €);

Uzn. č. 73 – TJ Doľany – DK obdržala podanie klubu k rozhodnutiam rozhodcu v stretnutí SD4V medzi družstvami OŠK Slovenský Grob a TJ Doľany a konštatuje, že nie je v kompetencii DK riešiť výkony rozhodcov v jednotlivých stretnutiach. (5 €);

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 14. 10. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                                          

KM upozorňuje FK na dôsledné dodržiavanie SP čl. 43 „Registračný preukaz a identifikácia hráča“ /doslovný prepis tohto článku je aj v RS BFZ ako čl. 5.3.  – strana 19/.

 1) Zasadnutie KM ObFZ Bratislava – vidiek:

KM oznamuje futbalovej verejnosti, že dňa 7. 10. 2015 sa uskutočnilo v Budmericiach výjazdové zasadnutie KM. Jedným z bodov programu bolo riešenie elektronickej námietky TJ Doľany ohľadne podozrenia neoprávnených štartov hráčov – starších žiakov v stretnutí 6. kola súťaže starších žiakov U15 SZPK medzi ŠFK Prenaks Jablonec – TJ Doľany hraného 3. 10. 2015. Na základe námietky boli na zasadnutie pozvaní zástupcovia ŠFK Prenaks Jablonec, TJ Doľany a rozhodca stretnutia. Prizvaný bol predseda ObFZ Bratislava – vidiek. Na základe vlastných zistení ako aj z odpovedí zástupcov ŠFK Prenaks Jablonec, bolo zistené, že v uvedenom stretnutí nastúpil doteraz neregistrovaný hráč na RP hráča Alexa Zápražného (tento neregistrovaný hráč strelil v danom stretnutí 5 gólov). Ďalej bolo zistené, že tento neregistrovaný hráč hral na RP Alexa Zápražného aj v stretnutiach:

 1. kolo – 29. 8.: ŠFK Prenaks Jablonec – ŠK Svätý Jur 2:5 (hráč strelil 2 góly);
 2. kolo – 5. 9.: ŠFK Prenaks Jablonec – ŠK Báhoň 6:7 (hráč strelil 4 góly).

KM ObFZ v US zo dňa 2. 10. 2015 upozornila ŠFK Prenaks Jablonec, že družstvo starších žiakov má už dve kontumácie (4. kolo: Jablonec – Budmerice 0:3 kont. – nenastúpenie na stretnutie, 5. kolo: Častá – Jablonec 19:0 kont. – štart 2 hráčov v jednom hracom dni v 2 po sebe nasledujúcich stretnutiach). Na základe uvedeného vydáva KM ObFZ tieto rozhodnutia.

2) Kontumácia stretnutia:

KM kontumuje stretnutie 6. kola súťaže starších žiakov SZPK medzi družstvami ŠFK Prenaks Jablonec – TJ Doľany 0:3 kont. v prospech TJ Doľany aj s priznaním 3 bodov – ŠFK Prenaks Jablonec porušil SP čl.52/d – štart hráča na cudzí RP, kontumácia je vyhlásená v súlade so SP čl.82/f.

3) Poriadková pokuta – RS čl.5.3. neoprávnený štart hráča: ŠFK Prenaks Jablonec 50 €, pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

4) Vylúčenie družstva zo súťaže: Za porušenie SP čl.12/1, v náväznosti na SP čl.12/2 ako aj čl.81/d vylučuje družstvo starších žiakov U15 ŠFK Prenaks Jablonec zo súťaže. Jeho výsledky budú anulované a družstvá súperov budú mať voľno.

5) Poplatok za vylúčenie zo súťaže (RS čl.3.6.): ŠFK Prenaks Jablonec 200 €, poplatok bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

6) Odstúpenie na DK ObFZ Bratislava – vidiek: Futbalový klub ŠFK Prenaks Jablonec – porušenie SP čl.40/d – odohrať všetky stretnutia a usilovať sa o regulárny priebeh súťaže vedúceho družstva starších žiakov p. Lukáša Feketeho za porušenie SP čl.63/a,b – umožnenie neoprávnených štartov hráča. Nakoľko menovaný bol v ročníku 2014/2015 potrestaný za takéto porušenie na DO 2 mesiace nepodmienečne, žiada KM DK o maximálnu výšku DO v súlade s platným DP. Kapitána družstva starších žiakov Filipa Čambala za porušenie SP čl.66.

Voči rozhodnutiam uvedených v bodoch 2 – 6 je možné podať v súlade so SP a RS odvolanie v lehote 15 dní od zverejnenia v US.

7) KM ObFZ oznamuje FK hrajúcim súťaž starších žiakov U15 SZPK, že vzhľadom k možnosti odvolania sa ŠFK Prenaks Jablonec nebude administrátor (správca) súťaže opravovať doteraz dosiahnuté výsledky ako aj údaj o vylúčení ŠFK Prenaks Jablonec zo súťaže. Platí však oznam uvedený v bode 4 – družstvá hrajúce proti ŠFK Prenaks Jablonec majú dňom 9. 10. 2015 voľný žreb.

8) KM žiada DK ObFZ od upustenia DO pre p. Radoslava Bacigála (v zápisoch o stretnutí je vedený ako trener starších žiakov ŠFK Prenaks Jablonec). Menovaný podal písomné stanovisko, že pôsobí len pri senioroch a nakoľko má len on kvalifikáciu je vedený aj v zápisoch starších žiakov a prípravky ako trener. Žiadneho stretnutia sa osobne  nezúčastnil, taktiež podal informáciu, že žiadal aby z dôvodov nedostatku starších žiakov neprihlasovali družstvo starších žiakov do súťaže.

9) Zmena ihriska (rekonštrukcia hracej plochy – závlaha):

MZV – 11. kolo: Modra – Závod – NE 8. 11. o 11.00 h (ihr. Závod);

MZV – 22. kolo: Závod – Modra – SO 11. 6. o 10.00 h (ihr. Modra).

10) Rozpis stretnutí od 14. 10. – do 20. 10. 2015:

Súťaže riadené KM ObFZ Bratislava-vidiek

Starší žiaci U15 SZMA

8.kolo

17.10. 10.30 Rohožník – Žolík B

17.10. 15.00 V. Leváre – Zohor

18.10. 11.00 Láb – Lozorno

14.10. 16.30 Lozorno – Zohor (dohrávka 6. Kolo)

Starší žiaci U15 SZPK

16.kolo

18.10. 13.00 Sv. Jur – Častá

18.10. 13.00 Doľany – Budmerice

Mladší žiaci U13 MZV

8.kolo

17.10. 10.30 Limbach – Sv. Jur

17.10. 12.00 Lozorno – Cajla

18.10. 10.00 Slov. Grob – Modra

18.10. 10.30 Jablonové – Studienka

18.10. 12.00 Závod – Vysoká

18.10. 13.00 Viničné – Jakubov

Súťaže riadené KM BFZ

Prípravka U11 PrMA

8.kolo

18.10. 10.00 Rohožník – Láb

18.10. 10.00 Lozorno – Závod

18.10. 10.00 Vysoká – Zohor

18.10. 13.00 Jakubov – Sološnica

Prípravka U11 PrPK

7.kolo

10.10. 10.00 Cajla – Limbach (zmena ihriska)

Prípravka U11 PrPK

8.kolo

17.10. 9.00 Cajla – Slov. Grob

17.10. 9.30 Šenkvice – Častá

17.10. 11.00 Viničné – Báhoň

18.10. 10.00 Budmerice – PŠC Pezinok

18.10. 12.30 Grinava – Sv. Jur

18.10. 13.30 Jablonec – Vištuk

20.10. 16.30 Modra – Limbach

Prípravka U11 PrSC

8.kolo

17.10. 10.00 N. Dedinka – Kráľova B

17.10. 14.00 Kalinkovo – Rovinka

18.10. 10.00 Čataj – Malinovo

18.10. 10.00 Blatné – Miloslavov

18.10. 11.00 Senec – Kráľova A

18.10. 12.00 Bernolákovo – Tomášov

18.10. 13.00 Ch. Grob – Most

 Komisia Rozhodcov a delegátov                      

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!

V prípade, že sa neskoré ospravedlnenia budú u jednotlivcov opakovať, budú takýto rozhodcovia postúpení na doriešenie na DK!

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie spoločenského oblečenia na stretnutiach.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladnú kontrolu hráčov pred stretnutím v ISSF systéme a v prípade štartu hráča na iný preukaz, než je registračný preukaz, napísať túto skutočnost do zápisu o stretnutí. Hráč, ktorý nepredloží žiadny preukaz, napr. OP, vodičský, kartu poistenca, takýto hráč nesmie byť pripustený do hry podľa článku 43 súťažného poriadku. (Opakované informácie)

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI