Zápisnica č. 29 zo zasadnutia VV BFZ dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 29
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Pozvaní:  Richtárik, Novák

Ospravedlnení: Ferik , Novák , Badinský, Richtárik

 PROGRAM:

1.Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2.Kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 9.5.2016 – p. Jánošík

4,Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii p.Farbula

5. Schválenie účasti výberu BFZ u14 na turnaji „ Kouba cup 2016“ 21-25.8.2016 – p. Farbula

6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník  2016/2017 – p. Richtárik

7.Informácia  o plnení zmluvy so spoločnosťou TIPOS – p. Farbula

8.Informácia k pripravovanému stretnutiu predsedov a sekretárov družobných FZ – p. Jánošík

9.Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov – p.Farbula

10.Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 9.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o priebehu konferencie, diskusných príspevkoch

Uznesenie 1/29

VV vyhodnotil pripomienky, ktoré odzneli v diskusii, zároveň konštatoval, že  ich prípadné etablovanie do aplikačnej praxe je závislé od schválenia príslušnými zväzovými orgánmi.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie účasti výberu BFZ na medzinárodnom turnaji U14 „ Kouba cup 2016“

Sekretár BFZ informoval o pozvánke od družobného futbalového zväzu JmKFS na turnaj „ KOUBA CUP“ pre výber BFZ U14 v mesiaci August 2016

Uznesenie 2/29

VV schvaľuje účasť regionálneho výberu BFZ U14 Na medzinárodnom turnaji „KOUBA CUP 2016“ ukladá regionálnemu trénerovi zostaviť nomináciu a realizačný tím

Zodpovedný: Reg. Tréner p. Novák         Termín: najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Sekretár BFZ, v zastúpení predsedu ŠTK predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/29

VV schvaľuje termín podania  prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 elektronickou prihláškou cez ISSF systém od 15.6.2016 do 4.7.2016 a ukladá  doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 4.7.2016 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 4.7.2016 do 12:00 hod. a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –  Informácia o plnení zmluvy so spločnosťou TIPOS

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o kontrole plnenia zmluvy so spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS vyhodnotila plnenie zo strany BFZ ako dostatočné – bez pripomienok

VV berie na vedomie informáciu o plnení zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Informácia o pripravovanom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci v dňoch 11 – 12.5.2016

VV berie na vedomie prípravu o stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v dňoch 11 – 12.5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Sekretár BFZ predniesol návrh na vyhlasovanie ankety o gól mesiaca počas súťažného ročníka prostredníctvom sociálnej siete, o ktorom budú hlasovať fanúšikovia a najlepší gól bude ocenený od BFZ

Uznesenie 4/29

VV schvaľuje návrh sekretára BFZ o vyhlasovaní ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o usporiadaní finále pohára BFZ zo strany  FK Lamač Bratislava

Informáciu z turnaja o „TROFEJ BELEHRADU“ kategórie U 14 v dňoch 6 – 8.5.2016, kde výber BFZ obsadil 2.miesto

Informáciu o konaní konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave

Informáciu z pracovného stretnutia k reorganizácii súťaží SFZ

Informáciu z družobných stretnutí výberov BFZ U13 a U14 na Južnej Morave

Informáciu o hlasovaní per rollam o nominácii R na licenciu P

Informáciu z fyzických previerok R dňa 3.5.2016

List TJ Záhoran Jakubov a odstupuje ho na KRaD BFZ

Predseda KRaD požiadal o finančný príspevok na 10. ročník „REFEREE CUP 2016“ , ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2016 a nie v januári 2017.

Uznesenie 5/29

VV schvaľuje finančný príspevok vo výške 250€ na 10.ročník REFEREE CUP 2016 v mesiaci jún 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV sa zaoberal požiadavkou matriky SFZ vo veci zaujatia stanoviska k schváleniu organizačno – právnej zmeny ŠK Senec a,s – ŠK 1923 Gabčíkovo a.s a ukladá sekretárovi zaslať odpoveď na SFZ

Zodpovedný: sekretár BFZ                                    Termín: 15.5.2016

Sekretár BFZ predložil cenovú ponuku na zmenu mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ.

Uznesenie 6/29

VV poveruje sekretára BFZ  rokovať o  zmene mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ

Zodpovedný: Sekretár BFZ                      Termín: Najbližšie  zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Bratislava, 09.05.2016                                            Zapísal: Ján Farbula                                                                                                          Vedúci sekretár BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI