Zápisnica č. 35 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 35
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený : Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov – p. Farbula

4, Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017 – p. Kružliak

5, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 8.11.2016 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 splnené.

Uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ. DK BFZ na základe uznesenia č. 193 zakázala uskutočňovať súťažné stretnutia na štadióne TJ Borinka od 11.11.2016 do splnenia uvedených nedostatkov a kontrole ŠTK BFZ.

Uložené nariadenia VV BFZ

Sekretárom BFZ bolo predložené vyúčtovanie MT DANUBE Cup 2016 a

Príprava propozícií k ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov

Návrh na schválenie zmeny predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ seniorov navrhuje namiesto p. Branka Kovačiča p. Miroslava Richtárika. p. Kovačič je v termíne konania ReTu odcestovaný. Miroslav Richtárik s funkciou vedúceho družstva výberu BFZ seniorov súhlasí.

Uznesenie 1/ 35

VV schvaľuje návrh zmeny v realizačnom tíme výberu BFZ seniorov na pozícii vedúceho družstva namiesto p. Branka Kovačiča vedúceho družstva p. Miroslava Richtárika

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017

Predseda KR a D BFZ predložil návrh zmien v nominačnej listine R a D pre ročník 2016/2017. KR a D BFZ navrhuje vyradiť s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Uznesenie 2/35

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KR a D .BFZ , vyraďuje s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a zaraďuje na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 5 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016 predniesol p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu zo stretnutia predsedov a sekretárov družobných futbalových zväzov v Brne
 • Informáciu o odohratých stretnutiach výberov BFZ
 • Informáciu o pripravovanej konferencii SFZ
 • Informáciu o ReTu výberov seniorov – amatérov
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK
 • Informáciu o príprave MHT Bratislava cup 2016
 • Prípravu 3. reprezentačného plesu BFZ, spojeného so slávnostným vyhlásením 11 – ky roka 2016
 • Prípravu rozpočtu BFZ na rok 2017
 • Návrh k udeleniu ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre Augustína Šurana

V Bratislave 14.11.2016                                   Zapísal: Ján Farbula

                                                                          Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI