Zápisnica č. 32 zo zasadnutia VV BFZ dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 32
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Prítomní:Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula,

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení: Baxa , Ferík

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august 2016 – Kováč

4. Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017 – p. Richtárik

5. Informácia o letnom seminári R a D BFZ  – p. Kružliak

6.Rôzne

7.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda KRaD požiadal o doplnenie a zmenu programu

Bod 5,Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Bod 6, Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Bod 7, rôzne

Bod 8, záver

VV BFZ schvaľuje návrh zmeny programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

Uznesenie 2/31 – List TJ Borinka o oznámení, že majstrovské stretnutia súťaže IV. liga Bratislava odohrá na domácom štadióne a upraví HP na požiadavky z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov pre súťaže BFZ v kategórii seniorov.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje aktualizáciu infraštruktúry štadiónov pre súťaže seniorov BFZ v bode 1 ( min. rozmery HP 100×64 m mení na 100x60m) s účinnosťou od 08.08.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

Uznesenie 6/31 – Odhlásenie sa družstiev FC Ružinov zo súťaží PMA1,PMB1 a PMC na základe  neschválenia nahláseného hracieho dňa a hracieho času.

 

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení  prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august

Regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč informoval VV BFZ o príprave výberov na turnaje v kategórii U 14 ( ReTu v Košiciach a medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016 „ na Južnej Morave.

VV BFZ berie na vedomie prípravu výberov na turnaje Re Tu v Košiciach a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ na Južnej Morave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  . Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017

Informáciu o predsezónnom aktíve klubov predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval  VV BFZ o pokynoch, ktoré boli na aktíve odprezentované  pre jednotlivé stupne súťaží.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika o predsezónnom aktíve klubov bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5 – Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal  o dodatočné schválenie zaradenia R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovných R

Marek Kalmár, Mgr.Štefana Vasilenko, Marek Budáč

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KraD na dodatočné zaradenie R  Mareka Kalmára,  Štefana Vasilenka a Mareka Budáča na nominačnú listinu R IV. ligy pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 –  Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Informáciu o letnom seminári R a D BFZ preniesol predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Seminára sa okrem vopred ospravedlnených R a D zúčastnili všetci ostatní R a D, ktorí boli schválení na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017. Tí R a D, ktorý sa vopred ospravedlnili, absolvujú predsezónny seminár na ObFZ Bratislava – mesto.

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ o letnom seminári R a D bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu predsedu o možnosti zorganizovať zájazd na kvalifikačné stretnutie Slovinsko – Slovensko v dňoch 7 – 9.10.2016.

Informáciu k príprave 1. Ročníka medzinárodného turnaja U17 „ DANUBE CUP 2016“ v termíne 13-15.9.2016 na území BFZ.

Informáciu k regionálnemu turnaju seniorov – amatérov v dňoch 18-20.11.2016 v Tatranskej Lomnici.

List p. Antona Herhoneka k termínom mládežníckych súťaží.

Predseda ŠTK predložil žiadosť  na zaradenie družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Uznesenie 3/32

VV BFZ schvaľuje zaradenie  družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil požiadavku TJ Malinovo na príspevok k vybudovaniu futbalového ihriska.

Uznesenie 4/32

VV BFZ schvaľuje príspevok  pre TJ Malinovo za vybudovanie nového futbalového ihriska. Ukladá vedúcemu sekretárovi vyplatiť príspevok po zdokladovaní schválenej sumy a predložení potrebnej dokumentácie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za:  Proti:Zdržal sa: 0

V Bratislave 08.08.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI