Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 38
zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Salenka, Richtárik, Parízek ( spol. Lucerna)

Ospravedlnený: Paška

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie – p. Parízek

4, Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 – p. Farbula

5, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ – p. Salenka

7, Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ  pre p. Petra Dubovského – p. Jánošík

8, Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ – p. Farbula

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ – p. Kružliak

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 7.2.2017 – p. Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 5/37 ( Borinka) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie

Informáciu o možnosti prenosu futbalových stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie predniesol zástupca spoločnosti LUCERNA p. Parízek

Uznesenie 1/38

VV berie na vedomie informáciu o prenose stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť detailnejšiu informáciu, ktorá bude zverejnená v US a zabezpečiť účasť p. Parizeka na Aktíve klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 dňa 8.3.2017 a odprezentovať ponuku zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Aktív ŠTK BFZ dňa 8.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

Hlavný tréner – p. Karol Marko

Asistenti – Jozef Balog, Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Uznesenie 2/38

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom.

Tréner – p. Karol Marko

Asistenti trénera – p. Jozef Balog, p. Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu BFZ U12 predložil za TMK BFZ p. Salenka

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci – Tomáš Pažitka

Uznesenie 3/38

VV schvaľuje predložený návrh TMK na zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bol predložený.

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci + tréner brankárov – Tomáš Pažitka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ

Návrh na zloženie TMK BFZ predložil na schválenie predseda TMK BFZ p. Salenka.

Zloženie TMK BFZ :

PREDSEDA TMK : Ing. Michal Salenka

PODPREDSEDA TMK : Michal Kováč

SEKRETÁR TMK : Mgr. Alexandra Števaňáková

ZLOŽENIE TMK

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – mesto : Ing. Michal Salenka

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – vidiek : Ivan Kolembus

ZLOŽENIE ODBORNÝCH KOMISIÍ

ZÁSTUPCA SFZ Mgr. Martin Hasprún

VEDÚCI – Úsek analýzy súťaží : Dušan Jacko,

Zloženie komisie : Ing. Milan Gabura, Alexandra Števaňáková,

VEDÚCI – Vzdelávací úsek : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Peter Kopúň, Michal Švihorík

VEDÚCI – Úsek ženského futbalu : Alexandra Bírová

VEDÚCI – Reprezentačný úsek, Koordinátor PPTM projektov BFZ : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Walter Rischer (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – mesto), Ivan Kolembus (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – vidiek), Martin Hasprún (za SFZ) + tréneri realizačných tímov výberov BFZ

ZÁSTUPCA v ÚFTS za BFZ : Mgr. Alexandra Števaňáková

ČESTNÝ PREDSEDA Justín Javorek

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje zloženie TMK BFZ, predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ pre p. Petra Dubovského

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že v mesiaci máj 2017 by sa p. Dubovský dožil jubilea 45 rokov a počas svojej futbalovej kariéry sa hlboko zapísal do dejín československého a slovenského futbalu.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenie do siene slávy SFZ in memoriam pre p. Petra Dubovského

Z: Vedúci Sekretár BFZ                              T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú

Predseda BFZ informoval, že VV SFZ schválil bronzový odznak SFZ pri príležitosti životného jubilea 60 rokov p. Dagmar Kilovej.

Uznesenie 6/38

VV BFZ berie na vedomie schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Dagmar Kilovú.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh na konanie hodnotiacej konferencie BFZ na termín 12.4.2017 o 17:00 hod., miesto hotel Bratislava.

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termín 12.4.2017 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ

Návrh zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z komisie požiadal o uvoľnenie zo zdravotných dôvodov podpredseda KRaD BFZ p. Ján Fašung.

Nové zloženie komisie :

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Smolák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Uznesenie 8/38

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o zložení KRaD BFZ bez pripomienok

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  školský a pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Slovák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Informácia z VV SFZ, konaného dňa 7.2.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.2.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 7.2.2017, v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu k žiadosti škola futbalu

Uznesenie 9/38

VV BFZ berie na vedomie informáciu k žiadosti škola futbalu a neschvaľuje finančnú ani materiálnu účasť BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vyúčtovanie plesu BFZ

Informáciu zo školenia trénerov

Informáciu zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava

Informáciu k ZT seniorov a dorastu

Informáciu o ukončení ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k financovaniu infraštruktúry štadiónov RFZ

V Bratislave 20.02.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI