ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 ZO DŇA 05.02..2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 9.3.2016 o 18:00 hod. sa v DK Ružinov ( 1. poschodie miestnosť č. 271) uskutoční pre zástupcov FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  prednáška „Implementácia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe do praxe“.  Prednášajúci budú: JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Miroslav Hlivák, JUDr. Jaroslav Rybánsky,JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Zuzana Zajíčková, JUDr. Igor Šumichrast, Ing. Alica Fisterová. 

Sekretariát BFZ oznamuje R a D, že potvrdenia o príjme za rok 2015 im boli zaslané poštou na adresu trvalého bydliska, ktorú majú uvedenú na dohode o pracovnej činnosti. V prípade, že by potvrdenie neobdržali, kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Farbulu ( 0903/ 718450).

Organizačný výbor ZT

Disciplinárne opatrenia:

František Jamrich ( FA Bratislava) vylúčený za HNS voči AR2 – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Giulio Chiabra ( NMŠK 1922 Bratislava) vylúčený za HNS – Sotenie do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre – DO:  pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Peter Škrabák ( FK Vajnory)  vylúčený za HNS – Sotenie do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre – DO:  pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Michal Drinka ( OŠK Slovenský Grob) vylúčený za HNS – Podrazenie súpera nadmernou silou – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Peter Beník (SFC Kalinkovo) vylúčený po 2 ŽK – DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne v ZT BFZ. Poplatok za prerokovanie  vo výške 10€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

OV ZT oznamuje zmeny termínov stretnutí ZT dorastu

3.kolo

NMŠK Bratislava – SDM Domino 6.2.2016 o 15:00 hod. ( pôvodne 9:00 hod.)

PŠC Pezinok – MŠK Kráľová pri Senci 6.2.2016 o 17:00 hod. ( pôvodne o 11:00 hod.)

5.kolo

OFK D. Lužná – NMŠK 1922 Bratislava 20.2.2016 o 15:00 hod. ( pôvodne o 9:00 hod.)

PŠC Pezinok – FK Jablonové  20.2.2016 o 17:00 hod. ( pôvodne o 11:00 hod.)

Športovo – technická komisia

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční dňa 9.3.2016 o 17:00 hod. v DK Ružinov ( 1.poschodie, miestnosť č. 271)

Komisia mládeže  BFZ :

a/ predohrávky stretnutí

  PMA2 – 16.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra – ŠT 14.4.2016 o 16.00

PMB2 – 16.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra – ŠT 14.4.2016 o 17.00

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA2 – 14.kolo: FK Dúbravka – Š.Hamuliakovo – SO 16.4.2016 o 9.30

PMB2 – 14.kolo: FK Dúbravka – Š.Hamuliakovo – SO 16.4.2016 o 11.00

zmeny sú upravené v ISSF

Program posledného 7. kola Zimnej halovej ligy BFZ starších, mladších žiakov a prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK”:

 STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina, Bratislava –  7. 2. 2016 /nedeľa/: 12.00 Lamač – Bernolákovo, 13.00 Sv. Jur – D. Lužná, 14.00 N. Dedinka – Domino A, 15.00 Šenkvice – Ivanka (PZ), 16.00 Domino B – Vrakuňa, 17.00 Scorpions – D. N. Ves, 18.00 CFK Cajla – Žolík Malacky.

 Poznámka:. Finálová časť – 14. 2. 2016 (nedeľa) – hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava: Prvý v skupine A bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, druhý zo skupiny B bude zaradený pod č. 3, prvý v skupine B bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a druhý zo skupiny A bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1 – 3, 2 – 4.

                                                                                                                                                                         MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača – 6. 2. 2016 /sobota/: 9.00 o 13. miesto: N. Dedinka – Malinovo, 9.50 o 19. miesto: Limbach – CFK Cajla, 10.40 o 17. miesto: Iskra Petržalka – Jarovce, 11.30 o 15. miesto: Lamač – Šam.Hamuliakovo, 12.20 o 21. miesto: SDM Domino – MŠK Senec, 13.10 o 11. miesto: FK Rača A – Dun. Lužná, 14.00 o 9. miesto: Vrakuňa – Šenkvice, 14.50 o 5. – 8. miesto: Dev. N. Ves – NMŠK Bratislava, 15.40 o 5. – 8. miesto: FK Rača B – Ivanka p. Dunaji 16.30 zápas č. 1: Scorpions – Žolík Malacky, 17.15 zápas č. 2: Bernolákovo – FKP Dúbravka.

 Poznámka:. Finálová časť – 14. 2. 2016 (nedeľa) v hale Domu Športu, Junácka ul., Bratislava: Víťaz zápasu č. 1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1 – 4, 2 – 3.

 Prípravka – športová hala pri ZŠ Šenkvice – Skupina o 13. – 16. miesto – 13. 2. 2016 /sobota/: 9.00 N. Dedinka – Viničné, 9.45 Šenkvice B – Čataj, 10.30 súboj porazených, 11.15 súboj víťazov. Skupina o 9. – 12. miesto – 13. 2. 2016 /sobota/: 12.00 Vištuk – MŠK Senec, 12.45 Sološnica – Limbach, 13.30 súboj porazených, 14.15 súboj víťazov.

Skupina o 5. – 8. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 9.00 Blatné – Chorv. Grob, 9.45 CFK Cajla – Malinovo, 10.30 súboj porazených – o 7 miesto, 11.15 súboj víťazov – o 5. miesto. Skupina o 1. – 4. miesto – 5. 3. 2016 /sobota/: 12.00 ŠK Senec – Kráľová, 12.45 Modra – Šenkvice, 13.30 súboj o 3. miesto, 14.15 súboj víťazov – finále.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk /správy/.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ.

RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.  Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP). Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov 

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia). Pozvánka, program a organizačné pokyny oboch seminárov boli účastníkom poslané. Študijné materiály (pravidlá futbalu a súťažný poriadok) je možné stiahnuť si na stránke SFZ.

Ospravedlnenia: Smolíková 5.-9.2.(oprava ÚS z 29.1.); Brody ml. 22.-29.2.; Matejová 3.-6.2.; Bláha 13.-14.2.; Laciňák 10.-15.2.; Somoši 7.2.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 06.02.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga) (25)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková,J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart (15)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C), S. Fišan (UE B), L. Hegedüs (UE B), P. Czinege (UE B), P. Baláž (UE B), D. Štefanik (UE B), P. Morócz (UE B), F. Helész (UE B), J. Kovalčík (A), M. Jánoš (C), M. Polák (UE B), M. Szabados (UE B), P. Galamboš (UE B), Št. Gubrica (UE B), M. Hajtmánek (UE C), Št. Fiala (UE B), R. Škrobák (UE C), J. Uhrín (UE B), R. Rajt (UE B), J. Kuráň (UE B), F. Molnár (UE B), J. Šindler (UE B), Ľ. Sládeček (UE B), J. Kovács (UE B) (49)

TMK BFZ  pozýva trénerov na doškoľovací seminár, na predlžovanie licencií UEFA B a UEFA C, ktorý sa uskutoční  dňa 06. 02. 2016  (sobota)  od  8,00 hod. v aule Domu športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

Program doškoľovacieho seminára  :

08,00 –  08,30  –  Prezentácia účastníkov, podklady k vystaveniu preukazov

08,30 –  08,40  –  Otvorenie seminára

08,45 –  09,45  –  Technika – základy (a čo ďalej ?) – S. Slovák

10,00 –  11,45  –  Periodizácia tréningového zaťaženia v prípravnom období vo 

                             futbale – E. Laczo

11,45 –   12,00  –  Občerstvenie

12,00 –   12,50  – Športová príprava – Využitie nových metód v prípravnom období

– P. Boďo, P. Kopúň –  prax (telocvičňa)

13,00 –   13,50 –  Športová príprava – Aplikácia motorických testov pre hodnotenie 

                             aktuálnej výkonnosti v prípravnom období – P. Kopúň –  prax

14,00 –  14,50 –  Športová príprava – Rozdiel medzi technickým a taktickým

                             prístupom v tréningovom procese – P. Kopúň – prax (telocvičňa)

14,50 –  15,00 —  Záver a ukončenie seminára

Podmienkou absolvovania semináru je :

–   preukázanie sa dokladom o úhrade príslušného poplatku.

–   výmena  licenčných preukazov – priniesť je potrebné fotku príslušných rozmerov (2,5 x 2 cm) a starý licenčný preukaz !!!!!!!, alebo diplom, resp. osvedčenie o získaní licencie

–   vypísanie žiadosti o predĺženie licencie a registračného formuláru trénera do ISSF (tlačivo SFZ) – kto nemá – realizuje sa pri prezencii na seminári !!!

Poplatky za predlžovanie licencií :     –    UEFA B – poplatok – 17,- € a UEFA C – 10,- €

Platí sa buď  :

 • vkladom v banke na účet  číslo SK6402000000000182937012, variabilný symbol 060 s uvedením  mena platiteľa v správe pre adresáta
 • platbou cez internet – bankig na účet číslo SK6402000000000182937012, variabilný symbol 060 s uvedením mena platiteľa v správe pre adresáta

Akcie výberov  mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                                     BFZ

14.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu   U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                             U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                         U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                          U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                                U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                                   U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                               U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                           U13-14 BFZ

20.4.2016     Družobné stretnutie JmKFS – BFZ                                                             U13 – 14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                          U12-13 BA vid.

IV./V./16       MT – Belehrad – výbery regiónov                                                            U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                              U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                                   U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                          U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                         U12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                    U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                                U12 – školy

18.5.2016         Družobné stretnutie BFZ – JmKFS                                                        U15 BFZ

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                        U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                              U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                           U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                              U12-13 BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI