ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 ZO DŇA 03.03.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2017 schválil termín konferencie BFZ na 12.4.2017 o 18:00 hod. V Hoteli Bratislava.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 sa uskutoční dňa 8.3.2017 ( STREDA) o 17:00 hod. v aule Domu športu v Bratislave.

Program aktívu:

1, Otvorenie

2, Informácia o vyhotovovaní videozáznamu zo stretnutí III. a IV. ligy prostredníctvom mobilnej aplikácie

3, Informácia predsedov odborných komisií k jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017

4, Diskusia

5, Záver

Disciplinárna komisia:

U. č. 225 NMŠK 1922 Bratislava / ZT dorast/,  Žiadosť o prešetrenie podnetu ohľadom zranenia hráča. Dostavili sa predvolaní : R – Mária Krčová, tréner – Juraj Fukatsch a vedúci družstva Pavol Brunner, ktorí potvrdili, že zranenie brankára NMŠK 1922 Michala Gajdoša bolo v súboji o loptu a zákrok bol neopatrný zo strany súpera. Za podanie na komisiu na prejednanie zaplatí klub poplatok / 10.-€/.

U.č.226: FK Inter Bratislava – S3BA. Odvolanie voči rozhodnutiu DK o odložení podnetu klubu zamieta a predloží odvolanie voči U.S. č. 223 FK Inter Bratislava odvolacej komisii, podľa čl. 84 DP.

U.č.227: Upozornenie pre všetky kluby. V jesennej časti ročníka boli udelené niektoré disciplinárne opatrenia s prerušením počas zimnej prestávky. Klub je zodpovedný za evidenciu hráčov, ktorým boli udelené disciplinárne opatrenia. V prípade nejasností uvedených disciplinárnych opatrení kontaktujte DK BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/

Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

 Registračné obdobia sú  nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

Matrika BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny termínov stretnutí / kolízia stretnutí /

PMA2 – 18.kolo: FC Malacky – ŠK Hargašova Z.Bystrica, SO 13.5. o 9.00 hod.

PMA2 – 20.kolo: FC Malacky – FK Vajnory, SO 27.5. o 9.00 hod.

PMA2 – 22.kolo: FC Malacky – MŠK Iskra, SO 10.6. o 9.00 hod.

PMB2 – 18.kolo: FC Malacky – ŠK Hargašova Z.Bystrica, SO 13.5. o 9.00 hod.

PMB2 – 20.kolo: FC Malacky – FK Vajnory, SO 27.5. o 9.00 hod.

PMB2 – 22.kolo: FC Malacky – MŠK Iskra, SO 10.6. o 9.00 hod.

b/ zmeny hracieho času stretnutí

PMA1 – 19.kolo: FK Rača – SDM Domino, SO 6.5. o 9.30 hod.

PMB1 – 19.kolo: FK Rača – SDM domino, SO 6.5. o 10.45 hod.

PMC – 19.kolo: FK Rača – SDM Domino, SO 6.5. o 12.00 hod.

c/ zmeny termínov stretnutí

PMA1 – 16.kolo: K.Ves – FC Petržalka, štvrtok 23.3.2017 o 17.20 hod.

PMB1 – 16.kolo: K.Ves – FC Petržalka, štvrtok 23.3.2017 o 16.10 hod.

PMC – 16.kolo: K.Ves – FC Petržalka, štvrtok 23.3.2017 o 15.00 hod.

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník , nedeľa 26.3.2017 o 13.00 hod.

PRMA – 17.kolo: Jakubov – Lozorno, nedeľa 23.4.2017 o 14.30 hod.

d/ KM oznamuje FK, že všetky družstvá prípraviek FC Petržalka akadémia odohrajú

svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na ihrisku FC Petržalka akadémia ul.M.C.Sklodowskej

/ povrch – umelá tráva /

e/ úprava hracích dní a časov – prípravky FC Petržalka akadémia

PMA1 – 14.kolo: FC Petržalka – Rača, nedeľa 2.4.2017 o 10.00 hod.

PMA1 – 15.kolo: FC Petržalka – FKP, nedeľa 9.4.2017 o 13.30 hod.

PMA1 – 17.kolo: FC Petržalka – NMŠK, nedeľa 23.4.2017 o 13.30 hod.

PMA1 – 25.kolo: FC Petržalka – Šamorín, štvrtok 18.5.2017 o 17.00 hod.

PMA1 – 21.kolo: FC Petržalka – ŠK Slovan, nedeľa 21.5.2017 o 10.00 hod.

PMA1 – 23.kolo: FC Petržalka – ŠK Vrakuňa, nedeľa 4.6.2017 o 10.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: FC Petržalka – Rača, nedeľa 2.4.2017 o 11.00 hod.

PMB1 – 15.kolo: FC Petržalka – FKP, nedeľa 9.4.2017 o 13.30 hod.

PMB1 – 17.kolo: FC Petržalka – NMŠK, nedeľa 23.4.2017 o 13.30 hod.

PMB1 – 25.kolo: FC Petržalka – Šamorín, štvrtok 18.5.2017 o 17.00 hod.

PMB1 – 21.kolo: FC Petržalka – ŠK Slovan, nedeľa 21.5.2017 o 11.00 hod.

PMB1 – 23.kolo: FC Petržalka – ŠK Vrakuňa, nedeľa 4.6.2017 o 11.00 hod.

PMC – 14.kolo: FC Petržalka – Rača, nedeľa 2.4.2017 o 11.00 hod.

PMC – 15.kolo: FC Petržalka – FKP, nedeľa 9.4.2017 o 14.30 hod.

PMC – 17.kolo: FC Petržalka – NMŠK, nedeľa 23.4.2017 o 14.30 hod.

PMC – 25.kolo: FC Petržalka – Šamorín, štvrtok 18.5.2017 o 18.00 hod.

PMC – 21.kolo: FC Petržalka – ŠK Slovan, nedeľa 21.5.2017 o 18.00 hod.

PMC – 23.kolo: FC Petržalka – ŠK Vrakuňa, nedeľa 4.6.2017 o 11.00 hod.

PMA3 – 11.kolo: FC Petržalka – Jarovce, nedeľa 2.4.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 14.kolo: FC Petržalka – FK Scorpions, nedeľa 30.4.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 15.kolo: FC Petržalka – FK Mariathal, nedeľa 7.5.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 17.kolo: FC Petržalka – FK Lamač, nedeľa 21.5.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 19.kolo: FC Petržalka – TJ Čuňovo, štvrtok 25.5.2017 o 18.00 hod.

PMA3 – 20.kolo: FC Petržalka – Rusovce, nedeľa 4.6.2017 o 10.00 hod.

f/ zmeny termínov / vzájomná dohoda klubov FKP Dúbravka a FK Inter Bratislava /

PMA1 – 16.kolo: FKP – Inter, streda 12.4.2017 o 16.30 hod.

PMB1 – 16.kolo: FKP – Inter, streda 12.4.2017 o 16.30 hod.

PMC – 16.kolo: FKP – Inter, streda 12.4.2017 o 15.30 hod.

g/ KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FK Dúbravka odohrajú všetky domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na pôvodnom ihrisku, ale už s umelou trávou FK Dúbravka / povrch – umelá tráva/. Viď zmeny HČ – bod h.

h/ zmeny hracieho času

PMA2: FK Dúbravka – nedeľa 11.00 hod.

PMB2: FK Dúbravka – nedeľa 9.30 hod.

i/ zmena ihriska, hracieho dňa a času

PRMA: FKM Stupava – ihr. UT Stupava, nedeľa 9.00 hod.

PRMA: FK Borinka – ihr. UT Stupava, nedeľa 10.30 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017. Pozvánky na seminár s programom a ďalšími informáciami boli poslané mailom.

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 10.3.2017 o 16.30 v sídle BFZ. Pozvaní rozhodcovia: M. Bohun, P. Szakáll, J. Triskal, I. Kachnič, R. Kica, T. Srna, a J. Valko. Seminár by mali absolvovať aj dlhodobo ospravedlnení alebo neaktívni rozhodcovia (ak s nimi nebolo so zohľadnením výnimočných okolností dohodnuté inak). Ide o základnú podmienku ich pôsobenia v súťažiach BFZ v budúcnosti.

Pozýva na zasadnutie dňa 10.3. o 17.30 T. Marettu a D. Olšu.

Ospravedlnenia: Beňo 19.-24.3.; Šuniar 4.-6.3.; Farkaš 11.3., 18.3., Ondrušek  2.3 do prihlásenia

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení
počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Školenie trénerov UEFA B licencie

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský (4).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, A. Vasko, L. Šmárik (14).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                           Akcia                          Kategória

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava        U12-13 BA mesto

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava      U12-13 BA mesto

03.04.2017 TZ/TC – Stupava                     U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji      U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji      U13 BFZ

12.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka     U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

18.04.2017 PZ – Družobné stretnutie JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice) U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná WU14

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                   U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie             U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                  U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                  U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                  U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava               U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná)             U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                      U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                     U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                  U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                   U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                   U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)           U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava                           U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava             Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)           U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI