Strategický plán rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2019

Strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019.

Vízia:

Bratislavský futbalový zväz ako pevná súčasť SFZ.

Cieľ:

V súlade s modernými trendami vo vývoji futbalu, odbornosťou a profesionálnym prístupom vybudovať silné spoločenské postavenie v rámci futbalovej rodiny.

Realizácia:

Prostriedkom realizácie koncepcie rozvoja futbalu na úrovni BFZ sú jednotlivé jeho oblasti rozpracované na konkrétne projekty.

Oblasti koncepcie rozvoja futbalu na úrovni BFZ:

 •  Organizačná štruktúra.
 • Rozvoj futbalu.
 • Materiálne a ekonomické zabezpečenie.

 Projekty koncepcie rozvoja futbalu na úrovni BFZ:

 1,Organizačná štruktúra.

 1,Najdôležitejšiou úlohu orgánov a sekretariátu BFZ je realizácia a uplatnenie zámerov vyšších futbalových orgánov (SFZ), bezproblémové riadenie súťaží a zabezpečovanie komplexného servisu pre funkcionárov FK v súvislosti s ich stykom so zväzovými orgánmi, pri zabezpečovaní športovej činnosti klubov.

2,Vytvoriť zodpovedajúce podmienky pre všetky volené orgány a odborné komisie BFZ pre nerušené vykonávanie ich práce.

3,Venovať maximálnu pozornosť webovej stránke, jej obsahu a aktualizácii ako najdôležitejšiemu kanálu odovzdávania informácií o aktivitách zväzových organov a aparátu pre futbalovú verejnosť.

4,Vytvárať podmienky pre aplikáciu a rozvoj ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) v rámci BFZ a klásť dôrazna to, aby komunikácia všetkých zainteresovaných prebiehla elektronicky v maximálnej možnej miere.

5,Realizovať zámery vychádzajúce zo „Strategického plánu SFZ na roky 2015 – 2018 (schválený konferenciou SFZ dňa 28.11.2014) a z „Koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku“ (schválená  VV SFZ zo dňa 04. 09. 2013), ak to situácia umožní vytvoriť v rámci aparátu BFZ pozície koordinátorov v rámci BFZ pre vzdelávanie, Grassroots, rozvoj ženského futbalu a práce so športovo – talentovanou mládežou.

6,Naďalej dôsledne v súčinnosti s príslušnými orgánmi a odbornými komisiami realizovať v praxi opatrenia proti korupcii v BFZ.

7,Neustále skvalitňovať spoluprácu a súčinnosť BFZ so SFZ, ostatnými RFZ, ObFZ a FK na báze dobrých vzťahov v záujme upevňovania dobrého mena slovenského futbalu.

8,Viesť delegátov stretnutí k tomu, aby sme zabezpečili maximálne 1 hod. po skončení súťažných futbalových stretnutí komplexný výsledkový servis súťaží riadených BFZ.

9,Podľa možností podieľať sa na rozvoji športu v príslušnom regione s prihliadnutím na fakt, že BFZ je najväčšou športovou organizáciou v Bratislavskom kraji a okolí, čo predpokladá zintenzívnenie spolupráce s orgánmi VÚC, ale aj vedením miest a obcí v prospech rozvoja futbalu.

10Zotrvať pri zostavovaní a dodržiavaní vyrovnaného financovania činnosti BFZ, pri uplatňovaní nových daňových a odvodových pravidiel platných v SR.

11,Pravidelne vykonávať audit noriem, predpisov, smerníc a nariadení BFZ. Všetky tieto legislatívne opatrenia zosúladiť s inovovanými Stanovami BFZ.

12,Navrhovať funkcionárov a činovníkov BFZ do komisií a pracovných skupín SFZ.

13,V zárodku eliminovať všetky prehrešky voči rasovým, národnostným, etnickým, morálnym zásadám, potierať neznášanlivosť, doping, ovplyvňovanie výsledkov a uplatňovať princípy Fair – play na ihriskách I mimo nich.

14,Vo väčšej miere ako doteraz využívať možnosť zakúpenia vstupeniek na domáce reprezentačné zápasy SR “A” pre svojich členov a zároveň, ak to bude reálne ponúknuť záujemcom z BFZ i ObFZ možnosť vycestovať s reprezentáciou SR “A” na jej stretnutia k súperom (za úhradu nákladov).

15,Propagovať vo väčšej miere všetky zápasy dievčenských a chlapčenských reprezentácií SR (vrátane SR “21” a SR “A” ženy) najmä ak ich miestom organizácie je BFZ.

16,Podporovať vydávanie publikácií a kníh pri príležitosti jubileí FK, resp. mapovaním činnosti v lokalitách BFZ.

17,Aktívne podporovať vedenie SFZ v úsilí vystúpiť zo SZTK.

2,Rozvoj futbalu.

Oblasť vzdelávania trénerov.

1,Priebežne aktualizovať obsah školení v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti futbalu a v zmysle filozofie SFZ.

2,Zabezpečovať organizáciu špecializovaných seminárov pre trénerov futbalu v súlade s najnovšími vývojovými trendami futbalovej hry, pravideľná organizácia seminárov slúžiacich na predlžovanie trénerských licencií.

3,Vo zvýšenej miere sa venovať publikačnej činnosti pre trénerov, klásť dôraz na odborné materiály pre trénerov a zabezpečiť transfer odborných poznatkov zo zahraničia, podpora trénerských stáží u nás aj v zahraničí.

4,Organizovať školenia trénerov v pôsobnosti BFZ a pripraviť študijné materiály pre jednotlivé školenia trénerov.

5,Pokračovať v doterajšom trende a prehlbovať spoluprácu TMK BFZ a FTVŠ UK v Bratislavena poli výchovy a vzdelávania trénerov.

6,Väčšia propagácia vzdelávacích a mládežníckych aktivít BFZ na webovej stránke BFZ, SFZ a v masmédiach (tlač, televízia a rozhlas).

3,Oblasť regionálnych a oblastných výberov.

 1,Vytvoriť manuál práce s regionálnymi a oblastnými výbermi v súlade so schváleným projektom SFZ „Podpory talentovaných hráčov U12 – U15 (schválené VV SFZ, január 2015).

2,Vytvoriť optimálny model sledovania a výberu talentovaných hráčov pre potreby regionálnych a oblastných výberov.

3,Spracovať požiadavky na primeraný výber trénerov a realizačných tímov pri regionálnych a oblastných výberoch.

4,Venovať zvýšenú pozornosť kategóriám staršieho aj mladšieho dorastu v rámci BFZ a to tak v oblasti vytvárania podmienok pre ich činnosť, ako aj pri podpore tvorby výberov, s cieľom ich konfrontácie vybraných podujatiach.

4,Oblasť rozvoja mládežníckeho futbalu.

 1,Spolupracovať s futbalovými klubmi ÚTM a Grassroots pri prenose dominantných znakov hernej koncepcie v rámci SFZ a BFZ.

2,Nájsť optimálny model fungovania a štruktúry mládežníckych súťaží.

3,Vytvoriť systém kontroly činnosti futbalových klubov s Licenciou ÚTM a Licenciou Grassroots v rámci BFZ.

5,Oblasť rozvoja Grassroots a ženského futbalu.

 1,Zvýšenie evidovanej futbalovej základne v rámci BFZ.

2,Podporovať a podieľať sa na organizácii turnajov a akcií SFZ, ktoré sa konajú v pôsobnosti BFZ (Mini Champions Liga, Halová sezóna mládeže…).

3,Vytvoriť systém podpory základných škôl, stredných škôl, menších futbalových klubov a tradičných futbalových turnajov mládeže v rámci BFZ.

4,Podporiť akcie pre amatérov, zdravotne a sociálne znevýhodnených (turnaje, športové tábory, vzdelávanie, semináre, besedy) v rámci BFZ.

5,Rozvíjať školský futbal na úrovni základných a stredných škôl (organizácia turnajov McD Cup, Coca Cola Cup, Školský pohár SFZ, letné futbalové sústredenia, vzdelávanie a besedy pre učiteľov a žiakov).

6,Zvyšovanie evidovanej ženskej futbalovej základne v rámci BFZ.

7,Vytvoriť optimálny model mládežníckych a seniorských ženských súťaží.

8,Podporiť vznik nových mládežníckych aj seniorských ženských futbalových klubov.

9,Vytvoriť systém podpory ženských futbalových klubov.

Športová oblasť, riadenie súťaží.

1,Po zrealizovaní novej úpravy súťaží SFZ stabilizovať súťaže BFZ dospelých.

2,Stabilitu súťaží a zaužívanú termínovú listinu trvale považovať za základnú podmienku pre systematickú prácu v BFZ aj vo FK.

3,V intenciách zámerov SFZ zatraktívniť Slovenský pohár ako druhú najvyššiu súťaž aj v rámci BFZ, zapojiť do nej viac družstiev z našich regionálnych súťaží.

4,Nastaviť licenčný systém pre účasť v súťažiach riadených BFZ aj ObFZ adekvátne k úrovni súťaže.

5,Pri výbere členov komisií BFZ klásť dôraz na ich odborné i ľudské kvality. V rámci doterajšieho trendu neschváliť za nového člena odbornej komisie aktívneho rozhodcu z nominačných listín BFZ. V záujme racionalizácie práce jednotlivých komisií pracovať na znižovaní počtu členov odborných komisií.

6,V prípade nepriaznivého počasia prijať prostredníctvom riadiacich komisií opatrenia zamedzujúce poškodeniu hracích plôch, ako aj vzniku neefektívnych nákladov v prípade opakovania súťažných stretnutí.

7,V súvislosti s účasťou v súťažiach aktualizovať a skompletizovať pasportizáciu ihrísk a štadiónov FK.

8,Prostredníctvom KR BFZ a jeho úseku delegátov zabezpečiť, aby ani jeden podnet, či sťažnosť smerujúca k výkonom R i AR a spĺňajúca základné podmienky, neostala nepovšimnutá. Citlivo pri tom využívať prácu s využitím videozáznamov zo súťažných stretnutí.

9,V období medzi konferenciami v prípade záujmu FK organizovať stretnutia vedenia BFZ so zástupcami jednotlivých FK.

10,V snahe skvalitniť zaznamenávanie súťažných stretnutí v prípade záujmu zorganizovať školenie video technikov, ISSF managerov, hlavných usporiadateľov.

11,Trvale zvyšovať nároky na odborné, profesionálne ako aj charakterové predpoklady pri výbere ľudí na funkciu delegáta zväzu, ako najvyššieho zástupcu BFZ na súťažnom stretnutí.

12,Postupným zavádzaním ISSF prejsť na elektronický zápis vo všetkých súťažiach riadených BFZ a ObFZ.

13,V rámci jednotného obsahu I rozsahu vzdelávacieho system trénerov, rozhodcov, delegátov a pod. na všetkých troch zväzových úrovniach (SFZ, RFZ, ObFZ) využiť projekty konvencie UEFA. Na úrovni BFZ a ObFZ podporovať talent v mládežníckom futbale aj nábor nových rozhodcov.

14,V súťažiach vo vekových kategoriách mladších žiakov U12, U13 ako aj v súťažiach prípraviek U8 až U11 rešpektovať odporúčanie Technického úseku SFZ – úseku mládeže a rozvoja (Učme sa hrou) a súťaže týchto vekových kategórií na úrovni BFZ, resp. ObFZ organizovať ako male formy futbalu.

15,Pokračovať vo vyhlasovaní “11”-ka roka a zvyšovať naďalej spoločenskú úroveň podujatia.

16,Pripraviť vyhodnocovanie najlepších strelcov jednotlivých súťaží (seniori aj mládež), najlepšieho trénera (seniori aj mládež), talentu roka a iných kategórií, ktoré môžu slúžiť na propagáciu futbalu v regióne.

17,V záujme skvalitńovania vzdelávania (trénerov, rozhodcov, delegátov, manažérov, funkcionárov,…) využiť všetky dotupné informácie a podľa možnosti k tomu využiť aj zdroje SFZ.

18S cieľom zabezpečenia vhodnej prípravy klubov na súťažný ročník uverejniť na stránke BFZ podmienky pre účasť v jednotlivých súťažiach, ktoré budú následne zakotvené v Rozpise súťaží, min. mesiac pred podávaním prihlášok na zaradenie do príslušných súťaží.

Materiálne a ekonomické zabezpečenie.

 1,V spolupráci so SFZ prehodnotiť – posúdiť pracovné náplne zamestnancov SFZ vykonávajúcich pracovnú činnosť pre BFZ za účelom kvalitnejšieho a efektívnejšieho plnenia úloh BFZ.

2,V zmysle uznesenia VV BFZ zo dňa 16. 12. 2014, v ktorom VV schválil zámer vybudovania nového sídla BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, v nadväznosti na schválenú finančnú výpomoc SFZ pre každý región, pokúsiť sa dojednať s Magistrátom HM Bratislavy a MČ Bratislava Nové Mesto, aby nové sídlo nemalo prechodný – montovaný systém, ale trvalý so stavebne riadne vybudovanou budovou (časťou budovy).

3,V záujme zvýšenia príjmov v prospech regionálneho futbalu a pomoci futbalovým klubom zvýšiť účinnosť marketingovej komisie v stabilizácii a rozšírení sponzorov.

4,Získanie marketingového partnera pre najvyššiu súťaž mužov a starších dorastencov a žiakov.

5,Zvýšiť účinnosť, kvalitu projektov a včasnosť ich predkladania za účelom získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, VÚC, jednotlivých obcí a mestských častí a rôznych fondov s použitím na podporu mládežníckych súťaží.

6,Aktívne sa podielať v spolupráci s hlavným mestom Bratislava, VÚC, štátnymi orgánmi a organizáciami na zastavení ďalšej likvidície futbalových štadiónov, priestorov pre športovanie v rámci hlavného mesta Bratislava ako aj celého regiónu.

7,Postupne sa podielať v spolupráci so SFZ a štátnymi orgánmi na modernizácii futbalových štadiónov v rámci BFZ v zmysle pasportizácie futbalových štadiónov (budovy, hracie plochy a pod.) a vytvoriť na tento účel samostatnú komisiu, vytvorenú z nezávislých odborníkov.

8,Naďalej vyvíjať aktivitu zo strany VV BFZ, regionálnych zväzov na užšiu spoluprácu s jednotlivými samosprávami, príslušnými klubmi pri zabezpečovaní a organizovaní športových podujatí poriadaných BFZ, OblFZ.

9,Podielať sa v spolupráci s riadiacim zložkami SFZ na postupnom školení managerov, hospodárov a pod. na úrovni futbalových klubov v regióne.

10,Zabezpečiť zo strany BFZ, ObFZ požadované materiálno – technické vybavenie regionálnych výberov BFZ, OblFZ. Pravidelne doplňovať sklad modernými pomôckami pre zabezpečenie kvalitného tréningového procesu.

Tento strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ bol po návrhovom a pripomienkovom konaní schválený na konferencii BFZ dňa 13.4.2016

Bratislava 27.04.2016


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI