ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 31 ZO DŇA 11.03.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania riadnej konferencie BFZ na deň 14.4.2016 o 18:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánka je zverejnená na webe zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje: FK TIPOS III. a TIPOS IV. ligy , že na každom domácom majstrovskom stretnutí musí byť vyvesená vlajka BFZ a umiestnený banner spoločnosti TIPOS. Tie FK, ktoré si banner nevyzdvihli na aktíve ŠTK a nezakúpili si vlajku BFZ, môžu si tieto vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách alebo po dohode s vedúcim sekretárom. Banner TIPOS pre zástupcov FK TIPOS IV. ligy je zdarma, vlajka BFZ má predajnú cenu, stanovenú VV BFZ 25€.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • Pohár BFZ 1.kolo FK Borinka – FK Lamač Ba 6.4.2016 o 17,00 hod.
 • S3BA 19.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Ba 25.3.2016 o 15,00 hod., Klubu FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.
 • S3BA 19.kolo ŠK Lozorno, FO – TJ Slovan Viničné 25.3.2016 o 14,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 19.kolo ŠK Bernolákovo – FK Inter Ba 26.3.2016 o 15,00 hod.
 • S4BA 17.kolo SDM Domino Ba – FC Malacky 13.3.2016 o 14,30 hod. na umelej tráve na Pasienkoch, z dôvodu nespôsobilosti ihriska v Trnávke
 • S4BA 19.kolo FK Vajnory – TJ Čunovo 25.3.2016 o 13,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 17.kolo FC Petržalka akadémia – ŠK Vrakuňa 30.3.2016 o 16,00 hod. na ihrisku ZŠ Pankúchova, FC Petržalke akadémii bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.
 • SD3R 17.kolo FC Slovan Modra – FK Lok. Devínska Nová Ves 23.3.2016 o 16,30 hod. z dôvodu nespôsobilého terénu ihriska v Modre

Schvaľuje zmenu ihriska:

 • SD3R 19.kolo FC Petržalka akadémia – NMŠK 1922 Ba v pôvodnom termíne 26.3.2016 o 10,00 hod., ale na ihrisku ZŠ Pankuchova.

Vylúčenie zo súťaže:

 • SD3R MŠK Iskra Petržalka v zmysle SP čl.12 bod 1 – zapríčinenie troch kontumácií v 5., 7. a 9. kole.
 • MD3R FK Mariathal Ba v zmysle SP čl.12 bod 1 – zapríčinenie troch kontumácií v 3., 10. a 1.kole.

Odôvodnenie: Obe družstvá zapríčinili kontumácie v zmysle SP čl.82, ktoré boli uverejnené v ÚS BFZ. Na základe týchto skutočností ŠTK postupovala v zmysle SP čl.12. bod 1.

ŠTK 18.11.2015 predložila požiadavku VV BFZ, aby požiadal SFZ o stanovisko k naplneniu predmetnému článku SP a prípadne jeho korigovanie. SFZ 8.3.2016 zaslal BFZ záporné stanovisko a skonštatoval, že predpisy SFZ a jeho jednotlivé články sú záväzné pre všetkých členov SFZ.

Oznamy:

 • S3BA FC Rohožník zmena farby výstroja pre domáce stretnutia od 12.3.2016: dres – modrý, trenírky – biele, štulpne – modré

Disciplinárna komisia:

U.č.  280: ŠK  Báhoň doručil písomné vyjadrenie k  HNS diváka Tomáša Bartka, ktorý nie je členom klubu a počas celého stretnutia bol mimo areálu štadióna. Za správanie diváka sa klub rozhodcom ospravedlňuje. DO: DK BFZ  udeľuje zákaz vstupu Tomáša Bartka na štadión ŠK Báhoň a na štadióny súťaží 3. ligy počas súťažných stretnutí, kde súperom bude klub ŠK Báhoň. Uvedené disciplinárne opatrenie platí od 11.03.2016 do 15.06.2016 a zodpovedný za jeho dodržiavanie je klub ŠK Báhoň a to aj v stretnutiach, kde bude ŠK Báhoň uvedený ako hosťujúci klub, podľa DP čl.20/1,2 a 3. V prípade nedodržania uvedeného disciplinárneho opatrenia, DK bude postupovať v zmysle DP.

 Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ :

1/ KM BFZ upozorňuje FK, aby žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí zasielali cez ISSF podaním na Komisiu mládeže BFZ  a nie na ŠTK BFZ.

2/ Zmeny termínov stretnutí

PMB1 – 12.kolo: DNV – NMŠK – NE 3.4. o 12.00

PMC   – 12.kolo: DNV – NMŠK – SO 2.4. o 10.30

PrPK – 18.kolo: Cajla – Budmerice – SO 30.4. o 14.00

PrPK – 20.kolo: Modra – PŠC Pezinok – SO 14.5. o 10.00

 Zmeny sú upravené v ISSF.

3/ V období od 16.3. – 22.3.2016 budú prebiehať predkolá Školského pohára SFZ Dôvera. Štartujú žiaci ZŠ  narod. od 1.1. 2003 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na prihlásené ZŠ v regióne bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je možné podať len do 15.3.2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína 1.7.2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je len do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára rozhodcov 1.4.2016 o 17.00 na SFZ.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016.

Ospravedlnenia: Henček 19.3.; Polomský 26.-27.3., 2.4.; Strapek 20.3. (oprava); Laciňák 23.-30.3.; Tanglmayer 24.-29.3.; Mydlárik 9.4.; Ľupták 25.-28.3.; Minárik k dispozícii od 3.4.; Minárik 30.4.-4.5., 6.-8.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie.

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

K 11.03.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý, J. Piroška (štarty-1.liga), J. Prokop, O. Pénzeš, T. Čechovič (31)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie :  Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková, J.Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbar, P.Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas, D. Zedníček, T. Madarász, B. Nagy, V. Csintalanová, P.Strapáč, F. Kurta, Ľ. Hanúsek, A. Košč, J. Hajdúch, Z. Ágh, M. Buček, M. Vadovič, P. Blaška, M. Havrila, V. Měšťan, R. Féder, J. Urban, R. Kohút (39)

Akcie výberov  mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                     Kategória

16.-22.3.16    Predkolo ŠP Dôvera chlapci  – ZŠ 2003 a ml.                  školy – U-13, 12

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                          U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                             U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U13-14 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS        U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                               U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                               U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                    U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                             U 14 BFZ

5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                       U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.      BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                               U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                           U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BFZ

30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                          U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.        BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

20.-25.6.2016  LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                 U12-13 BFZ

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI